33 Utrechters en 2 inwoners van Bilthoven, de jongste 45 en de oudste 92 jaar oud, ontvingen vandaag een Koninklijke onderscheiding tijdens de traditionele lintjesregen. Burgemeester Van Zanen reikte de onderscheidingen uit in de Stadsschouwburg.

Voor ons opvallende namen: Steef en Hannie Schinkel, eigenaren van het Schillertheater; Johan de Boer, actief in Vrienden van het Maximapark; Jeroen Wielaert, die de Tour de France naar Utrecht haalde en onder andere columnist is van deze website (Nieuws030); Willem van Kuyk, eeuwig beheerder van poppodium Azotod (en voorheen De Kruk).

              
De gedecoreerden (persbericht gemeente Utrecht, foto's Ton van den Berg):

De heer M.A. Antonioli (77 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1996 is de heer Antonioli als vaste barman dag in dag uit vrijwillig actief voor krachtsportvereniging De Halter. Hij vangt de leden op die komen sporten en is het aanspreekpunt voor alle activiteiten die er op de dag plaatsvinden. Zo helpt hij bij het “VUT” fitness voor de oudere leden en is zeer betrokken bij de naschoolse activiteiten voor de jeugd, de toernooien en de evenementen. Tijdens toernooien is hij het aanspreekpunt voor en de drijvende kracht achter de horeca. Hij regelt de bestellingen en zorgt dat de voorraad op orde is. Ook de schoonmaak van de kantine komt voor zijn rekening. Naast zijn vrijwillige werkzaamheden voor De Halter organiseert de heer Antonioli culturele activiteiten in Utrecht en omgeving vanuit de COI, een organisatie die de Italiaanse gemeenschap helpt hun weg te vinden in Nederland.

De heer O. Benali (51 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Benali is vanaf 1990 actief in verschillende vrijwillige functies. Hij is oprichter en bestuurslid voor de Democratische Vereniging van Marokkanen in Nederland, afdeling Utrecht. Ook is hij lid van de Ouderraad van basisschool De Panda, vrijwilliger in verschillende functies voor sportvereniging Zwaluwen Utrecht. Daarnaast is hij oprichter en vrijwilliger van de Werkgroep Participatie Kanaleneiland. Als lid van Bondgenoten Politie-allochtone gemeenschappen Overvecht bespreekt hij de actuele ontwikkelingen in de wijk en komt waar nodig in actie. Tot slot is hij ook vrijwilliger voor het Huiskamerproject in het activiteitencentrum Hart van Noort in Utrecht. Daar houdt hij wekelijks een spreekuur over onderwijs en opvoeding en coördineert huiswerkklassen. Als enthousiaste en motiverende vrijwilliger zet de heer Benali zich in voor de stad en voor de Marokkaanse gemeenschap in het bijzonder.

De heer D.J. de Boer (58 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2003 is de heer De Boer voorzitter van de stichting Vrienden van het Máximapark. Naast het aansturen van het bestuur, activeert en stimuleert hij vrijwilligers en treedt op als gesprekspartner met de gemeente Utrecht, landschapsbeheer Vleuten-De Meern en de wijkraad. Ook zoekt hij de samenwerking met diverse sponsoren, waardoor initiatieven in het park gefinancierd kunnen worden. Hij adviseert en wisselt ideeën uit met besturen uit het land die verantwoordelijk zijn voor het zelfbeheer van hun stadsparken. Tevens initieert hij projecten in het park om de samenhang tussen bewoners te vergroten, zoals een elfstedentocht en het aanplanten van nieuwe bomen. Als initiator van het verplaatsen van eeuwenoude platanen van het Domplein en de oude Jeremiebrug van de Westerkade naar het Máximapark, heeft hij de Leidsche Rijn en de historische binnenstad van Utrecht nader tot elkaar gebracht. In het verleden heeft de heer De Boer gedurende vijf jaar als vrijwilliger meegewerkt aan de wederopbouw van Mixed Hockey Club Fletiomare, onder meer in de totstandkoming van nieuwe hockeyvelden en werving van leden en vrijwilligers. Tevens was hij initiatiefnemer van het platform ‘Toekomst Leidsche Rijn Centrum’, waarin betrokken partijen bij elkaar werden gebracht.

D.J. de Boer.

De heer C. de Bruin (92 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1962 zorgde de heer De Bruin met zijn moeder voor zijn broer, die geestelijk en visueel gehandicapt is. Na het overlijden van zijn moeder in 1974 heeft hij de gehele zorg voor zijn broer op zich genomen. De heer De Bruin, zelf ook gehandicapt omdat hij een hand mist, verzorgt hem dag en nacht. Vele jaren bracht hij zijn broer naar en van de sociale werkplaats waar hij tot zijn 61e jaar werkzaam is geweest. Na verloop van tijd kreeg zijn broer een nierziekte en werd de zorg voor hem intensiever. De heer De Bruin zorgt op onnavolgbare wijze dagelijks al meer dan 43 jaar dag en nacht voor zijn broer. Het betreft mantelzorg in de breedste zin van het woord.

C. de Bruin.

De gebroeders De Bruin.

