Vandaag is bekendgemaakt door de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) dat zij beroep heeft ingesteld tegen vijf intrekkingsbesluiten van natuurvergunningen door de provincie Gelderland. De Kerngroep doet dit samen met MOBilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu.

Uit het persbericht van KRU:
  
De natuurvergunningen zijn ingetrokken om stikstofruimte te creëren die Rijkswaterstaat wil benutten ten behoeve van de verbreding van de Ring Utrecht A12/27 die ten koste gaat van het waardevolle natuurgebied Amelisweerd.

Het buitengewoon dure en complexe verbredingsplan (2x7 rijstroken) is zeer omstreden. In 2019 werd een in 2016 genomen Tracébesluit (TB) vernietigd door de Raad van State omdat de verkeerstoename die het gevolg is van de verbreding resulteert in een onaanvaardbare stikstofdepositie op het N2000 gebied Veluwe en daarmee in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn.

In 2020 nam minister van Nieuwenhuizen een nieuw Tracébesluit. In dit TB wordt de stikstofruimte voor de verbreding gevonden door het opkopen van boerderijen in de provincies Gelderland en Utrecht. Het beroep dat de KRU hiertegen heeft aangetekend wacht sindsdien op behandeling bij de Raad van State.

De Utrechtse regio heeft inmiddels een gedegen onderbouwd alternatief ontworpen (2x6 rijstroken) binnen de huidige bak in Amelisweerd. Dit alternatief voldoet aan alle verkeerstechnische eisen en is veel goedkoper.

De Kerngroep acht het intrekkingsbesluit in strijd met de eigen regels die de provincie Gelderland heeft opgesteld waar het benutten van stikstofruimte uit landbouw voor andere activiteiten dan landbouw niet is toegestaan. 

Daarnaast heeft de Ecologische Autoriteit vastgesteld dat de kwaliteit van de Veluwe als habitat alleen kan verbeteren als de stikstofdruk – waaronder specifiek ook de uitstoot van het wegverkeer – fors wordt verlaagd. De provincie Gelderland heeft nog niet het begin van een plan om die stikstofdruk terug te dringen.