De stichting Leefbare Breedstraatbuurt verzet zich tegen de terugkeer van prostitutie in de Hardebollenstraat. In een brief die maandag aan het college van B & W werd gestuurd zet het bestuur de belangrijkste bezwaren op een rij. 

Geacht College,

Met grote verontwaardiging komen wij in verzet tegen de mogelijke terugkeer van de raamprostitutie in de Hardebollenstraat en dat als ENIGE locatie voor raamprostitutie in onze stad van 350.000 inwoners !

Wij zullen alle middelen inzetten om te zorgen dat onze buurt verlost blijft van de onaanvaardbare overlast die een magneet als raamprostitutie onherroepelijk veroorzaakt.

Ontwikkeling sinds juli 2013

Sinds de sluiting van de ramen in juli 2013 is het klimaat in onze buurt voor prettig werken en wonen er enorm op vooruit gegaan. 

Ondernemers - al dan niet startend - investeerden in hun (nieuwe) bedrijven, kinderdagverblijf Hippe Jippe vestigde zich op enkele meters van de Hardebollenstraat, het fraaie EYE-hotel opende dit jaar z’n deuren en voegt kwaliteit toe, twee jonge vrouwen startten deze zomer een ambachtelijke sierraadwinkel, Toerisme-Utrecht initïeerde de ontwikkeling van het Universiteitskwartier en restaurants als Gijs en Da Portare Via openden ook hun deuren.

Zij en nieuwe winkels in de Voorstraat zijn de positieve economische ontwikkeling komen versterken. Kortom: De Breedstraatbuurt is eindelijk op weg om een volwaardig deel van de historische binnenstad te worden. Een buurt, die ook aantrekkelijk kan gaan worden voor bezoekers/toeristen.

En wat  te denken van de particulieren, die zich nieuw vestigden omdat zij zagen dat onze buurt uit een dal aan het kruipen is. Zij hoorden destijds de burgemeester regelmatig in het openbaar vertellen dat er elders een nieuwe plek zou komen voor de raamprostitutie, namelijk Zandpad II.

Nieuwe Zandpad

In juli 2013 was direct al duidelijk dat B&W zijn zinnen gezet had op een locatie aan de Einsteindreef. Het heeft 2 jaar geduurd, maar de gemeenteraad nam op 17 september jl. het bestemmingsplan Nieuwe Zandpad aan. En dat niet alleen, want Raadsbesluit 2015 83 bevat ook het besluit ‘de concentratie van alle raamprostitutie op één locatie als nieuw prostitutiebeleid vast te stellen’.

Dit besluit is voorafgegaan door de Beleidsnotitie (raam)prostitutie 2015 met op pagina 4 :”Het concentreren van de (raam)prostitutiebedrijven aan het Nieuwe Zandpad betekent dat raamprostitutie in de Hardebollenstraat op zo kort mogelijke termijn zal vervallen”.

Hoe kan het dan dat de Breedstraatbuurt opnieuw geconfronteerd gaat worden met raamprostitutie? Waarom heeft B&W de bestemming op de panden aan de Hardebollenstraat niet al gewijzigd ? Wie A zegt, zal er B op moeten laten volgen om de beleidsmatige en politieke keuze inhoudelijke gevolgen te geven. Onderhandelingen  met de eigenaar van de panden kan uitkomst geven.

Ook drie vertegenwoordigers van Freya b.v. verklaarden in een gesprek met ons op 10 september jl. dat het Nieuwe Zandpad de beste plek voor raamprostitutie is. We hadden er een gemeenschappelijk persbericht over kunnen uitgeven, maar kwamen er niet aan toe omdat we volstrekt tegenover elkaar stonden over de Hardebollenstraat. Volledig botsende belangen ! 

Bedrijfsplan Freya b.v.

Aanvrager Freya b.v. schrijft op pagina 2 van haar bedrijfsplan -dat als processtuk diende in de procedure bij Rechtbank Midden-Nederland met zaaknummer UTR 15/289 d.d. 2 juni jl.-  over het Zandpad als ideale raamprostitutieplek: “De locatie is voldoende afgezonderd van alle andere bestemmingen die zich om uiteenlopende redenen moeilijk met prostitutie laten verenigen, zoals wonen, werken en recreëren”.