Mevrouw prof. dr. C.A.F. M. Bruijnzeel-Koomen (63 jaar) – Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Mevrouw Bruijnzeel werd in 1991 benoemd tot de eerste vrouwelijke hoogleraarDermatologie in Nederland. Zij is werkzaam als medisch afdelingshoofd Dermatologie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Als dermatoloog maakt professor Bruijnzeel zich buitengewoon verdienstelijk voor onderzoek naar atopisch eczeem en allergologie, waarbij de zorg voor patiënten met eczeem en allergie voorop staat. Zij leidde en initieerde (inter-)nationale onderzoeksprojecten en ontwikkelde belangrijke vernieuwende inzichten die wereldwijd bekend zijn. Baanbrekend in haar werk is het door haar geinitieerde digitaal eczeemportaal en het onderzoek naar de rol van T-lymfocyten bij chronisch eczeem. Zij begeleidde een groot aantal promovendi, leidde dermatologen op en deelde haar kennis door talrijke wetenschappelijke publicaties te schrijven. Verder heeft of nam mevrouw Bruijnzeel zitting in verschillende (inter-)nationale besturen. Door haar kennis en visie heeft zij de afdeling Research Dermatologie van het UMC Utrecht weten op te bouwen tot een van de beste ter wereld. Op 13 april 2018 vond haar afscheidssymposium plaats met als titel ‘Dermato-allergologie: De huid als spiegel van de ziel ….?’

Bruijnzeel-Koomen.

De heer G.H.C.J. Dekkers (64 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2003 is de heer Dekkers vrijwillig actief voor de wijkraad-West in Utrecht. De eerste vijf jaren als lid en vanaf 2008 als voorzitter. Hij werkt aan een leefbare stadswijk, voor jong en oud, intellectueel, creatief of een kleine ondernemer. Het gaat hem om de chemie. Onderwerpen die de heer Dekkers heeft aangepakt zijn verkeer, aantrekkelijk en bereikbaar Utrecht West, wijkgroenplan, detailhandel en horeca in Utrecht West. Hij nam vaak het voortouw voor adviezen aan het college van B&W en het ondersteunen van bewonersinitiatieven en werkt daarbij samen met de andere wijkraden. Binnen de wijkraad West heeft de wijk Lombok zijn speciale aandacht en daarom is hij sinds 2005 lid van de Ontwikkelgroep Lombok Centraal. Vanaf 1990 laat hij ook vocaal van zich horen als lid, bestuurslid/penningmeester van zangvereniging ’t Verzetje. Sinds 2010 beoefent hij de Taekwon-Do sport en heeft hij zich ontwikkeld tot een zeer actief kaderlid. Hij begeleidt als assistent-instructeur een lesgroep, ontwikkelt de opleidingsprogramma’s, is veelvuldig scheidsrechter en is teamleider in het Warriorsprogramma.

De heer J.A. Dortmond (78 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds de oprichting in 2002 is de heer Dortmond lid van de wijkraad Binnenstad, vervolgens plaatsvervangend voorzitter en de laatste zeven jaar voorzitter. In deze vrijwillige functie heeft hij zich voortdurend ingezet om de binnenstad voor bewoners leefbaar te houden. Door zijn werkwijze was er ruimte voor verschillende meningen waarbij uiteindelijk de gemene deler kon worden gevonden. Hij maakt daarbij gebruik van het grote netwerk dat hij heeft, zowel politiek als bij bewoners en bedrijven. Zo weet hij gestelde doelen te realiseren. Hij ijvert onvermoeibaar om er voor te zorgen dat er op bepaalde delen van de grachten, conform beleid, geen terrassen worden uitgegeven. Hij heeft het vermogen om zich vast te bijten in dossiers en tegelijkertijd een goede band met mensen te onderhouden. Hij is een verbinder pur sang die zelf ook de handen uit de mouwen steekt als dat nodig is. Door zijn toedoen is onder andere buurthuis “In de 3 Krone” in stand gebleven.

De heer B.H. van Empel (73 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vanuit zijn geloofsovertuiging is de heer Van Empel al vele jaren actief voor tal van activiteiten als straatpastor voor de Jeruzalemkerk, het Leger des Heils, Stichting Dagopvang Utrecht “Het Catharijnehuis”, voorganger in de kapel in het Willem Arntsz Huis en kok, organisator, stimulator en bindende factor voor ontmoetingscentrum De Wijkplaats in Utrecht (Lombok). Ontmoetingscentrum De Wijkplaats is een plek voor mensen uit de buurt die eenzaam zijn en of hun draai moeilijk kunnen vinden in het leven. Onder leiding van een coördinator en vele vrijwilligers krijgen zij hier de gelegenheid om hun verhaal te doen, aan activiteiten deel te nemen en elkaar te leren kennen. Sinds 1993 is de heer Van Empel  binnen het centrum stimulator van tal van activiteiten en een enthousiaste en bindende factor. Dankzij zijn brede ervaring in de verslaafdenzorg en het aandachtspastoraat, is hij een veelgevraagd voorganger in laagdrempelige kerkdiensten, Taizé-vieringen en andere bijeenkomsten.

