Journalist Cees Grimbergen, ontdekker van de deal rond de flats in Kanaleneiland, reageert op een column op Nieuws030 van Kees van Oosten. 

                    

Kees van Oosten schrijft op 8 februari: ‘Journalist Cees Grimbergen heeft met zijn artikel over de ‘Qatar-flats’ in Kanaleneiland een hardnekkig misverstand de wereld in geholpen, namelijk dat de woningcorporaties Mitros en Portaal de flats voor niets van de hand hebben gedaan.’

Hoe komt Kees van Oosten aan de kwalificatie ‘hardnekkige misverstand’? De feiten liggen als volgt. Uit officiële kadastrale stukken blijkt: Mitros en Portaal hebben de 252 flatwoningen ‘om niet’ overgedragen aan GEM Kanaleneiland BV (artikel A3). De tegenprestatie voor de overdracht door Portaal en Mitros is ‘nihil’ (artikel C). De aan het kadaster ontleende ‘akte van levering’ heb ik Kees van Oosten via de mail ter beschikking gesteld.

Op 20 en 22 januari 2018 belichtten AD/Utrechts Nieuwsblad en de website Followthemoney.nl ook deze feiten. Zie het bijgevoegde kader uit AD/UN van 20 januari. De ‘gratis overdracht’ is immers maar een schakeltje in een langere ketting. Gemeente Utrecht, Mitros, Portaal en GEM Kanaleneiland BV hebben sinds onze publicatie geen document, contract of notariële akte overlegd waaruit blijkt dat de feiten anders zijn.  Kader uit het AD/UN van 20 januari 2018 over gang van zaken.De vraag is: wat is het belang van het verspreiden van deze onjuiste informatie? Laat ik er een voorzichtige hypothese op los laten. Het schept mist en onduidelijkheid waardoor het zicht aan het grote verhaal onttrokken wordt. Wat dat grote verhaal is? Dat Wall Street en Qatar 23 miljoen sociaal kapitaal uit Utrecht hebben weggehaald. Gemeente Utrecht, Mitros, Portaal en het ‘publiek-private’ GEM Kanaleneiland BV stonden er bij en keken er naar. En verzuimden de Utrechtse wethouder Wonen te informeren over de gang van zaken.

Cees Grimbergen


Hier nog de plekken en de precieze tekst uit de akte:  

Op blad 2: A 3. In artikel 8.5 van de hiervoor onder 1. genoemde samenwerkingsovereenkomst zijn partijen bij die overeenkomst ondermeer overeengekomen dat inbrenger tot zijn bezit behorende registergoederen binnen het plangebied om niet zal inbrengen in verwerver, in ruil waarvoor aan verwerver noch aan de gemeente een afkoopsom is verschuldigd, ook niet, als gevolg van de conversie van het bestaande erfpachtsrecht naar de "Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (AV 1989)".

Op blad 3: C. TEGENPRESTATIE Met betrekking de tegenprestatie voor de inbreng van het registergoed zijn partijen overeengekomen dat deze nihil bedraagt.