Kees van Oosten - Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 - deel 2 (voor deel 1 klikhier)

De gemeente en de onroerend goed business verdienen niet alleen aan de woningnood, maar ook aan het klimaat. Ten koste van het klimaat. Met dank aan GroenLinks, D66 en CU.

De plannen om te verdichten, waar een krappe meerderheid van de gemeenteraad (GroenLinks, D66 en Christen Unie) voor gekozen heeft, maken dat er 4.600 inwoners per km2 in Utrecht komen te wonen in 2040, terwijl dat in 2020 3.600 inwoners per km2 waren (*).

Dat er per km2 1000 inwoners bij kunnen komen komt doordat de stad, als het RSU2040 doorgaat, overal waar je nu nog in het gras kan zitten wordt vol gebouwd met hoogbouw en doordat betaal­bare laagbouw wordt gesloopt en vervangen door hoogbouw.

Per saldo zouden er 60.000 woningen bij komen. Utrecht bouwt die woningen voor iedereen in Nederland die veel huur kan betalen en een duur huis kan kopen. Simpelweg omdat daar het meest aan te verdienen is, ook door de gemeente zelf in verband met de torenhoge grondprijzen.

Dat die 60.000 woningen gebouwd worden om Utrechtse woningenzoekenden aan een betaalbare woning te helpen is een leugen. De gemeente erkent dat het aantal 65-plussers het sterkst groeit en ook dat wijst erop dat er niet gebouwd wordt om onze kinderen aan een woning te helpen.

Wat ook een leugen is, is dat verdichting en in de hoogte bouwen goed is voor het klimaat. Dat is het juist niet.

Bouwkundige Ronald Rovers (**) zet de nadelen van hoogbouw op een rij: meer energiegebruik vanwege transport (liften, pompen), meer schaduw en minder buitenoppervlak om energie op te wekken met zonnepanelen en minder grondoppervlak voor aardwarmte, relatief meer materiaal­gebruik omdat de hoogte ingaan sterkere constructies vereist, extra voorzieningen voor calamiteiten.

Bomen en groen op of aan het gebouw vereisen ook sterkere constructies en beperkt de mogelijkhe­den voor zonnepanelen. Hoogbouw betekent ook meer verkeer/km2. Hoogbouw om grond te sparen betekent minder bomen en groen en dus extra opwarming in de stad en betekent vooral ook veel meer herrie. Voor het Beurskwartier heeft de gemeente de grens van toelaatbare herrie dus ook verhoogd.

Nieuwbouw moet voldoen aan wettelijke eisen voor energiezuinigheid. Om de gemeenteraad en het publiek wijs te maken dat hoogbouw aan die voorschriften voldoet beweert de gemeente dat stads-verwarming een wondermiddel is dat de energetische nadelen van hoogbouw ruimschoots compen-seert. Ook dat is een leugen. Niet alleen omdat heel veel energie verloren gaat door transport vanaf Lage Weide en het omhoog pompen in de hoogbouw, maar ook door het verstoken van bomen die o.a. uit de VS worden aangevoerd.

Dat het college en de fracties van GroenLinks, D66 en CU heel goed weten dat hoogbouw én  stads­ver­warming juist heel slecht zijn voor het klimaat blijkt o.a. uit het feit dat zij weigeren de energie-berekeningen te bespreken en te controleren die notabene door Mitsubishi Corporation (het vroe-gere Eneco) zelf zijn opgesteld en dat ze in het geval van het bestemmingsplan Beurskwartier (veel hoogbouw) hebben afgezien van een milieu-effect-rapportage.

Kortom, als het aan GroenLinks, D66 en CU ligt moet niet alleen het betaalbaar wonen, maar ook het klimaat in Utrecht er aan geloven. Ook om het klimaat naar de klote te helpen hebben ze in Utrecht Rutte helemaal niet nodig.(*)https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/bevolkingsprognose/

(**) https://dse.nl/hoogbouw-nergens-goed-voor/