De heer ing. H.D. van Essen (74 jaar)  en mevrouw M.G. van Essen-Westerink (70 jaar)– Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer en mevrouw Van Essen zijn vanaf 1990 vrijwillig actief voor het Leger des Heils als korps sergeant majoor (dhr) en jeugdsergeant en sergeant majoor (mevr.) in diverse steden. Zij zijn gaan werken voor het kerkenwerk van het Leger des Heils in de plaatsen Bussum, Baarn, Enkhuizen, Lelystad, Amsterdam en Utrecht. Sinds juni 2015 is meneer werkzaam bij het kerkenwerk van korps Gouda. Daar heeft hij de opdracht gekregen om een nieuwe locatie te vinden voor het kerkenwerk, dat door zijn inzet inmiddels is verhuisd van de Turfmarkt naar de Johan de Witlaan in Gouda. De drijfveer van het echtpaar Van Essen is de overtuiging dat God er voor iedereen is. Zij verbinden door hun vrijwilligerswerk tal van mensen met elkaar. Mevrouw organiseert uiteenlopende bijeenkomsten zoals Bijbel studie-avonden, ‘de even eruit avonden’, zangbijeenkomsten en collecterondes. Voor aanvang van bijeenkomsten en na het collecteren, wordt er vaak door de bezoekers gezamenlijk gegeten en deze maaltijden worden door mevrouw Van Essen gekookt. Samen hebben zij nieuwe initiatieven ontplooid, zoals het opknappen van locaties van het Leger des Heils.

Mevrouw M.E.A. Glas (58 jaar) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Glas is al tientallen jaren actief in de stad Utrecht voor de Fietsersbond. Met haar grote kennis en verkeerskundig inzicht is zij daar het boegbeeld. Zij draagt bij aan goede fietsroutes van en naar school/huis/werk in de wijk Noordwest. Goed in de zin van autoluw, aantrekkelijk en een goed wegdek. In Leidsche Rijn zet ze zich in om het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken met adviezen en praktisch meedenken. Zonder haar inzet zou de bond niet half kunnen doen wat ze nu doen om de stad nog fietsvriendelijker te maken. Ze zorgt mede voor meer duurzame mobiliteit, gezondere inwoners, schonere lucht en betere bereikbaarheid. Naast haar werkzaamheden voor de Fietsersbond zet mevrouw Glas zich in voor de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (Floron). Sinds 2001 heeft zij diverse gebieden van onder andere Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten rond haar woonplaats onderzocht op het voorkomen van wilde planten. Daarmee heeft zij een bijdrage geleverd aan de bescherming van de natuur in Nederland.

De heer A.C.M. Groen in ’t Wout (71 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bij zorgorganisatie Stichting Reinaerde De Hoge Weide werken naast het professionele horecateam ook mensen met een verstandelijke beperking in de huishouding, de keuken en de bediening. De heer Groen in ’t Wout was van 2003 tot 2008 vrijwillige actief als bakker en begeleider. Hij begeleidde diverse mensen met een verstandelijke beperking bij de bakkersactiviteiten. Een aantal mensen is dankzij de heer Groen in 't Wout in bakkers- en chocolateriezaken terecht gekomen. Na vijf jaar is hij gestopt vanwege aanpassing van het dagprogramma en er daardoor minder bakkersbegeleiding nodig was. Vanaf 2008 is hij vrijwillig actief als bakker en begeleider bij BraZZerie en Bakkerij Abrona in De Meern, waar het  bedrijf en een zinvolle dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt elkaar treffen. Naast de activiteiten vanuit zijn voormalige beroep als bakker is de heer Groen in ’t Wout actief voor zijn eigen buurt, zoals voor de Vereniging van Eigenaren.

De heer E.W.C.A. Héman (63 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 2017 vond de 100ste editie plaats van de Nijmeegse Vierdaagse. Ruim 350 vrijwilligers, aangestuurd door het bestuur en de Hoofden van Dienst, waaronder de heer Héman, zorgden samen met voor een onvergetelijke wandelweek in juli. Na een periode op de administratie werd de heer Héman Hoofd Dienst Bureaulisten. Zijn taken in deze functie zijn zeer divers. Buiten de Vierdaagseweek zijn er maandelijks en tweewekelijks overleggen met overige diensthoofden, ad-hoc commissies, en bestuur. Naast zijn activiteiten voor Stichting De 4-daagse is de heer Héman sinds 2011 als penningmeester actief voor het Kathedrale Koor Utrecht (KKU). Samen met de overige leden van het bestuur houdt hij het KKU draaiende, waarbij de relatie met partners van groot belang is. Behalve bestuurder is de heer Héman de stuwende kracht en organisator van de jaarlijkse studieweekeinden, concertreizen en zeilweekeinden. Ook is hij als begeleider van de jongste groep kinderen altijd aanwezig tijdens repetities, hoogmissen en concerten. Hij speelt een rol bij het beheer van de kleding, inkopen doen en het maken en bewerken van geluidsopnames.

