Op de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht-Oost kwam honderd jaar geleden, in 1924, de Aloysiuskerk gereed. Hij werd ingewijd op 11 april van dat jaar.

In 2024 wordt op meerdere momenten stilgestaan bij het eeuwfeest.

De katholieke kerk heeft een bijzondere bouw: een zeshoekige vorm is bedacht door architect Valk. Deze vorm komt overal terug: bij de buitenmuren, in de opstelling van de banken, in de vorm van de koepel, en bij vorm van de trap van het priesterkoor. 

In de krant Het Centrum stond op 11 april 1924:

Vandaag is dan een groote blijdschap over de parochie van St. Aloysius gekomen: de nieuwe kerk, die met haar machtigen koepel heel de omgeving beheerscht, is door Mgr. H. v.d. Wetering, Aartsbisschop van Utrecht plechtig geconsacreerd.

Reeds den avond vóór inwijding werden de reliquieën, die in het altaar zouden geborgen worden, in een daartoe bestemd schrijn gelegd. Met deze reliquieën werden ook ingesloten drie wierookkorrels en een blad perkament, waarop geschreven is de datum der kerkwijding, de naam van den kerkpatroon en van de reliquieën alsmede de verleening van den aflaat.

(...)

Vanmorgen om 7 uur, in den prillen, killen ochtend, die echter een dag van jubelend zonlicht beloofde, stonden reeds verscheidenen voor den ingang van het nog gesloten kerkgebouw te wachten op de komst van Mgr. de Aartsbisschop. Even na 7 uur arriveerde de auto, waarna de langdurige plechtigheden aanstonds een aanvang namen.

Katholieke Illustratie, april 1924 (HUA)

Na afloop der H. Mis (ongeveer 12 uur) begaven de genoodigden zich naar de mooie koffiekamer der nieuwe pastorie, waar Pastoor Jorna nogmaals hartelijk dank bracht aan Monseigneur den Aartsbisschop en aan den burgemeester. Voorts bedankte hij in het bizonder den architect, den heer P. Valk, die met dit heiligdom zijn eerste kerk heeft gebouwd waardoor zeker zijn naam zal zijn gevestigd, de aannemers, opzichters en werklieden, voorts het college van kerkmeesters en de parochianen.

Alsnu verhief zich Mgr. v.d. Wetering en vestigde in een korte toespraak vooral de aandacht op het aandeel, dat Pastoor Jorna in den bouw der nieuwe kerk heeft gehad. Ik ben U, aldus spreker, daarvoor dankbaar en hoop, dat God U moge zegenen de nog lange jaren in dit kerkgebouw werkzaam te mogen zijn. Hierna vertrok Mgr. de Aartsbisschop weer per auto. Ook de andere autoriteiten verlieten de koffiekamer en daarmee was het grootsche feest ten einde.  

Op zondag 28 april 2024 is er om 9.30 uur een 'pontificale hoogmis' met monseigneur Eijk en pastoor Boogers met een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde Aloysius-mis.

De Aloysiuskerk in de herfst van 2021. Foto: Jim Terlingen

(JT)