Hiermee geeft aanvrager zelf al aan dat de Hardebollenstraat ongeschikt en onwenselijk is voor hun diensten. Immers, wonen, werken en recreëren vindt in en rond de directe omgeving van de Hardebollenstraat plaats waaronder het genoemde kinderdagverblijf, 2 kleinschalige winkels en een kantoor in de straat zelf. Daarbij komt dat het straatje voor velen een doorgaande route is naar de winkels in de Voorstraat, ook voor de middelbare scholieren van het Gregorius aan de Van Asch van Wijckskade.

Kennelijk vindt Freya’s advocaat mr. B. Tomlow ook dat de Hardebollenstraat als enige plek voor raamprostitutie ongeschikt is door in de Binnenstadskrant te verklaren “dat betekent een file tot de Bijenkorf”.

In het nieuwe bedrijfsplan -onderdeel van de aanvraag- schetst Freya de roodkleurige Hardebollenstraat als een soort snoepwinkel in de Efteling die probleemloos in de omgeving zou passen. De realiteit is een magnetische werking op alle vormen van overlast al dan niet met criminele aspecten en dan laten we de mensenhandel niet ongenoemd.

Monopolie

Bij de sluiting van de ramen in 2013 stelde B&W met steun van de gemeenteraad dat in de raamprostitutie niet opnieuw een monopolie mag ontstaan.  Een maximumstelsel werd geformuleerd, uitgaande van 162 werkruimten. De exploitatie-aanvraag van Freya b.v. kan deze toets niet doorstaan. Aanvrager als huurder mét maatschap Le Compte als verhuurder vormen in deze casus de facto een 100% monopolie. Immers, nergens anders binnen de stadsgrenzen van Utrecht zijn er andere werkruimten.  

Onderzoeken

Rechtbank Midden-Nederland stelde in haar verkort procesverbaal d.d. 2 juni 2015 in zaaknummer UTR 15/289 in conclusie 5: parallel aan dit onderzoek (BIBOB) zal verweerder (gemeente Utrecht) ook nader onderzoek doen naar de effecten op de leefbaarheid in de buurt...

Onze stichting heeft u meerdere malen op deze afspraak gewezen, maar tot heden heeft de gemeente er geen gevolg aan gegeven. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zou waardevolle uitspraken kunnen doen over de aantasting van onze werk- en woonomgeving.                                                                                                          

De volgende indrukwekkende lijst van onderzoeken zou dan ook een rol spelen in de beoordeling door het onderzoeksbureau en u kan er in uw afweging niet aan voorbij gaan:                                                                                                                 

1. oktober 2000 Polyground Management en Advies

    “Kwaliteitsaanpak Breedstraat en omgeving Utrecht”

 2. februari 2002 Gemeente Utrecht in samenwerking met Kwaliteitskring             

   Breedstraatbuurt

   “De Breedstraatbuurt na aan het hart” – een toekomstvisie

  3. april 2003 Project Management Bureau met interne mededeling 6 juli 2004

    “Quick Scan procesinrichting verplaatsing Hardebollenstraat”

  4. september 2008 Seinpost Adviesbureau b.v.

   “Ruimte voor vernieuwing” – plan van aanpak Straatmanagement Breedstraatbuurt

   5. oktober 2009 Seinpost Adviesbureau b.v.

   “Economische gebiedsvisie Breedstraatbuurt” - opmaat voor functionele versterking

   6. december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Gemeente Utrecht

   “nulmeting Overlast Breedstraatbuurt”

   7. november 2011 Afdeling Bestuursinformatie Gemeente Utrecht

   “herhalingsmeting Overlast Breedstraatbuurt”

   8. februari 2013 Berenschot

   “evaluatie aanpak harddrugsoverlast Breedstraatbuurt (en omgeving)”

   9. december 2014  Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht

   “ evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt – 2014”

  10.december 2014 Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht

    “ evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt – 2014”

     winkeliers- en passantenonderzoek

Overlast

Bovenstaande rapporten geven een overzichtelijk beeld van het geheel aan overlast in ons deel van de binnenstad, terwijl in de rapporten uit 2014  de eerste verbeteringen te signaleren zijn, let wel: een jaar na de sluiting van de rode ramen!

De Breedstraatbuurt is nog steeds een erg kwestbare buurt, die terug geworpen gaat worden naar het oude overlastniveau indien de ramen weer rood gaan kleuren. Nu nog steeds heeft de Breedstraatbuurt te maken met vele “aantrekkelijkheden” zoals 3 coffeeshops, een besloten bordeel, een Snurkhuis en een smartshop, maar we zijn af van tippelen, dealen, vrijgezellenavonden, gejoel, gehang en af- en aanrijdende auto’s.