De heer G.J. Hoffland (74 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hoffland is sinds zijn jeugd verbonden aan muziekvereniging De Bazuin. Hij helpt bij diverse acties om geld in te zamelen voor de vereniging, ondersteunt het bestuur bij gezellige activiteiten zoals filmavonden en helpt bij de op- en afbouw van uitvoeringen. Van 1990-1997 heeft hij de functie van penningmeester vervuld. Vanaf 1990 coördineert de heer Hoffland de jaarlijkse Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hij collecteert, stuurt de collectanten aan en zorgt voor de financiële afhandeling. Sinds 2015 is de heer Hoffland actief bij het Leerlingenorkest van basisschool De Boomgaard. Naast het onderhouden van de instrumenten instrueert en begeleidt hij wekelijks de kinderen bij het gebruik van de instrumenten.

Mevrouw C.W. Hoornenborg-Everaarts (80 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gedurende 27 jaar is mevrouw Hoornenborg vrijwillig actief geweest voor een peutergroep van peuterspeelzaal Spelenderwijs in De Meern. De activiteiten bestonden uit voorlezen, fruit klaarmaken, helpen bij diverse activiteiten en ondersteuning van de pedagogische medewerkers. Inmiddels heeft mevrouw de 80-jarige leeftijd bereikt en vindt ze het mooi geweest. Daarom heeft ze op 7 juni 2017 afscheid genomen van de speelzaal, waar ze al die jaren bekend stond als “Oma Tineke”. Vanaf 1992 is mevrouw Hoornenborg vrijwillig actief voor de gereformeerde kerk De Meern, later PKN kerk de Marekerk. Zij functioneert daar als ouderling en is medeorganisator van tal van activiteiten binnen de kerkgemeenschap. Daarnaast zet zij zich sinds 2002 in voor uiteenlopende activiteiten binnen de stichting Abrona, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 2008 is zij een maal in de vijf tot zes weken een ochtend vrijwillig actief in het Sint Antonius ziekenhuis als een van de “beddenrijders”.

De heer Y. Huang (59 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1990 maakt de heer Huang zich sterk voor de in Nederland wonende Chinese gemeenschap. Hij organiseert met regelmaat culturele evenementen om onder meer een platform te bieden aan culturele uitwisseling tussen China en Nederland. Als bestuurslid van de Algemene Chinese Vereniging richt hij in 1993 stichting Yaoyi (het Utrechts Chinese Vriendschapcentrum) op met als doel activiteiten voor Chinese ouderen te organiseren en hen bij elkaar te brengen. Zo werden er cursussen, kunsttentoonstellingen en kalligrafiewedstrijden georganiseerd. Onder zijn voorzitterschap zijn twee groepen ouderenwoningen gerealiseerd. Al dertig jaar is de heer Huang vicevoorzitter van de Stichting Algemene Chinese school Utrecht. Daar speelt hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van Chinese kinderen: het behoud van hun cultuur en het versterken van hun positie in de maatschappij. Ook was hij actief betrokken bij de realisering van de eerste Chinese Boeddhistische tempel van Nederland in Utrecht. In 2014 was de heer Huang een van de twaalf vertegenwoordigers van de 160.000 Chinezen in Utrecht, die waren uitgenodigd voor het staatsbanket ter ere van het staatsbezoek van president Xi. 

Y. Huang.

Mevrouw drs. E.I. Jimkes-Verkade (76 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jimkes is na haar pensionering aan de slag gegaan als gids bij ’t Gilde Utrecht. Ze leidde toeristen rond, ontwikkelde thema-wandelingen voor bezoekers van Utrecht en houdt wekelijks de documentatiekast bij. Onder haar voorzitterschap van de coördinatiecommissie rondleiders is de architectuurcursus ontwikkeld, die als voorbeeld dient voor de ontwikkeling van andere cursussen. Daarnaast is mevrouw Jimkes vrijwilliger bij de Stichting Culturele Activiteiten Willibrordkerk. Zij mobiliseert vrijwilligers voor rondleidingen in de kerk en leidt er zelf vele studenten rond. In het verleden was zij actief als redactielid van de Jaarboeken van de vereniging Oud-Utrecht en als commissielid bij de jaarlijkse Van der Monde-lezing over historie en architectuur in Utrecht. Tot slot is mevrouw Jimkes sinds 2005 mantelzorger en mede-bewindvoerder voor een 94-jarige stadgenoot.

Mevrouw M.A.M. Kerkhof (61 jaar) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kerkhof werkte zeer hecht samen met Dick Bruna, tot aan zijn overlijden begin van dit jaar. Zij nam in 1995 het zakelijke gedeelte van het in de markt zetten, vergroten en houden van het merk nijntje, geheel van de heer Bruna over en zet dat tot op heden voort. Zij onderhoudt nauw contact met (inter)nationale stichtingen, uitgeverijen, leveranciers, musea en ambassades. Samen met deze organisaties ontwikkelt mevrouw Kerkhof exposities, producten en voorstellingen. Het is mede aan haar te danken dat het nijntje museum in 2015 is geopend en in 2011 een bruikleenovereenkomst is getekend met het Rijksmuseum. Ook is het dankzij haar inspanningen dat er tentoonstellingen en culturele projecten in Japan tot stand zijn gekomen, zoals de Miffy Art Parade. Door wereldwijd een andere kijk op het werk van Dick Bruna over te brengen, heeft zij zijn werk tot cultureel erfgoed van Nederland weten te brengen. Vanuithaar functie neemt zij zitting in het bestuur van de Stichting Utrecht Toerisme en de Toonder Compagnie. Daarnaast is zij sinds 2001 actief voor de stichting Soroptimist Club Utrecht, voor verbetering positie van vrouwen en meisjes en sinds 2009 bij de stichting Dutch and Japanese Trade Federation. In het verleden zette zij zich als lid van de Raad van Toezicht in voor World Vision, een organisatie die zich inzet voor arme kinderen.

