Louis Engelman – De Utrechtse raadsfracties van SP en PvdA zijn diep verontrust geraakt over de vele onduidelijkheden in de aanloop naar de mogelijke bouw van de 70-meter hoge appartementenflat ‘Weltevreden’ aan het Rachmaninoffplantsoen. De ongerijmdheden werden ontdekt door Nieuws030, die hierover vorige week publiceerde.

Voor de raadsleden Tim Schipper (SP) en Bülent Isik (PvdA) vormden de artikelen aanleiding om het college een groot aantal indringende vragen voor te leggen. Die gaan onder meer over het gegeven dat de gemeente een stuk parkeergrond, waarop ‘Weltevreden’ gebouwd moet worden, verkocht aan de bv Rachmaninoffhuis. Deze vennootschap schoof de percelen enkele maanden later voor bijna één miljoen euro méér door naar investeerder Bouwinvest, terwijl de parkeerbestemming niet was gewijzigd.

Beide raadsleden willen van het college weten of dit op de hoogte was van de doorverkoop en de veel hogere verkoopprijs en of het de notariële aktes hiervan heeft ontvangen. Als dat wel zo is, vragen zij hoe b. en w. hierop hebben gereageerd. Ook informeren ze of de gemeente deze aktes heeft gecontroleerd op het nakomen van de verplichting dat het parkeerterrein niet mag worden bebouwd.

Op navraag van Nieuws030 verklaarde de gemeentelijke projectleider vorige week dat deze niet wist van de plotseling sterke waardestijging van de verkochte grond. De raadsleden willen nu van het college weten of dit het aanvaardbaar acht dat de gevolmachtigde kandidaat-notaris, die voor de gemeente optrad en dezelfde positie vervulde namens Rachmaninoffhuis bv en Bouwinvest, de gemeente niet op de hoogte heeft gesteld van deze prijsstijging van bijna één miljoen euro. Ook vragen ze of het college overweegt hierover een klacht in te dienen.

Schipper en Isik vermoeden dat de gemeente door de eerder gemaakte afspraken met Rachmaninoffhuis bv in de anterieure overeenkomst van 5 maart 2018 en de allonge (aanvullende voorwaarden en/of afspraken) van 2 oktober 2018 een direct belang heeft gekregen bij de doorverkoop van de bewuste percelen. Zij willen van het college vernemen of dit deze opvatting met hen deelt.

Het gegeven dat b. en w. de raad in de brief bij het intentiedocument voor onderzoek naar de bouw van appartementenflat foutief inlichtte, zit de fracties van SP en PvdA ook dwars. Daarin stelde het college dat de gemeente het parkeerterrein aan Bouwinvest had verkocht, terwijl Rachmaninoffhuis bv de feitelijke koper was. Zij vragen wat de oorzaak was van het verstrekken van deze onjuiste informatie.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper. Foto: gemeente Utrecht

Beide raadsleden sluiten in hun vragen aan het college niet uit dat het idee voor de bouw van een appartementencomplex al eerder over de tafel is gegaan. Daarom vragen zij: ‘Is het juist dat de gemeente reeds in de eerste gesprekken over de transformatie van het Rachmaninoffhuis vóór maart 2108 blijk heeft gegeven van het nu ontstane perspectief op mogelijke bebouwing van de parkeerplaats? Zo nee, waar is volgens het college de prijsstijging op gebaseerd?’

Ook zijn ze kritisch over de toezegging in het Intentiedocument dat het college op 25 juni jl aan de raad stuurde, waarin het initiatief voor een woontoren als kansrijk werd bestempeld. ‘Impliceert dit’ , vragen zij, ‘dat de gemeente bereid is de bestemming van een deel van de parkeerplaats te wijzigen naar bouwgrond? En als dat het geval is, had dit besluit dan niet voorafgaand aan de raad moeten worden voorgelegd?’

Over de communicatie met de bewoners rondom het Rachmaninoffplantsoen, verenigd in het Belangenoverleg Buurt Welgelegen laten de raadsleden zich geërgerd uit. ‘Deelt het college de mening’, zo vragen zij, ‘dat de bewoners in het participatieproces een onjuiste gang van zaken is voorgesteld?’

Schipper en Isik doelen daarbij op de afspraken die de projectontwikkelaar en investeerder met de bewoners maakten over de uitbreiding van het Hommelbos, dat grenst aan het parkeerterrein. In ruil daarvoor zouden de omwonenden hun bezwaren tegen de kap van een aantal bomen intrekken. Dat gebeurde. De raadsleden constateren dat de afspraken daarna toch niet werden nagekomen en vragen zich af in hoeverre hier het initiatief om de parkeerplaats van het Rachmaninoffplantsoen te bebouwen een rol heeft gespeeld.

Tenslotte plaatsen de SP en PvdA grote vraagtekens bij de uitleg van de projectontwikkelaar en investeerder dat de verhoogde grondprijs een achtergehouden betaling was bij de overdracht van het parkeerterrein, om er zeker van te zijn dat dit ook zou worden geleverd. Schipper en Isik willen daarom van het college weten of er ‘bij de verkoop van het verbouwde ROVU-pand onduidelijkheid bestond over de daadwerkelijke levering van het parkeerterrein door de gemeente aan Rachmaninoffhuis bv en/of Bouwinvest.’ Zij vragen of het college de gegeven verklaring ‘plausibel’ acht en waarop dat is gebaseerd.

PvdA-raadslid Bulent Isik. Foto: PvdA