Kees van Oosten - Zowel het college als de raad hebben zich krachtig uitgesproken tegen de verbreding van de A27. Dat protest is om twee redenen bijzonder schijnheilig. Het verkeersbeleid van de gemeente geeft de minister namelijk een sterk argument om de verbreding door te zetten. 

In de Nota van Antwoord reageert de minister op de ingediende zienswijzen tegen het ontwerp besluit.  Onder punt 2.4.2. wordt verwezen naar het verkeersbeleid van de gemeente. Dat beleid, namelijk het verlagen van de capaciteit van de stedelijke wegen, leidt er volgens de minister toe dat de snelwegen rond Utrecht meer en meer gebruikt gaan worden voor het stedelijk verkeer. Op verschillende plaatsen verwijst de minister naar het Ambitiedocument "Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar". 

Versmalling van de binnenring, bijvoorbeeld t Goylaan'en de Cartesiusweg, leidt er inderdaad toe dat er veel meer buitenom (over de A2, A12, A27, A28, NRU) gereden gaat worden om van de ene wijk in de andere wijk te komen. De gemeente heeft daar bij de vaststelling van Utrecht, Aantrekkelijk en Bereikbaar bewust voor gekozen. Maar het betekent wel dat de gemeente daarmee geholpen heeft voorwaarden te scheppen die nopen tot uitbreiding van de capaciteit van de snelwegen en dus tot verbreding van de A27. 

Volgens de Nota van Antwoord is er bij de berekening van de toekomstige intensiteit op de A27 rekening gehouden met de verbreding/opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (de weg buiten om Overvecht). Ook het voornemen van de gemeente om de capaciteit van de Noordelijke Randweg Utrecht fors uit te breiden wordt door de minister aangegrepen om te blijven bij haar besluit om de A27 te verbreden. Dat is logisch, want vergroting van de capaciteit van de Noordelijke Randweg Utrecht trekt extra verkeer aan en dat extra verkeer komt ook op de A27 terecht.

Je hoeft geen deskundige te zijn om te begrijpen dat een 'opgewaardeerde' Noordelijke Randweg Utrecht, die volwaardig deel gaat uitmaken van de RING van snelwegen rond Utrecht gebruikt gaat worden als een schakel in een alternatief voor de A2. Denk aan het verkeer komend uit de richting Arnhem met bestemming Amsterdam en v.v. Als de A12 ten zuiden van Utrecht in de spits vast staat loont het om de A27 te pakken en vervolgens de Noordelijke Randweg Utrecht en omgekeerd. Het leidt geen twijfel dat een opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht tot extra verkeer leidt op de A27. 

Als je als gemeente het autoverkeer binnen de stad wil terugdringen, wat een loffelijk streven is, moet je beginnen het verkeer te doseren dat 's ochtends de stad binnenkomt. Verkeerslichten bij de invalswegen die ervoor zorgen dat het binnenkomend verkeer slechts mondjesmaat wordt binnen gelaten. Heb je de intensiteit op het stedelijk wegennet op die manier teruggebracht, dan kan je dat wegennet gaan versmallen. Laat je na om te doseren aan de rand van de stad, dan leidt vermindering van de capaciteit van het stedelijk wegennet tot extra belasting van de snelwegen en de noodzaak om de snelwegen te verbreden. 

Gelet op het feit dat de gemeente beslissingen heeft genomen en van plan is te nemen die voor veel extra verkeer zorgen op de A27 is het dus bijzonder schijnheilig van de gemeente om ach en wee te roepen nu de minister de A27 wil verbreden. De gemeente heeft het er naar gemaakt en heeft de minister daarmee aan de nodige argumenten geholpen. Voor de bühne roept de gemeente tegen de verbreding te zijn, maar de feiten zijn dat de gemeente er van harte aan meewerkt.