 M.A.M. Kerkhof.

Mevrouw drs. A.E. Kluijver (72 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al dertig jaar is mevrouw Kluijver actief als vrijwilliger in de Provincie Utrecht. In 1987 is zij medeoprichter van de historische vereniging in haar geboorteplaats Maartensdijk. Zij verzorgde ruim twintig jaar het secretariaat en alle werkzaamheden die hieruit voortvloeiden. Ook organiseerde zij meerdere tentoonstellingen, lezingen en excursies. Toen zij naar Utrecht verhuisde, werd ze vrijwilliger bij de Paardenkathedraal en hielp daar onder meer bij het klaarzetten van attributen voor de voorstellingen en draaide bar- en kassadiensten. Van 2005-2016 was mevrouw Kluijver werkzaam bij de Utrechtse Klokkenspel Verenging. Hierbij was zij - samen met mevrouw Y.T.M. Poort-Diemel die tevens een Koninklijke onderscheiding ontvangt - verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van het jaarlijkse donateursuitje, coördineerde de inzet van vrijwilligers voor het versteken van de trommels in de Nicolaikerk en de Domtoren. Ook was zij nauw betrokken als gastvrouw en verzorgde de catering bij de zomeravondconcerten en verrichte diverse andere activiteiten. Sinds 2009 werkt mevrouw Kluijver wekelijks als rondleider en gastvrouw bij de Pieterskerk én als informatiemedewerker bij het Centraal Museum.

Mevrouw H.J.A.T. Krüs (88 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Krüs is jarenlang vrijwillig actief voor het Ouderenkoor ‘Zingen houdt Jong’, het koor van de St. Antoniuskerk in de Kanaalstraat. Onder haar leiding wordt er een middag in de week gezongen ter voorbereiding op de uitvoeringen die twee maal per jaar plaats vinden. Ze zingt daarnaast in een zangkwartet, dat is voortgekomen uit het koor. Daarnaast betekent ze veel voor de kerk. Na de samenvoeging in 1990 van de twee kerken in de wijken Lombok en Nieuw Engeland tot een parochie, werd het koor in de O.L.V. Goederaad opgeheven. Mevrouw Krüs is toen verder gegaan met een deel van het koor. Het is haar verdienste dat de St. Antoniuskerk ook vandaag de dag nog beschikt over een gemengd koor. Ze is nauw betrokken bij de keuze voor het repertoire, regelt musici en is plaatsvervangend dirigent. Naast haar muzikale werkzaamheden is mevrouw Krüs actief geweest voor peuterspeelzaal De Rommelbox. Zij heeft deze organisatie opgestart in de overtuiging dat deze een belangrijke functie zou kunnen hebben vervullen bij het voorbereiden van peuters op de basisschool en tevens als ontmoetingsplaats voor de moeders in de buurt.

De heer W. van Kuyk (74 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Kuyk is sinds 1968 tot zijn pensionering in 2005 actief bij poppodium Azotod, opgericht als jongerencentrum De Kruk. In de periode dat hij in dienst was, werkte hij veel van zijn uren vrijwillig. Zijn taken bestaan al bijna vijftig jaar uit het beheren van het pand, het begeleiden van vrijwilligers en het waarborgen van de veiligheid tijdens evenementen. Ook als kassamedewerker en schoonmaker tijdens optredens en festivals kan hij worden ingezet. Voor het bestuur wordt hij regelmatig als ‘het geweten van Azotod’ geraadpleegd. Daarnaast is de heer Van Kuyk vrijwilliger bij de maandelijkse jazzmiddagen in het Oude Tolhuys, de jaarlijkse Internationale Rally Maarsseveenseplassen van de Harley Davidson Club ’t Centrum en de jaarlijkse Kindervakantieweek De Meern. Bij jeu de boulesvereniging ‘We Legge’ verricht hij hand- en spandiensten op technisch gebied, maakt de banen speelklaar en draait bardiensten. Tot slot was de heer Van Kuyk in het verleden chauffeur voor de tournees van muziekgezelschap Flairck.

