Het Wijk C-komitee (i.s.m. RHAW-architecture) presenteert een eigen bouwplan voor de verbouw van de parkeergarage Paardenveld als alternatief voor de huidige bioscoopplannen. Het gaat om de bouw van woningen onder de naam De Meiboom (een verwijzing naar de laatste molen die op deze plek stond).

Door Wijk C- Komitee - Het water gaat weer stromen langs het Paardenveld. Nadat in 2001 eerst de Weerdsingel open werd gegraven, wordt wijk C binnenkort (na zo’n 40 jaar) opnieuw aan twee zijden omsloten door de singel.

Op het Paardenveld ontstaat met het herstel van de singel de prachtige kans om een aantrekkelijke groene plek te creëren in de vorm van een park. Daarnaast biedt deze locatie de unieke mogelijkheid om het woningaanbod in wijk C uit te breiden. Hierdoor ontstaat er een plek waar het goed toeven is en die een positieve werking op de buurtcohesie kan hebben.

Momenteel ligt het plan ‘De Kade’ bij de gemeente. Een plan dat pas achteraf op wenselijkheid door de buurt kon worden beoordeeld. Het plan omvat een bioscoop met 7 zalen (885 stoelen), een onderwijsinstelling tbv. de HKU (300 studenten), bedrijfsruimten etc.

Omwonenden worden niet blij van deze plots beoogde koppeling van het park met een bioscoopcomplex en verwachten veel overlast. Overlast waarvoor geen oplossingen kunnen worden gevonden. 

Voorafgaand aan het plan De Kade was er sprake van een plan voor de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld (bibliotheek, bioscoop en woningen). De Raad van State heeft bij uitspraak van 15 oktober 2014 inzake het bestemmingsplan Smakkelaarsveld aangegeven dat de ‘ladder van duurzame verstedelijking’ (SER- ladder) niet correct is doorlopen en dat de noodzaak voor uitbreiding van oppervlakte tbv. culturele functies onvoldoende was onderbouwd. De Raad van State vond het wel acceptabel dat woningen in het gebied worden gerealiseerd. Eenzelfde redenering kan voor het Paardenveld worden gevolgd.

De gemeente Utrecht heeft een actuele behoefte aan woningen voor kleine huishoudens, net afgestudeerden, andere starters of senioren en staat in principe positief tegenover initiatieven om woningen in dit marktsegment te bouwen. Bovendien verkopen woningcorporaties een deel van hun bezittingen in de binnenstad en zijn zij op zoek naar nieuwe bouwlocaties. Woningbouw op het Paardenveld wordt gegarandeerd succesvol.

De wijkbewoners begrijpen dat de gemeente de ontwikkeling van het Paardenveld ziet als inverdien locatie in het Stationsgebied en presenteren hierbij een bouwplan dat samen met bewoners is ontstaan. Ons plan draagt bij aan de vermindering van het nijpende woningtekort in Utrecht, geeft geen extra verkeersdruk en heeft draagvlak onder de omwonenden.

Het bouwplan De Meiboom volgens het Wijk C-komitee. Foto: RHAW-architecture

De Meiboom wordt gerealiseerd op hetzelfde stuk grond als het plan van De Kade en meet ca. 15 bij 35 meter.

Samen met het herstel van de stadssingelstructuur herneemt wijk C weer duidelijk zijn oorspronkelijke plek in de historische structuur van de stad.

Er is gekozen voor een pandgewijze opbouw met zadeldaken om de aansluiting terug te vinden met de korrelgrootte en de daken van de woonwijk in de binnenstad. De iets hoger gelegen dakvormen ten opzichte van het platte dak van het naastliggende kantoorgebouw Molenburg en de achterliggende parkeergarage, geven een licht hoogteaccent aan de markante plek van de woningen op de hoek van het oude bolwerk.

De goothoogte bedraagt 17 meter bij een nokhoogte van 21 meter (inclusief een windmolen). Dat sluit aan bij de hoogtes van de parkeergarage en Molenburg. Er kunnen ca. 30 tot 36 woningen worden gerealiseerd, waarvan het grootste deel met een bvo van ca. 54 m2. Het bouwvolume van dit woningplan is daarmee kleiner dan het eerder genoemde bioscoopplan. Door het ontbreken van een opbouw op de garage is dit ook een verbetering van het uitzicht en bezonning van omwonenden. 

De gevels voor de woningen zijn opgetrokken in thermisch gemodificeerd hout. Een duurzaam gevelmateriaal dat geen verdere behandeling of onderhoud nodig heeft en in zijn warme en vriendelijke uitstraling een goede aansluiting vind bij het beoogde park.

Samen met de woningen komen ook kansen voor wijkgerelateerde functies in de plint van het gebouw die tevens van stadsbrede betekenis kunnen zijn. Er zijn volop ideeën, van flexwerkplekken voor kleine zelfstandigen uit de wijk tot een maatschappelijke werkplaats en dienstverlening. Met de komst van de singel en het groen wordt de plek ook aantrekkelijk voor de retail, van fietsenmaker, afhaalgelegenheid tot een koffie-theehuis dat ook als bijeenkomstruimte voor verschillende buurtgroepen kan worden gebruikt.

Het bouwplan is getoetst op de geldende bouwnormen en kan volgens de initiatiefnemers volgens de geldende regelgeving worden gerealiseerd. Kortom, alleen een politieke beslissing zou de realisering van dit voor de buurt welkome project in de weg kunnen staan. 

Ben Nijssen van het Wijk C-komitee laat het bouwplan voor het Paardenveld zien aan raadscommissievoorzitter Jony Ferket. Foto: Ton van den Berg