Met het heropenen van de ramen komt deze ellende weer terug en zien we binnen de kortste keren de tippelaarsters en dealers weer terug, want zij weten waar hun klanten te vinden zijn. 

Inzet van politie en OM kan daar nooit tegenop tenzij het 24 uurs diensten gaan worden in de omliggende straten; dealers en tippelaarsters kennen geen sluitingstijden tot 2.00u ‘s nachts. En het uitvaardigen van gebiedsverboden komt weer terug alsmede de verkeersstromen langs de huizen en winkels.

Ook de eigen particuliere beveiligingsdienst is in het verleden een wassen neus gebleken: een slager laat je ook niet zijn eigen vlees keuren! 

Wijkveiligheidsprogramma

Met het stationsgebied is de Breedstraatbuurt de enige buurt van de stad die een aparte aanpak van OM, politie en gemeente kent. Vele maatregelen zijn erop gericht de overlast terug te dringen. De aparte aanpak geldt nog steeds. Zo gaf B&W bij brief van 24 februari jl. aan de gemeenteraad een voortgangsrapportage met teksten als “ De afname van de overlast door de prostitutie hangt vanzelfsprekend samen met de sluiting van de ramen in de Hardebollenstraat in de zomer van 2013”. Vervolgens: “vermoedelijk is het ook van invloed op de afname van de drugsoverlast”. 

Initiatieven en acties van bewoners en ondernemers vanaf 2002

Opnieuw indrukwekkend is het overzicht van onze inzet om onze buurt te verbeteren door te pleiten voor terugdringing van de overlastgevende activiteiten waaronder de raamprostitutie:

* 5 maart 2002 Bewoners doen aangiften bij justitie en politie met achterlating van brief 

   en potten gevonden condooms

* januari 2004 Initiatiefgroep Breedstraatbuurt presenteert “de binnenstad voorbij”,

   een pleidooi voor verspreiding van coffeeshops over gehele stad

* 8 januari 2007 Bewoner biedt zijn registratie van tippelen aan de burgemeester aan

* 8 februari 2007 BewonersOverleg Breedstraatbuurt biedt aan B&W aan de notitie

  “van openbaar pretpark naar prettige Breedstraatbuurt”

*  8 februari 2007 Publicatie persbericht “Utrechtse Breedstraatbuurt eist sluiting     

   coffeeshops en binnen vijf jaar sluiting van de raamprostitutie”

* 12 november 2007 Publicatie persbericht “Utrechtse Breedstraatbuurt wil af van     

   ellende coffeeshops en prostitutie”

* 6 april 2009 bezwaar tegen voorontwerp bestemmingsplan binnenstad

* juli 2009 bewoners presenteren notitie “ Kwik en Dirty in Breedstraatbuurt”

* 31 juli 2009 BewonersOverleg zendt brief aan Korpschef politie met verzoek om

   in Driehoek te stimuleren dat beleid wijzigt inzake raamprostitutie en coffeeshops

* 9 februari 2010 BewonersOverleg brengt Stemwijzer uit tbv gemeenteraads-       

   verkiezingen

* december 2011 Bewoner levert opnieuw registratie tippelprostitutie bij B&W in

* 10 december 2013 BewonersOverleg spreekt tijdens Raadsinformatie-avond inzake

   raamprostitutie

* 24 april 2014 Oprichting stichting Leefbare Breedstraatbuurt

* 4 september 2015 Opiniestuk AD/UN Raamvrije Hardebollenstraat múst

Naast bovengenoemde intiatieven en acties hebben vele bewoners en ondernemers ontelbare uren besteed aan overleg met gemeente in buurtpreventiegroep, wijkraad, kwaliteitskring, klankbordgroep en talloze commissies en werkgroepen.

Ook veel gesprekken met wethouders, burgemeesters, wijkbureau binnenstad en ambtenaren.

Op grond van bovenstaande overwegingen en argumenten verzoeken wij u zeer dringend gebruik te maken van uw bevoegdheid om de aangevraagde exploitatievergunning niet te verlenen op grond van de weigeringsgrond gegeven in de betreffende APV in artikel 3.10 lid 2 sub b ‘het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat’.

Hartelijke groet,

Bestuur stichting LeefbareBreedstraatbuurt 

Hilda Bonsink                                   

Ari Doeser                                         

Corry Speet