W. van Kuyk.

De heer J.H. Moll (78 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Moll was twaalf jaar, tot 1989, in diverse bestuursfuncties actief bij de Coöperatieve Bloemen- en Plantenveiling Utrecht en Omstreken’. Hij richtte samen met een aantal anderen in 1979 de Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur in de provincie Utrecht op (STITU). Deze organisatie heeft als doel tuinbouwbedrijven te ondersteunen, te adviseren en hun belangen te behartigen. Tot op heden is de heer Moll er actief als secretaris. Daarnaast is hij verantwoordelijk (geweest) voor de totstandkoming van een viertal tuinbouwbedrijven en het oprichten van belangenvereniging agrariërs Vleuten-De Meern. Daarnaast is de heer Moll (vice)voorzitter van de Bridgeclub up- en down in Vleuten en actief bij Golfclub De Haar. Ook is hij medeoprichter van de Rotary Haarzuilens en daar, na 45 jaar, nog actief lid.

De heer E.H. Ouhammou (51 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Ouhammou is werkzaam bij het Via Nova College in Utrecht en sinds 2000 actief voor de Marokkaanse gemeenschap in de wijk Overvecht. Hij startte als penningmeester van de Marokkaanse Dialoog Overvecht (MDO, voorheen Marokkaanse Ouderraad Overvecht) en werd vier jaar later voorzitter. Tot op heden is hij onder meer verantwoordelijk voor het leiden van het bestuur en het begeleiden van jongeren uit de wijk. Hij helpt leerlingen met huiswerk en met persoonlijke vragen en organiseert thema-avonden in en rondom het buurthuis van MDO. Als lid van Bondgenoten Overvecht is hij een belangrijke gesprekspartner voor de lokale overheid op het gebied van respectvol samenleven in de wijk. Daarnaast vergroot hij, in de werkgroep Marokkaanse bewoners, de deelname van allochtone wijkbewoners aan de maatschappij door het organiseren van onder meer sportactiviteiten. Hieruit voortvloeiend heeft de heer Ouhammou in 2016 sportvereniging Vechtzoom mede opgericht en vervult er de functie van secretaris. In het verleden was hij vijf jaar lid van de Wijkraad Overvecht.

Mevrouw Y.T.M. Poort-Diemel (64 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al ruim twintig jaar is mevrouw Poort actief als vrijwilliger bij het Utrechts Klokkenluiders Gilde. Zij begon als lid en verrichtte allerlei hand- en spandiensten, zoals het schenken van koffie en het verkopen van artikelen uit de Gildewinkel. Later groeide zij uit tot voorzitter van de PR-commissie en organiseerde activiteiten om de naamsbekendheid en het ledenaantal te vergroten. Verder luidt zij wekelijks de klok in het Bartholomeus Gasthuis en maakt dan ook altijd een praatje met de oudere bewoners. Ook is mevrouw Poort als bestuurslid werkzaam bij de Utrechtse Klokkenspel Verenging. Hierbij is zij - samen met mevrouw drs. A.E. Kluyver die tevens een Koninklijke Onderscheiding ontvangt - verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van het jaarlijkse donateursuitje, treedt op als gastvrouw en verzorgt de catering bij de zomeravondconcerten. Daarnaast zet mevrouw Poort zich sinds 2001 in voor de ouderen uit de stad. Onder de vlag van het Rode Kruis, later het Nationaal Ouderenfonds, bezoekt zij wekelijks eenzame en zieke ouderen. Tot slot werkt zij als gastvrouw bij de Stichting TussenThuis Utrecht, een plek waar kinderen van gescheiden ouders hun niet –verzorgende ouder kunnen ontmoeten zonder dat de ouders elkaar tegenkomen.

Y.T.M. Poort-Diemel.

De heer F.E. de Rooij (64 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Rooij is sinds 1988 vrijwillig bestuurlijk actief voor tal van organisaties. In al zijn activiteiten is hij een bestuurder pur sang en een voorbeeld voor velen. Zo was hij bestuurslid/penningmeester voor de Stichting Peuterspeelzalen Vleuten-De Meern, mede oprichter en penningmeester voor Stichting KOKO (Koepel Organisatie Kinder Opvang Vleuten-De Meern), bestuurslid/penningmeester voor de Stichting Katholiek Basisonderwijs Vleuten-De Meern, voorzitter van Schaakclub Trio De Meern en was onder andere voorzitter van Rotaryclub Haarzuilens. Naast zijn maatschappelijke betrokkenheid is hij vele jaren ook in de zakelijke sector vrijwillig zeer actief geweest in tal van bestuurlijke nevenfuncties en verenigingswerkzaamheden. Het betrof werkzaamheden in de sector van Bouwend Nederland, wegenbouw en infrastructuur in het bijzonder.

De heer S. Schinkel (70) en mevrouw J.H. Schinkel-Keizer (67) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Het echtpaar Schinkel is eigenaar en beheerder van het Schiller Theater Place Royale. Het theater is opgericht in 1766 en heeft onder andere Mozart, Brahms en Lodewijk Napoleon als bezoeker ontvangen. De heer en mevrouw Schinkel hebben zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt om het theater te restaureren en als Rijksmonument in ere hersteld met eigen middelen. Het theater heeft een prominentere plek verworven in de stad door de inzet van hen beide. Ze bieden jonge talenten een podium, organiseren diverse festivals op het gebied van kleinkunst en cabaret, zoals de Utrechtse Kleinkunstprijs en het Utrechts Cabaretfestival. Ook zoeken zij de samenwerking op met partners uit de stad en regio waardoor nieuwe activiteiten ontstaan en er een breed cultureel programma kan worden aangeboden. De wijze waarop het echtpaar het Schiller Theater runt, is bijzonder persoonlijk. Op deze manier dragen zij in hoge mate bij aan het maatschappelijke en culturele leven van Utrecht.

