Kees van Oosten - Burgemeester Van Zanen heeft het voornemen een collectief sluitingsuur op te leggen aan horeca bedrijven in een klein stuk van de Amsterdamsestraatweg: tussen het spoorviaduct en de Acaciastraat. Horeca mag in Utrecht 24 uur per etmaal open zijn. Het collectieve sluitingsuur houdt in om 1.00 's nachts dicht. Aldus de brief van 1 maart van Van Zanen aan de ondernemers.

Van Zanen verwijst in zijn brief naar een rapport waarin op p. 9 staat dat "voor veel zaken op de ASW de bestedingen van dit nachtelijke publiek de belangrijkste inkomstenbron is". Het voor onbepaalde tijd opleggen van het collectieve sluitingsuur is dus duidelijk bedoeld om die horecazaken failliet te laten gaan en op die manier uit de weg te ruimen op de voor de gemeente meest goedkope manier. Over financiële compensatie wordt niet gerept.

De brief aan de ondernemers waarin de maatregel wordt aangekondigd is voorzien van een toelichting waaruit niet blijkt dat Van Zanen zelf gelooft dat de maatregel zin heeft. Zo schrijft hij dat er sinds oktober 2013 in totaal 17 bedrijven gesloten zijn (inclusief dienstverlenende bedrijven), maar "Tot mijn grote spijt, hebben de sluitingen dus niets substantieels kunnen veranderen aan de situatie".

Van Zanen schrijft ook dat het opleggen van een sluitingsuur bij een bedrijf geen effect heeft, omdat de personen die overlast veroorzaken dan andere locaties in de directe nabijheid opzoeken die nog wel open zijn. Helemaal waar, als je de zaken sluit op het stukje Straatweg tussen 148 - 252 wijken de overlastgevers uit naar de vele zaken ter weerszijde. Dat is dus geen oplossen maar een stukje verplaatsen van de overlast.

Kortom, Van Zanen doet maar wat om niet het verwijt te krijgen niets te doen, maar hij weet niet wat hij met de situatie aan moet. Dat blijkt eens te meer uit het eerder genoemde rapport, waarin staat (p. 26) dat een bepaald leegstaand pand zich goed voor kleinschalige horeca leent en waarin gewezen wordt op de schaarste aan terrasjes. Wil Van Zanen het aandeel horeca op de ASW nu terugdringen of juist uitbreiden?

De vraag is of Van Zanen echt niet beter kan. We zullen hem een handje helpen. Uit het eerder genoemde rapport waar hij naar verwijst staat op p.9 dat "toezicht & handhaving niet meer in de straat aanwezig is na 21.30 uur". De politie kan niet ingezet worden, want die heeft de handen vol met criminaliteit. Van Zanen zou er dus om te beginnen voor moeten zorgen dat er tijdens de nachtelijke uren een tijdje voldoende handhavers beschikbaar zijn op de ASW.

Van Zanen beweert in zijn brief dat 6 fulltime functies zich met de overlast op de ASW bezig houden. Als dat zo is, dan moet het niet moeilijk zijn om er een paar in de nachtelijke uren op de Straatweg aanwezig te laten zijn. De fulltime functies die zich bezighouden met het schrijven van rapporten en plannen die niet uitgevoerd worden kunnen dan wel achterwege blijven.

Extra inzet voor de Amsterdamsestraatweg ligt ook voor de hand, want veel nachtelijke binnenstadsbezoekers nemen de Straatweg om naar huis te gaan en verkeren vaak in beschonken toestand. Veel herrie, fietsdiefstallen en vandalisme hebben niets met de horeca op de Amsterdamsestraatweg te maken en worden daar ten onrechte aan toegerekend.

"Bij horecabedrijven is het mogelijk om vooraf te toetsen of de bedrijfsvoering tot ongeoorloofde aantasting van de woon- en leefomgeving leidt" schrijft Van Zanen. Kennelijk gebeurt dat dus niet erg secuur. "Een aantal van de gesloten bedrijven is recent weer geopend of opent binnenkort zijn deuren weer". Als de gemeente serieus vooraf toetst hoeft dat geen probleem te zijn en dus geen argument voor een collectief sluitingsuur.

Kortom, de vraag is dus of de gemeente niet zelf in gebreke blijft en of de horeca ondernemers door dat collectieve sluitingsuur niet gestraft worden voor wat de gemeente al vele jaren op de ASW nagelaten heeft.