Door Vincent Oldenborg - Het  collegevoorstel betreffende de verdeling van het Utrechtse cultuurbudget voor de komende vier jaar is gisteren naar de gemeenteraad gestuurd. 

Het college heeft de voorstellen van de adviescommissie cultuur, op een enkele uitzondering na, onverkort overgenomen. 

De uitzonderingen betreffen het MOA (Museum Oud-Amelisweerd) en filmtheater ‘t Hoogt. 

Met betrekking tot MOA verwijst het college naar afspraken uit 2012, waarin is vastgelegd dat het MOA voor een periode van 10 jaar niet in aanmerking zou komen voor een exploitatiesubsidie. Vandaar dat wordt afgeweken van het positieve advies van de commissie.

Het geld dat daarmee vrijvalt, zal nu worden gebruikt voor subsidiëring van The New Dutch Connection, één van de zeven aanvragers die weliswaar een positief advies kregen maar waarvoor onvoldoende geld beschikbaar was. 

Voor de overige zes instellingen uit deze categorie, waaronder het Volksbuurtmuseum, wil het college proberen in het komende jaar een structurele oplossing te vinden.Tot het zover is, zouden ze kunnen worden gefinancierd uit het flexibele deel van het cultuurbudget. 

Dit flexibel deel wordt normaal gesproken gebruikt om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansrijke initiatieven die zich tijdens de vierjarige cultuurconvenantsperiode voordoen maar wordt in 2017 dus benut om een aantal instellingen die anders buiten de boot zouden vallen, in stand te houden.

Met betrekking tot filmtheater ‘t Hoogt, dat in 2018 haar huidige huisvesting verliest, blijkt uit het collegevoorstel dat men niet langer vasthoudt aan een eigen pand voor het filmtheater. De activiteiten zouden ook in samenwerking met bestaande filmtheaters, kunnen worden uitgevoerd. Vandaar dat het college aan een subsidiëring, zoals voorgesteld door de adviescommissie, de voorwaarde heeft verbonden dat ‘t Hoogt komend voorjaar een nieuw plan maakt waarin die optie nadrukkelijk wordt opgenomen. Bij de behandeling van de voorjaarsnota zou dan een definitieve beslissing over het verstrekken van subsidie aan ‘t Hoogt kunnen worden genomen. Het is duidelijk dat het college aanstuurt op een betere samenwerking met de bestaande Utrechtse filmtheaters, zoals bijvoorbeeld Louis Hartlooper en Springhaver.

Voor RASA lijkt het doek nu definitief gevallen. Ondanks de ruim 9000 steunbetuigingen op petities.nl neemt het college het voorstel van de adviescommissie over om RASA niet langer te subsidiëren. Wel wil het college een poging doen om de “wereldmuziek” op de kaart te houden. Met in totaal honderdduizend euro voor de komende twee jaar ten behoeve van een “programmeur” zouden de andere Utrechtse podia dit muziekgenre op de planken moeten zetten.

Over de bestemming van het RASA-pand aan de Pauwstraat laat de nota zich niet uit, anders dan dat het aan de Utrechtse Vastgoed Organisatie (eigenaar) wordt overgelaten om er iets moois mee te doen. Mogelijk dat de culturele bestemming behouden kan blijven maar dat is allerminst zeker.

Tijdens de begrotingsbehandeling in november wordt het, nu voorliggende, verdelingsvoorstel vastgesteld. Tot die tijd zal er nog heel wat gediscussieerd worden maar gezien eerdere reacties uit de lokale politiek, heeft het er alle schijn van dat het collegevoorstel ongeschonden de eindstreep gaat halen.