37 Utrechters en drie inwoners uit de regio (Bunnik, Houten en IJsselstein) kregen vandaag een koninklijk lintje. Burgemeester Van Zanen reikte er 39 uit in de zaal van de Stadsschouwburg, 1 inwoner van Utrecht kreeg zijn lintje in Den Haag.

Het aantal gedecoreerden overtrof dat van vorig jaar toen er nog maar 23 lintjes waren.

Hieronder een overzicht (tekst: gemeente Utrecht).

LINTJESREGEN 2017 IN UTRECHT 

De heer D.A.F.M. Adams (47 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Adams is vanaf zijn 16de jaar betrokken bij de Reddingsbrigade en sinds 1996 bij de Reddingsbrigade Utrecht (URB) waar hij diverse functies vervult. Als instructeur en commissielid Opleidingen is hij verantwoordelijk voor het opleiden van de leden. Bij evenementen in en rondom de stad is hij coördineert hij het toezicht. Ook landelijk is hij actief voor de Reddingsbrigade waar hij onder andere betrokken is bij opleidingen.

De heer J.H.M. Baas (80 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Baas is sinds 1968 actief in diverse functies bij FNV sector Bouw, laatstelijk als kaderlid. Hij heeft zich onder meer ingezet als penningmeester en secretaris van de afdeling Utrecht. Hij initieert en organiseert jaarlijkse jubilarissenavond, kaarttoernooien en legt bezoeken af aan leden die niet meer in staat zijn om bij activiteiten aanwezig te zijn. Daarnaast is hij zeventien jaar secretaris van Jeu de Boules Club De Meern. Naast zijn werkzaamheden als lid van het dagelijks bestuur organiseert hij het jaarlijkse vierdorpentoernooi en initieert winteractiviteiten als de competitie stil ligt.

 

Mevrouw J. van den Berk-Ruijssenaars (75 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van den Berk is sinds 1990 vrijwilliger bij De Hoogstraat Revalidatie. Zij is verantwoordelijk voor het uitserveren van maaltijden aan mensen die aan het revalideren zijn. Zij voorziet hen van de juiste maaltijd, haalt maaltijden op voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen en biedt een luisterend oor. In het verleden was zij actief als vrijwilliger bij De Zonnebloem afdeling Overvecht, stichting De Tussenvoorziening en in ziekenhuis Overvecht.

Mevrouw E. de Boer-van Bruggen (77 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw De Boer is ruim 35 jaar verbonden aan de Vrije Evangelische Gemeente Utrecht (VEG). Zij zette zich in als voorzitter vrouwenwerk en was afgevaardigde in de sectie Vrouw in Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken Nederland. In deze rol en als adviseur vrouwenzaken voor de VEG heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de rol van de vrouw binnen de kerkelijke gemeente. In 1996 werd zij voorzitter van de kerkenraad. Door de ontkerkelijking in ons land vonden er in 1996 en 2005 onder haar leiding twee fusies plaats en begeleidt zij de VEG Utrecht naar een opheffing in 2017. In het verleden was zij actief als voorzitter van het comité van de landelijke bond en als vrijwilliger bij de Helpende Hand.  

De heer J.H. Boom (65 jaar) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Boom is sinds 1993 in diverse functies werkzaam bij volleybalvereniging VTC Woerden, onder meer als secretaris, scheidsrechter en voorzitter. Onder zijn leiding is het project PLUStrainer gestart met als doel het technisch kader te ondersteunen en de ontwikkeling van de jeugdsporters beter te begeleiden. Daarnaast is hij nationaal actief als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Volleybal Oefenmeesters. Voor de Europese Volleybal Bond (CEV) adviseert de heer Boom de uitvoerende organen met betrekking tot de financiën en  beoordeelt hij de begrotingen en de jaarrekeningen.

 

Mevrouw M.G.B.J. de Bruijn-van Boven (65 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw De Bruijn-Van Boven is 30 jaar actief als vrijwilliger. Zij is voorzitter van de afdeling ’t Sticht van de Orde van den Prince en begeleidt de kinderen van Agatha Snellenschool tijdens de 5-daagse schoolreis. In het verleden was zij in Zeeland actief bij diverse organisaties. Zo was zij onder meer vrijwilliger en voorzitter bij de Middelburgse Mixed Hockey Club, leidster van de kindernevendienst en jeugdclub bij de Oostkerk en voorzitter van de stichting Scratch Messiah Zeeland.

Mevrouw W.J. Dat-Oosterom (70 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Dat-Oosterom is ruim 25 jaar verbonden aan ATV Ons Genot, een vereniging voor amateurtuinders in Overvecht. Zij brengt de leden de kunst van het bloemschikken bij en is als initiator en organisator van de bloemententoonstellingen een stimulans voor velen. Ook kweekt zij diverse soorten dahlia’s en deelt haar kennis hierover met belangstellenden. Bij de Nederlandse Dahlia Vereniging is zij penningmeester, ondersteunt bij de bloemenshows en was verantwoordelijk voor de redactie van het blad ‘Dahlia Varia’. Daarnaast vervult zij de functie van secretaris/penningmeester bij de Vereniging van Eigenaren ‘Hof van Zuilen’.

