Nieuws030 publiceerde de afgelopen maanden diverse keren over plannen voor de bouw van een flat aan het Rachmaninoffplantsoen. Donderdag vond een raadscommissievergadering plaats.

Door Louis Engelman – ‘Verbazing, geen vertrouwen, onrealistisch en niet netjes.’ Verscheidene partijen uit de gemeenteraad uitten donderdag onverbloemd hun ongenoegen over de wijze waarop het college is omgegaan met het idee van een ontwikkelaar om op de parkeerplaats van het Rachmaninoffplantsoen een 70 meter hoge appartementenflat te bouwen.

Het scherpe debat daarover vond plaats in de raadscommissie ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken en vastgoed. Aanleiding daartoe vormden de kritische vragen van de PvdA en SP die zich onder meer baseerden op de eerdere onthullingen op deze site.

Met name was er verwondering over de transacties waarin een stuk van het parkeerterrein na verkoop door de gemeente aan de projectontwikkelaar binnen twee dagen voor bijna 1 miljoen euro meer aan een belegger werd doorverkocht.

Dat het college de uitleg van de twee marktpartijen zei te geloven, vond bij Rick van der Zweth (PvdA) en Tim Schipper (SP) weinig waardering.
Wethouder Klaas Verschuure (D66) hield niettemin vol dat de hogere prijs kan worden gezien als een achterstallige betaling bij de verkoop van een al eerder in het plantsoen opgeleverde appartementengebouw. Hij zei de verklaring van beide partijen te accepteren. ‘Die klinkt ons aannemelijk in de oren’.

Wel gaf hij aan Van der Zweth toe geen inzage te hebben gehad in de achterliggende juridische stukken. ‘We hebben het nagevraagd bij de partijen waarmee we al vaker zaken doen in deze stad. Dat is ook een kwestie van vertrouwen.’

Maar Tim Schipper zei er ‘geen snars van te geloven’. Hij herinnerde eraan dat er in de koopaktes nergens een voorbehoud was gemaakt. ‘Dan is het toch wel giswerk van de wethouder.’

Ook VVD-er Gertjan te Hoonte ergerde zich aan de handelwijze van het college. Hij zei niet per se tegen de bouw van de flat te zijn, maar achtte het niet aanvaardbaar dat - terwijl de gemeente in overleg was met de bewonersvertegenwoordiging over de parkeerproblematiek - er binnenskamers al werd gesproken over het plan voor de appartementenflat.

‘Ik vind het vooral niet netjes dat tijdens de twee jaar dat er werd onderhandeld over het intentiedocument de raad hierover niet werd ingelicht’, stelde hij.
Het verweer van wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks) dat het college de kwestie van de parkeerproblemen en het bouwplan niet door elkaar wilde laten lopen overtuigde Te Hoonte niet.

CDA-er Jantine Zwinkels bekritiseerde vooral de houding van de gemeente ten opzichte van de bewoners van het gebied met wie veel overleg was gevoerd. Door de presentatie van de torenflat vond zij dat ‘de participatie van de bewoners zondermeer ter zijde is geschoven. En het college staat erbij en kijkt ernaar.’

Voor Lisanne Snipper (Partij voor de Dieren) was de bedreiging van het Hommelbos reden om haar zorgen over het plan te uiten. Zij vreest dat als de flat op de voorgenomen plek wordt gebouwd verschillende 150 jaar oude bomen zullen moeten worden gekapt. ‘We moeten heel zuinig zijn op dit laatste stukje groen in Welgelegen.’

Maar wethouder Diepeveen meende dat dit niet zo’n vaart zou lopen. ‘Wij bekijken dit initiatief binnen de contouren van het hele gebied. Daarbij willen we het Hommelbos juist versterken en weer verbinden met het Vivaldiplantsoen’. Hij achtte het haalbaar om met de opbrengst van de bouw verbeteringen tot stand te brengen.

Volgens Diepeveen onderkent het college de cultuurhistorische en ecologische waarde van het Hommelbos. Uitgangspunt moest volgens hem zijn dat er geen bomen sneuvelen als de bouw zou doorgaan. Ook zegde hij toe dat er een ecologisch onderzoek zal worden ingesteld dat met de bewoners wordt afgestemd.

Hij memoreerde dat juist deze week het Belangenoverleg Buurt Welgelegen (BBW) zijn eigen ‘Integrale Visie Ravellaan Zuid’ heeft gepresenteerd. Daarin wordt er ook op aangedrongen dat het Hommelbos erkenning krijgt als cultureel-historisch erfgoed.

Voor mogelijke nieuwbouw in het gebied wil de buurt het terrein aan de Ravellaan 96 aanwijzen. Voorts ziet het belangenoverleg kansen voor een levensloopbestendig woonaanbod door toevoeging van betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Het rapport wil Welgelegen met woningbouw verdichten, maar met behoud en versterking van de leefbaarheid.

Diepeveen verklaarde positief te staan tegenover het bewonersoverleg. ‘We kijken wat er past binnen de gemeentelijke visie over Welgelegen. Ook daarin gaan verdichting en vergroening hand in hand.’

Maar zijn toezeggingen stelden de PvdA, SP en VVD niet gerust. Van Zweth en Schipper zeiden te overwegen de zaak nog een keer uitgebreid in de gemeenteraad aan de orde te willen stellen. En ook Te Hoonte voelde zich niet voldoende geïnformeerd. ‘Ik neem dit in ieder geval hoog op.’