De Stichting Behoud Lepelenburg en omgeving is op zoek naar mensen en organisaties die vinden dat ze gedupeerd worden door het evenementenbeleid van de gemeente Utrecht. In een open brief doen ze een oproep om klachten te melden en samen een zwartboek op te stellen.

Beste Utrechters,

Wij zijn op zoek naar gedupeerden die een of meerdere keren een zienswijze in verband met een evenement hebben ingediend. Die eventueel ook in bezwaar, en eventueel in beroep zijn gegaan tegen de evenementenbeslissing.

Ook zoeken wij gedupeerden die een of meerdere malen per brief of e-mail klachten over evenementen hebben ingediend.

Wij hebben het plan om met u samen de bewonerservaringen met evenementen te bundelen in een zwartboek. (Niet de bezoekers-/deelnemerservaringen.) Een spreken over een ‘zwartboek’ en niet een ‘witboek’ omdat uit allerlei berichten blijkt dat negatieve ervaringen veruit de overhand hebben.

Met die publicatie over misstanden kunnen we gezamenlijk onze lokale volksvertegenwoordigers achter de broek zitten. Indien nodig kan het zwartboek door iedereen die eraan meewerkte ook gebruikt worden in juridische procedures. Met een zwartboek valt waarschijnlijk aan te tonen dat concrete negatieve ervaringen niet een incident zijn of uit een incidentele vergissing of slordigheid voortvloeien, maar structureel zijn.

Tenslotte kan het zwartboek ook worden aangeboden aan de Nationale Ombudsman.

Naar aanleiding van evenementen die protesten tot gevolg hebben, stellen gemeenteraadsleden zo af en toe aan B&W onvoldoende doordachte vragen over het verloop van deze evenementen. Daarop wordt dan meestal door B&W een wat bits getoonzet antwoord gegeven (ook nogal eens onvolledig en onjuist) waarna de gemeenteraadsleden hun aandacht op iets anders richten. En alles blijft zoals het was.

Dit kan doorbroken worden.

Wij hebben de indruk dat de gang van zaken bij evenementen waar dan ook in de stad in de grote lijn dezelfde is :

-     moeilijk toegankelijke bekendmaking van de aanvraag van een evenement,

-     hoge drempel om de stukken m.b.t. het evenement te pakken te krijgen,

-     onvolledige en/of in zichzelf tegenstrijdige, of slecht omschreven omschrijving van het evenement,

-     onvolledige verstrekking van het dossier,

-     onduidelijkheid over de duur van de zogenoemde zienswijzentermijn,

-     geen overleg van de gemeente met 'de buurt', hoewel het coalitieakkoord anders aangeeft,

-     zeer late verstrekking van de vergunning waardoor er zelden nog tijd overschiet voor een bezwaarprocedure, laat staan een beroep bij de rechtbank,

-     bagatelliseren en soms verdraaien of negeren van een deel van de zienswijzen,

-     geen zorgvuldige inventarisatie van belangen en van de op de locatie van toepassing zijnde regels en beleid,

-     geen evenwichtige belangenafweging,

-     te weinig effectieve voorwaarden aan de vergunning verbonden, soms voorwaarden die niet uitvoerbaar zijn, vaak ook voorwaarden die juridisch wel in de haak maar voor het overige geheel onacceptabel zijn,

-     vrijwel geen toezicht en handhaving van de voorwaarden van de vergunning,

-     herrie, lichtvervuiling, stank, verkeersoverlast en gevaarlijke verkeerssituaties, vervuiling, de openbare ruimte voor de buurt niet bruikbaar en daarna beschadigd, gehoorproblemen, niet kunnen slapen, niet kunnen concentreren, de dag verstoord, agressie, andere emotionele of psychische veranderingen (hopelijk tijdelijk) enz.  Dit soort problemen doet zich veel voor bij omwonenden van de  evenementen,

-    beschadiging van de evenementenlocatie,

-     voor zover er handhavers op de been zijn, zijn die i.h.a. op pad gestuurd zonder informatie over de vergunninginhoud en –voorwaarden,

-     ontbreken van een verbod voor handhavers om 'gepaste afstand' tot de evenementenorganisator te houden,

-     de gemeenteraad die niet optreedt,

-     de rechtbank die door de gemeente aangedragen deskundigenrapporten en deskundigen accepteert, waarbij er geen sprake is van onafhankelijk deskundigenadvies, maar inhoudelijk gestuurd advies,

-     enzovoort, enzovoort

Het zwartboek zou over dit soort grieven moeten handelen en  – wil het effect hebben – zou het daarbij heel feitelijk moeten zijn, met documenten, e-mails, foto’s. Ook persoonlijke ervaringen, goed beschreven, behoren tot de feiten. Uitspraken en conclusies moeten een deugdelijke onderbouwing hebben.

Indien er eventueel ook positieve ervaringen zijn dan verdienen die ook een plaats in het relaas. 

Wie in het project participeert moet op de eerste plaats materiaal inbrengen, namelijk bestaande documenten (ook e-mails) van uzelf, van de gemeente, van evenementenorganisatoren, van de rechtbank, maar bij het (gedeeltelijk) ontbreken daarvan kan ook achteraf het een en ander op papier worden gezet. Ook zorgvuldig onder woorden gebrachte persoonlijke ervaringen (met informatie over wat, waar, wanneer) behoren daar toe. U kunt in uw buurt aan anderen een uitnodiging sturen om hun ervaringen op papier te zetten.

Wij gaan er van uit dat u niet alleen uzelf vertegenwoordigt, maar dat u op de eerste plaats uw groep vertegenwoordigt: formele woonblok-, straat-  of buurtgroep of belangenorganisatie, dan wel een voor deze gelegenheid gevormde groep.

Wij stellen ons voor om in verband met dit project enkele Utrecht-brede bijeenkomsten te beleggen. Om die bijeenkomsten goed te kunnen laten verlopen willen wij u vragen om - als u op de uitnodiging ingaat - vanuit uw groepering met maar twee personen te komen. Heb het er daarom telkens met elkaar over.

Onze vraag is nu of u - die zienswijzen of klachten per brief of mail heeft ingediend - in dit project wilt participeren. Is dat het geval laat u dat het alstublieft dezer dagen weten.

Wij zijn bereikbaar via lepelenburg@planet.nl.

Wilt of kunt u dat niet maar wilt u toch een bijdrage leveren, stuur dan uw relevante documenten, e-mails, foto’s  in. Wij hebben helaas geen capaciteit om de ervaringen uit uw mond op te tekenen. 

Indien u positief op deze oproep reageert, kunt u dan in uw reactie ook aangeven

-     op welke evenementenlocatie(s) uw zorgen betrekking hebben,

-     in welke weken, momenten tussen nu en september uw groepering geen vertegenwoordiging in het veld kan brengen,

-     wie uw vertegenwoordigers zullen zijn (naam, e-mail),

-     (globaal aangegeven) welke soort documenten u kunt inbrengen?

Op basis van uw reacties zullen wij uitnodigen voor een startbijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

namens Stichting Behoud Lepelenburg en omgeving

Karin Brouwer, vz.

Jan Verheugen, secr.