Ouders & Onderwijs, de landelijke organisatie van ouders met schoolgaande kinderen, maakt zich zorgen over de aanpassing van de invulling van het Sinterklaasfeest op scholen. Schoolbesturen hebben in Den Haag en Utrecht besloten tot wezenlijke aanpassing van het Sinterklaasfeest. Ouders zijn bij dit principebesluit niet betrokken. Zo besloot het bestuur van SPO Utrecht, samen met de schooldirecteuren, eerder deze week dat de openbare basisscholen in de stad Utrecht het Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet vieren. 

In Rotterdam en Amsterdam is een wenselijkere route bewandeld. In Rotterdam adviseert het bestuur van BOOR de schooldirecteuren om met ouders in de school het gesprek aan te gaan over het vieren van het Sinterklaasfeest en met name de rol van Zwarte Piet daarin.

Inhoudelijk mengt Ouders & Onderwijs zich niet in de discussie over de figuur Zwarte Piet. Wij signaleren wel dat er onder ouders zeer verschillend over wordt gedacht. Het Sinterklaasfeest is voor velen een belangrijke gebeurtenis en speelt thuis en op school een grote rol. De discussie over de figuur Zwarte Piet is een brede maatschappelijke discussie. De school als onderdeel van de maatschappij kan daarmee in deze kwestie niet eenzijdig een besluit nemen. De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens, waarin een schoolbestuur wordt opgeroepen om het Sinterklaasfeest aan te passen en die Ouders & Onderwijs zeker respecteert, kan juist de basis zijn voor een gelijkwaardig gesprek.

Ouders & Onderwijs staat voor de betrokkenheid en zeggenschap van de ouders bij de school van hun kinderen. School ben je met elkaar. Grote besluiten, en zeker besluiten die ook thuis doorwerken, neem je dan ook met elkaar. Wanneer er grote trendbreuken zijn, bijvoorbeeld de invoering van een continurooster of een viering als deze, is vooraf duidelijkheid nodig of het besluit op draagvlak kan rekenen. Zo worden ouders niet geconfronteerd met een fait accompli, zoals bij de besluiten over het Sinterklaasfeest in vooral Utrecht en Den Haag wel is gebeurd. 

De medezeggenschapsraad van scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad binnen een schoolbestuur kunnen ten minste een rol spelen in keuzes rond het Sinterklaasfeest. Zij vertegenwoordigen de ouders en kunnen ervoor kiezen een bredere raadpleging onder de ouders te houden, om zo tot een standpunt te komen. 

Eenzijdige besluitvorming door besturen zonder voorafgaand bevestigd draagvlak op de scholen en onder ouders, vergroot het risico op een verdere polarisatie en onrust in de discussie rond Zwarte Piet. Dat is onwenselijk. 

Ouders & Onderwijs roept schoolbesturen op om de discussie over het Sinterklaasfeest breed te voeren en ouders daar vooraf goed in te betrekken, onder meer door de medezeggenschap te consulteren. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het Sinterklaasfeest een gezamenlijk kinderfeest blijft - wat de uitkomst van de discussie ook mag zijn.

(Deze opinie is een bijdrage van de organisatie Ouders & Onderwijs)