Kees van Oosten - Tegen de verbreding van de A27 hadden de Klimaatpartij en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht als zienswijze ingebracht dat het aanleggen van steeds meer asfalt leidt tot steeds meer autoverkeer en dus tot steeds meer uitstoot van CO2. Nederland heeft zich echter verplicht om de uitstoot van CO2 in 2020 terug te dringen tot 20% onder het niveau van 1992. Een immense opgave. Wat je dus om te beginnen achterwege moet laten is het aanleggen van meer asfalt. Dat geldt natuurlijk ook voor de NRU. 

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft de regering een Nota van Antwoord opgesteld. En wat staat er in die Nota? Het tracébesluit hoeft geen bijdrage te leveren aan het halen van de nationale doelstellingen van emissiereductie. In andere woorden: bij het aanleggen van extra asfalt voor rijkswegen als de A27 hoeft geen rekening te worden gehouden met het klimaat. De reductie van CO2 moet maar op andere manieren plaatsvinden, maar niet door een rem te zetten op de uitbreiding van het rijkswegennet. 

De sector transport is verantwoordelijk voor ca. 25% van de totale CO2-uitstoot *. Ruim 70% van die uitstoot komt van het wegverkeer. Het achterwege laten van steeds meer asfalt zou dus een heel belangrijke bijdrage zijn aan het terugdringen van de CO2- uitstoot. Dat bij de besluitvorming over de verbreding van de A27 de toename van de CO2-uitstoot, volgens de regering, geen punt van overweging hoeft te zijn, bewijst dat de regering niet wakker ligt van de klimaatopwarming. Dat wisten we ook eigenlijk al, want de regering (VVD en PvdA, jawel de PvdA!) is in beroep gegaan tegen de Urgenda uitspraak. 

Volgens de Nota van Antwoord wordt de reductie van CO2 nagestreefd door toepassing van duurzame energie en strengere uitstoot-normen voor auto's . "Bronmaatregelen" is het toverwoord: als auto's schoner worden is het niet erg dat er steeds meer autokilometers worden afgelegd. Het probleem is echter dat het niet mogelijk is om auto's steeds schoner te maken. De afgelopen 20 jaar zijn de auto's zoveel zuiniger en schoner geworden dat het technisch niet meer mogelijk is om ze nóg schoner te krijgen.

Auto's worden per saldo ook niet schoner (minder CO2-uitstoot) door ze elektrisch te maken. Immers die elektriciteit moet opgewekt worden en dat gebeurt nog steeds voornamelijk met steenkool, gas en aardolie. Het percentage duurzame energie in Nederland is ca. 5%. Daar zit echter energie uit biomassa in en dat stoot ook CO2 uit. Meer autokilometers betekent de komende 10 á 20 jaar dus gewoon extra klimaatopwarming.

Hoe weinig de regering wakker ligt van de klimaatopwarming en de noodzaak om de uitstoot van CO2 terug te dringen blijkt ook uit het feit dat daar helemaal geen wettelijke normen voor zijn. "Er is geen norm voor koolstofdioxide (CO2) opgenomen in de wet milieubeheer", schrijft de regering in de Nota van Antwoord. Logisch, want als die norm er wel zou zijn, zou de rechter daar aan moeten toetsen. En dat wil de regering niet, want voordat het te laat is moeten er nog wel even flink wat snelwegen bij.

De Klimaatpartij en de SSLU zijn uiteraard in beroep gegaan.

Voor meer info: klikhier