Diverse reizigersorganisaties verenigd in de ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties openbaar vervoer) spreken in een brief aan de gemeenteraad Utrecht hun zorgen uit over de bereikbaarheid van het Centraal Station in Utrecht. Hieronder de brief.

 Het station Utrecht Centraal, de OV Terminal, is hét knooppunt in het Nederlandse Openbaar Vervoer. De OV Terminal verwerkt enorme aantallen reizigers. Reizigers die zowel willen op- of overstappen op een ander vervoermiddel, als reizigers die lopend een bestemming in de stad Utrecht willen bereiken. Reizigersstromen die zo groot zijn of worden dat zij zich niet door één ingang laten persen. Meerdere toegangen / uitgangen / verbindingen zijn gewenst, met name op spitsuren als ook bij verstoringen. Een onverhoopte of tijdelijke afsluiting van een toegang moet niet tot incidenten of zelfs ordeverstoringen kunnen leiden. Een dergelijk knooppunt moet gedurende 24 uur per dag makkelijk, snel en veilig te bereiken zijn vanuit alle richtingen. Iedere fysieke belemmering om dat knooppunt te bereiken acht het ROCOV Utrechti ongewenst. 

Het ROCOV heeft kennis genomen van de discussies over de bereikbaarheid van de OV terminal en dan met name van de daarbij nieuw aan te leggen perrons voor de sneltram. In de bereikbaarheid van de binnenstad zou een beperking aangebracht worden middels een gedwongen looproute via de passages van Hoog Catharijne. Wij willen u onze grote zorg hierover kenbaar maken. Deze beperking zou zijn basis hebben in een afspraak die tussen de eigenaar van Hoog Catharijne en de gemeente is gemaakt. Wij achten deze afspraak met het oog op de bruikbaarheid en bereikbaarheid op de lange termijn niet passend vanuit het perspectief van de reiziger. 

Eisen die aan de bereikbaarheid van een station gesteld mogen worden zijn veiligheid, snelheid en gemak voor iedereen en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Veiligheid zowel in verkeerstechnische zin als in het gevoel van persoonlijke veiligheid vooral gedurende de late uren. Het moeten omlopen, ogenschijnlijk zinloos trappen beklimmen en afdalen leidt tot ‘chagrijn’ bij de reiziger. Bovendien vrezen wij dat mensen al snel een methode trachten te vinden om aangebrachte obstakels te doorbreken om tot “routeverkortingen” te komen. 

De volledige OV Terminal moet 24 uur per dag vanuit alle richtingen zonder obstakels of omwegen voor iedereen makkelijk te bereiken zijn. Vanuit de Centrumzijde vanuit de richtingen Leidscheveer en Mariaplaats en vanaf de Jaarbeurszijde vanuit de richtingen Van Zijstweg en Graadt van Roggenweg. Reizigers van en naar richting Mariaplaats zullen het ‘gedwongen’ omlopen via de stationshal niet prettig vinden en mogelijk naar “alternatieven” zoeken. Aandacht voor korte snelle, betrouwbare (liften / roltrappen) routes is dus noodzaak. 

Er is ter plaatse nu een voetgangersbrug over het station. Een mogelijke oplossing ligt dan ook voor de hand en kan zijn het benutten van die brug door er trappen en liften naar de perrons op aan te brengen. Ook kunnen andere oplossingen onderzocht worden die de toegankelijkheid richting zuidelijk deel van de binnenstad verbeteren. 

Nu wordt er gewerkt aan een inrichting voor vele komende jaren. Wij vragen u te bewerkstelligen dat er voor de door ons genoemde problemen een passende oplossing gevonden wordt. Een in onze ogen relatief klein commercieel belang (de grootste reizigersstroom door HC blijft immers bestaan) mag een duurzame oplossing voor de reiziger niet in de weg staan. Graag zijn wij bereid tot een nadere toelichting op dit advies en wachten wij uw reactie af.

 

Aan ROCOV Utrecht nemen deel: COSBO, Fietsersbond afdeling Utrecht, Hogeschool Utrecht, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, ROVER, SOLGU, Universiteit Utrecht, VIDIUS Studentenunie, Kracht van Utrecht, Vervoercie UMC, Diakonessenhuis, U15, SBO, SRA, GPPA, SOL en SGLA