Steef en Hannie Schinkel.

De heer M. J. Stoopendaal (71) – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Stoopendaal is gepensioneerd directeur van Giftkikker B.V., bureau voor communicatie en marketing van goede doelen. Hij adviseerde over en organiseerde fondsenwerving, ledenwerving en ledenbinding voor landelijke non-profit organisaties. De activiteiten zijn gericht op instellingen die het welzijn van dieren, kinderen en ouderen ten doel hebben. Zo richtte hij Stichting DierenLot op en bracht lokale dierenwelzijnsorganisaties bij elkaar. DierenLot is uitgegroeid tot een professionele organisatie met landelijke bekendheid. Hetzelfde wist de heer Stoopendaal te bereiken bij KiKa, Stichting AAP, Pax for Peace, de Fietsersbond en de Dierenbescherming. Dankzij zijn kennis van het werven van fondsen, leden en donateurs konden deze organisaties zich volledig richten op het realiseren van het goede doel. Zijn betrokkenheid en passie voor kwetsbare doelgroepen kent geen grenzen. Altijd is hij bereid om vakgenoten in de marketing- en communicatiebranche te adviseren en zij beschouwen hem dan ook als hun leermeester. Tegenwoordig ondersteunt hij organisaties als zelfstandige zonder personeel.

M. J. Stoopendaal.

Mevrouw Y. L.H. Veldema (66) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Veldema is sinds 1994 actief voor de Stichting Jan Veldema. Zij organiseerde sponsoractiviteiten om geld in te zamelen voor de overtocht per boot van hulpgoederen naar Suriname. Vanaf 1998 was zij voorzitter, later adviseur en projectleider. Sinds haar pensionering in juli 2017 neemt zij het voorzitterschap weer op zich. Tot haar pensionering werkte mevrouw Veldema als lerares scheikunde en natuurkunde op het Sint Gregorius College in Utrecht. Naast haar functie heeft ze honderden leerlingen bijles gegeven bij haar thuis en ondersteunde ze leerlingen met een problematische thuissituatie. Verder is zij educatief auteur binnen Noordhoff Uitgevers. Zo heeft zij onder andere meegewerkt aan nieuwe methode Scheikunde/Natuurkunde en methode Chemie Overal. 

De heer M. Verweij (49 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Verweij is werkvoorbereider bij firma Beminco te Utrecht. Hij zet zich daarnaast sinds 1997 in voor de samenleving, in het bijzonder voor de Utrechtse Krachtsport Vereniging De Halter. Door de ervaringen uit zijn eigen sportcarrière op internationaal niveau werd hij in 1997 hoofdtrainer van de jeugd bij De Halter. Hij stimuleert de leden en brengt hen de kneepjes van de krachtsport bij. Onder zijn leiding zijn vele nationale titels behaald en kwamen leden op internationaal gebied tot bloei. Als lid van de technische commissie ontwikkelt hij activiteiten om zijn leden te laten groeien in de sport. Denk hierbij onder meer aan mentale coaching, voedingsadvies en looptraining. Ook ontwikkelde hij het jeugd-technisch beleidsplan.Daarnaast begeleidt de heer Verweij talenten van diverse worstelverenigingen bij het Regionaal Talent Centrum Olympisch Worstelen dat hij in 2006 mede heeft opgericht. 

Mevrouw W.C. Voogt (74 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Voogt was tot aan haar pensioen in 2007 werkzaam als inspecteur Gezondheidszorg. In 2002 nam zij als vrijwilliger het initiatief om Lampion op te richten, het landelijke informatie- en adviespunt gezondheidszorg voor mensen die illegaal in Nederland zijn. Haar werkzaamheden bestaan uit het helpen van ongedocumenteerden, het adviseren van professionals tot aan het leiden van de landelijke stuurgroep en het plaatsen van onderwerpen op de landelijke politieke agenda. Als voorzitter van de externe klachtencommissie bij De Tussenvoorziening in Utrecht helpt zij dak- en thuislozen op uiteenlopend gebied. Ook zet mevrouw Voogt zich als bestuurder in bij de Johannes Wierstichting voor Gezondheidszorg en Mensenrechten en de stichting Avicenna die tweejaarlijks een prijs toekent aan een zorgverlener die een wezenlijke verbetering van de zorg aan migranten leverde. Daarnaast bracht zij de psychiatrische zorg in Albanië in kaart, adviseerde zij de professionals aldaar en droeg bij aan het verbeteren van de hulpverlening. In het verleden was zij medeoprichter van Mikado en elf jaar lid van het Adviescollege, lid van de stuurgroep Vrouwenhulpverlening en zat zij acht jaar in de jury Wisseltrofee Interculturalisatie GGZ.

