Aan wethouder L. van Hooijdonk,

bij deze het verzoek voor een interview. Reden voor het verzoek is dat in het interview dat u onlangs gaf aan DUIC een aantal zeer voor de hand liggende vragen niet gesteld werden. Zoals dat tegenwoordig gebruikelijk schijnt te zijn stuur ik u mijn vragen alvast toe. 

Indien u tot het interview bereid bent, zou ik graag willen afspreken tijdens het interview gewoon "u" tegen elkaar te zeggen om de sfeer zakelijk te houden. Overigens, als dat uw voorkeur heeft, ben ik ook graag bereid om met u in een openbaar debat te gaan. Maar dat wist u al.

met vriendelijke groet,

Kees van Oosten

-

Vraag 1. U bent niet alleen wethouder voor luchtkwaliteit, maar ook voor bereikbaarheid. In de nota Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar (2012) staat:

"De ingrepen in het wegennet gaan niet ten koste van de autobereikbaarheid; integendeel: het aantal mensen dat de economische kerngebieden in 30 minuten kan bereiken neemt dankzij ‘Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar’, 'Voor de Utrechtse binnenstad leiden de maatregelen van ‘Utrecht: aantrekkelijk en bereikbaar” ertoe dat het aantal inwoners dat de binnenstad kan bereiken binnen 30 minuten autoreistijd met +4% toeneemt" (p.65).

Veel automobilisten klagen erover dat het de laatste jaren juist steeds moeilijker wordt om de binnenstad en het stationsgebied met de auto te bereiken en dat er ook elders in de stad, vooral in de spits,  geen doorkomen meer aan is: Waterlinieweg tussen het Stadion en de A12, t'Goylaan, Catharijnesingel tussen het Ledig Erf en het Paardenveld, Oudenoord/Weerdsingel, Daalsetunnel en het Westplein, Marnixlaan ter hoogte van de Amsterdamsestraatweg. 

De vraag is dus: heeft het autobereikbaarheidsbeleid van de laatste jaren niet juist geleid tot een verslechtering van de autobereikbaarheid terwijl de nota Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar juist een verbetering beloofde? Is de gemiddelde reistijd nu op genoemde trajecten wel eens gemeten en vergeleken met die uit 2012?

-
Vraag 2. U heeft een paar keer beweerd dat de milieuzone de lucht in Utrecht 30% schoner zou maken. BNR-radio 29-10-2014. U heeft dat ook getwitterd.

Volgens het TNO-rapport 25 maart 2016 is er aan afname berekend van de uitstoot NO2 van 0,4% op de Catharijnesingel. Wat de gemeten daling betreft van de concentratie roet geeft TNO aan dat die niet zonder meer aan de milieuzone kan worden toegerekend. Volgens de metingen van het Utrechtse meetnet In de periode mei t/m dec 2014-2015 is de concentratie NO2 buiten de milieuzone meer afgenomen dan binnen de milieuzone, namelijk 11,1% resp. 9,5%. Opmerkelijk is dat het aantal diesels van en naar de milieuzone sterk is afgenomen. Kennelijk heeft dat dus nauwelijks invloed en zijn diesels die de milieuzone nog wel in mogen nauwelijks schoner dan de diesels die er niet meer in mogen.

De vraag is dus: Hoe kunt u nu nog steeds staande houden dat het instellen van de milieuzone een noemenswaardig effect heeft, laat staan dat de lucht daar 30% schoner van wordt?

Vindt u het niet heel erg dat de gemeente miljoenen uitgeeft aan een maatregel die nauwelijks effect sorteert en voor duizenden automobilisten (Utrechters en niet-Utrechters) betekent dat zij hun auto naar de sloop moeten brengen en kosten moeten maken voor nieuwere types die dus nauwelijks schoner zijn? Bent u niet bang dat u daarmee het maatschappelijk draagvlak verspeelt dat nodig is voor maatregelen die wél effectief zijn?

-
Vraag 3. U bent als wethouder de eerst verantwoordelijke voor het beleid gericht op reductie van CO2. De uitstoot van CO2 is van belang i.v.m. het tegengaan van klimaatverandering (opwarming). Uit de beschikbare cijfers blijkt dat er de laatste jaren van een reductie van CO2 ook in Utrecht in de verste verte geen sprake is. Er wordt wel meer geïsoleerd en apparaten zijn wat zuiniger, maar daar staat kennelijk weer zoveel groei van energiegebruik tegenover dat per saldo de uitstoot van CO2 niet minder wordt. Dat Utrecht op deze manier ooit een klimaatneutrale stad wordt is een illusie.

Het autoverkeer in een stad als Utrecht is verantwoordelijk voor ca. 40% van de totale CO2-uitstoot. De uitstoot van CO2 door autoverkeer in Utrecht neemt relatief en absoluut toe. Dit college heeft besloten de parkeergarage onder het Jaarbeursplein te (laten) bouwen, wil er aan meewerken dat de capaciteit van Marxdreef/Schweitzerdreef toeneemt, is van plan om de capaciteit van het Anne Frankplein en het 5 Meiplein op te voeren.

De vraag is: valt uw klimaatbeleid überhaupt serieus te nemen en bestaat dat niet alleen uit vrome prietpraat?

-

Vraag 4. Nadat u geschiedenis, een jaartje political science en het diplomatenklasje gedaan heeft bent u speechschrijver en persvoorlichter geworden van minister Peijs (CDA) van Verkeer en Waterstaat (2003-2005). Van 2005 - 2010 bent adviseur geweest bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 2010 besloot u uit het wereldje van Verkeer en Waterstaat te stappen en voor het milieu te gaan door adjunct-directeur te worden van de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Deze loopbaan heeft mij altijd een beetje verbaasd.

De vraag is: hoe kan iemand die actief lid is van GroenLinks tekstschrijver en persvoorlichter zijn van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat immers het bolwerk is van de asfaltlobby? Is het niet gewoon zo, wat heel veel voorkomt bij politici, dat u gewoon carrière wil maken en dat u op een zeker moment begreep dat dat beter linksom (GroenLinks) dan rechtsom (Verkeer en Waterstaat) zou lukken?