Hier geen gouden koets en trappelende paarden en ook geen apart koffertje voor de begroting. In Utrecht biedt het College de begroting aan de raad aan met een rood-witte strik er om en een korte presentatie in de raadzaal.

Zo kon wethouder Jeroen Kreijkamp (financiën) op de vroege maandagmorgen melden dat het college van plan is om volgend jaar 1352 miljoen euro uit te geven (ruim 4000 euro per inwoner). Dat was de belangrijkste mededeling want deze begroting, gemaakt onder leiding van D66-wethouder Kreijkamp, bevat verder weinig tot geen verrassingen.

De afspraken, die die door de coalitie zijn vastgelegd in het collegeprogramma en die vervolgens met de raad gemaakt zijn bij de behandeling van de voorjaarsnota in juli, zijn nu in harde cijfers omgezet.

Gezien de eerste reacties zijn de coalitiefracties (D66, Groenlinks, VVD en SP) daar tevreden over. Waarbij ieder zich natuurlijk richt op zijn eigen stokpaardjes. Groenlinks zijn duurzaamheid, D66 zijn onderwijs, VVD de lagere lasten en minder regels.

Vanuit de oppositie laat het CDA weten dat deze begroting een boek vol onzekerheden is, gezien het feit dat de grote decentralisatie onderwerpen op het terrein van welzijn, werk en jeugd nog onvoldoende uitgewerkt zijn.

Wat de lokale lasten betreft, laat de begroting zien dat de afvalstoffenheffing iets omlaag gaat en de overige tarieven de inflatie volgen, zoals de laatste jaren ook al gebruikelijk was. De grootste uitgaven liggen op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Samen ongeveer een derde van de begroting.

Andere puntjes. Er komt een economisch stimuleringsfonds van een miljoen euro. Het college legt zich niet vast op het aantal banen dat die investering moet opleveren. Cultuur en Sport zullen het de komende jaren met minder moeten doen, maar dat was na de coalitiebesprekingen al duidelijk.

Naast de begroting is ook de bestuursrapportage gepresenteerd. Dit overzicht van de stand van zaken in het lopende begrotingsjaar laat zien dat er bij de gemeentelijke reorganisatie op meerdere plaatsen problemen zijn om het overtollig geworden personeel kwijt te raken. Dat leidt tot overschrijding van de lopende begroting.

Een aantal beoogde investeringen loopt vertraging op door procedures van burgers of heroverwegingen bij andere overheden.

Ook de sitiuatie rond TivoliVredenburg blijft de nodige aandacht vragen. Naast de problemen met het geluidslek, speelt ook nog het probleem rond de ooit beoogde sponsoring van het gebouw, die bij lange na niet heeft opgeleverd wat er begroot was. Daar gaapt nog een gat van 5 miljoen euro. Kortom daar is het laatste woord nog niet over gesproken.

De komende weken gaat de raad met de stukken aan de slag en begin november wordt de begroting definitief vastgesteld. Overigens mag u tijdens de raadsinformatieavond op 30 september zelf  laten weten wat u er van vindt.