Mevrouw M.C. van der Wees-Kamp (64 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Wees zet zich sinds 1991 op diverse terreinen in voor de samenleving. Sinds 1991 is zij hoofdredacteur van de Stichting Wijkkrant Wittevrouwen. Zij zorgt voor de inhoud, de redactie, eindredactie en de vormgeving. Daarnaast onderhoudt zij een omvangrijk wijknetwerk, regelt de financiën, de advertenties en allerlei andere taken die verbonden zijn aan een succesvolle wijkkrant. Daarnaast was zij van 2004 tot 2014 initiatiefnemer en drijvende kracht achter Female and Fifty F&F, een Utrechtse vrouwenvereniging. Zij vervulde daar een verbindende rol en organiseerde uiteenlopende activiteiten voor zo’n 30-tal dames. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Tuindorpkerk heeft mevrouw Van der Wees meegewerkt aan een jubileumtijdschrift “De TdK”. Zij deed de eindredactie en de lay-out vrijwel alleen en werkte er weken lang aan. Zonder haar doorzettingsvermogen zou het project nooit geslaagd zijn.

De heer M.H.C. Wels (48 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wels is medewerker beveiliging bij de Politie Midden Nederland. Hij zet zich daarnaast sinds 1989 in voor de samenleving, in het bijzonder als vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Utrecht. Op 19-jarige leeftijd meldt hij zich aan als vrijwilliger. Gedurende bijna dertig jaar bekleedt hij diverse functies voor de afdeling Utrecht, het district Utrecht, maar ook landelijk. Zo is hij onder meer eerstehulpverlener bij diverse evenementen en activiteiten en landelijk chauffeur Medische Dienst. Als lid en teamleider van het NoodHulpTeam biedt hij ondersteuning aan de ambulancedienst. Daarnaast is hij sinds 2009 actief voor de stichting KinderFeestBeest waar hij verantwoordelijk is voor het vervoer van chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen en hun familie tijdens het jaarlijkse uitje. Bij het Ronald McDonaldhuis draait hij vanaf 2015 een nachtdienst per maand en is daar aanspreekpunt voor gasten.

De heer D. Wessels (45 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wessels is kunstenaar en werkt bij atelier De Wijde Doelen, een dagbesteding van Stichting Reinaerde te Utrecht. Decoranus is geboren met het downsyndroom. Hij bleek over een groot kunstenaarstalent te beschikken. 1992 heeft hij een groot oeuvre aan tekeningen, schilderijen en lino’s opgebouwd. Vooral de lino’s zijn bekend en zeer geliefd. Hij bekroonde zijn vijftienjarig kunstenaarschap met een solo-expositie in het Centraal Museum in Utrecht. In de periode daarna volgden verschillende tentoonstellingen, onder meer in galeries te Amsterdam, de Kloosterkerk te Rotterdam, het Slingermuseum te Laren en de Kunstrai te Amsterdam. De laatste tien jaar kreeg zijn werk wereldwijd bekendheid. Onder meer in Amerika, China, Japan en Engeland. Eind 2015 won de heer Wessels de eerste prijs van de Special Award 2015 (driejaarlijkse beeldende kunstwedstrijd voor kunstenaars met een handicap). Zijn werk maakte veel indruk op de jury, evenals zijn sterke gevoel voor vorm en compositie. De heer Wessels wordt gezien als ambassadeur voor outsider art en is een voorbeeld voor andere kunstenaars. Hij slaat met zijn kunstwerken en presentatie bruggen en is van grote waarde voor de integratie van gehandicapten in onze samenleving. Kunstenaar Corneille meldde tijdens de opening van een grote expositie in 2000: “Het is alsof ik het zelf geschilderd heb. Derk Wessels raakt mensen met zijn kunst”.

Derk Wessels.

De heer J.P. Wielaert (62 jaar) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wielaert is een icoon van de Nederlandse sportjournalistiek. Sinds 1984 werkt hij voor Radio 1 als verslaggever, presentator en columnist op het gebied van kunst, cultuur, natuur & milieu, politiek en sport. Behalve voor de NOS werkt hij tevens voor Veronica, de NTR en de NPS. Als journalist en verslaggever is de heer Wielaert jarenlang actief geweest binnen de wereld van de Tour de France. Ruim 11 jaar heeft hij gelobbyd om de Tour de France in Utrecht te laten starten, hetgeen gelukt is in 2015 toen op zaterdag 4 juli de Grand Départ van Utrecht plaats vond. Door zijn inzet is Utrecht internationaal op de kaart gezet. Naast het radiowerk schrijft de heer Wielaert regelmatig voor verschillende kranten, tijdschriften en ook heeft hij talrijke boeken geschreven over zijn uiteenlopende belangstellingsgebieden zoals de Tour de France, popmuziek en de Tweede Wereldoorlog. Zijn eerste boek verscheen in 1996, biografie over Gert-Jan Theunisse. Daarna volgden verhalen over de heroïek van het wielrennen en de Tour de France, de kunstenaars scène van het New Yorkse Chelsea Hotel, de blues van Harry Muskee, de lieux de memoires van de Tweede Wereldoorlog. Tot slot was hij een aantal jaren als adviseur nauw betrokken bij de totstandkoming van de bijzondere versies van de Bosatlas.

Jeroen Wielaert.