De heer J.G. van Doorn (72 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Doorn is sinds 1998 belast met de financiële administratie van scouting Salwega uit Utrecht. Hij verzorgt de jaarlijkse begroting, afrekening en subsidieaanvragen. Ook is hij verantwoordelijk voor het innen van de contributies en het bijhouden van het dagelijkse financiële verkeer. Als penningmeester van de beheerstichting heeft hij onder meer een belangrijke bijdrage geleverd aan het beheren van het bouwbudget voor de nieuwbouw van het clubhuis. Daarnaast zet de heer Van Doorn zich in als vrijwilliger voor sociaal cultureel centrum De Musketon. Naast de organisatie van de tweewekelijkse bingo, verricht hij diverse werkzaamheden voor de eetgroep.

 

Mevrouw drs. M.A.A.A.J. van Dorst (70 jaar) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Dorst richtte in 1995 salon Saffier op met als doel het onder de aandacht brengen van overleden schrijvers en dichters. Zij organiseert activiteiten zoals maandelijkse voorstellingen, voordrachten en lezingen. Ook ontwikkelde zij literaire wandelingen en exposities waardoor het literair erfgoed van ons land breed toegankelijk is geworden. Met de uitgifte van magazines en boekjes bereikt zij een groot publiek. Regelmatig werkt mevrouw Dorst samen met literaire organisaties en stichtingen uit de stad en het land. Daarnaast zet zij zich als bestuurslid in voor onder meer de stichting W.G. van de Hulst sr. en de stichting Frans Kafka Nederland, waar zij naast de jaarlijkse organisatie van bijeenkomsten ook verantwoordelijk is voor het donateursbestand en de internationale uitwisseling van literaire activiteiten.

Mevrouw Van Dorst (links). Foto: Ton van den Berg

 

De heer J.L.M. Galesloot (50 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al ruim 30jaar is de heer Galesloot verbonden aan Utrechtse Krachtsport Vereniging De Halter. De eerste jaren als jeugdlid, later als actief lid van het seniorenteam waar vrijwilliger was. Hij trainde de jeugd, trad op als scheidsrechter en adviseerde het bestuur, waarin hij in 1986 zitting nam. Ook levert hij nog steeds een belangrijke bijdrage aan de organisatie van het internationale Paasworsteltoernooi waar jaarlijks ruim 500 deelnemers van 8-23 jaar uit heel Europa aan deelnemen. Daarnaast maakt hij zich hard voor de buurtfunctie die de vereniging heeft en initieert daartoe (vernieuwende) activiteiten. Van onder meer het 'groeien door stoeien' voor de basisschoolkinderen en buurtfitness voor de senioren uit de wijk tot het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen. In het verleden heeft de heer Galesloot gedurende vijf jaar nationaal opgetreden als scheidsrechter bij het Olympische Worstelen.

De heer E. Goris (55 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau > inwoner uit Houten
Sinds 1974 is de heer Goris verbonden aan Utrechtse Krachtsport Vereniging De Halter. Na een aantal jaren jeugdlidmaatschap werd hij jeugdtrainer. Hij stimuleerde de jeugd en bracht hen de kneepjes van de krachtsport bij. Onder zijn leiding zijn vele nationale titels behaald. Toen hij in 1994 ook onderdeel werd van het bestuur werd hij eindverantwoordelijk voor de organisatie van het internationale Paasworsteltoernooi waar jaarlijks ruim 500 deelnemers van 8-23 jaar uit heel Europa aan deelnemen. Daarnaast heeft de heer Goris een belangrijke rol gespeeld bij het voortbestaan van de vereniging. Door zijn inzet is het ledenaantal verdrievoudigd waardoor de toekomst van De Halter werd gewaarborgd. Tevens maakt hij zich hard voor de buurtfunctie die de vereniging heeft en initieert daartoe (vernieuwende) activiteiten. Van onder meer het 'groeien door stoeien' voor de basisschoolkinderen en buurtfitness voor de senioren uit de wijk tot het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen. De afgelopen jaren was hij ook actief als trainer bij de senioren.

De heer H.J. van den Ham (70 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van den Ham behaalde in 1988 het politiediploma en is sindsdien als ambtenaar werkzaam bij de Vrijwillige Politie, district Stad Utrecht, laatstelijk in de functie van brigadier. Maandelijks is hij betrokken bij de instructieavonden en bijscholingstrainingen voor het onderhouden van de vakbekwaamheid als politieagent. Tijdens zijn diensten ondersteunt hij de beroepsagenten bij noodhulp en meldingen. Hij is inzetbaar bij diverse activiteiten, onder meer bij wijkzorg, voetbalwedstrijden, demonstraties en danceparty’s. Tevens is de heer Van den Ham als coördinator verantwoordelijk voor de personeelsplanning en treedt op als aanspreekpunt voor diverse organisaties. Hij stuurt het team van vrijwilligers aan en begeleidt nieuwe collega’s. Ook bij grote regionale en landelijke evenementen, zoals Prinsjesdag en verkeerscontroles, zet hij zich in.

Brigadier Van den Ham en collega Anton. Foto: Ton van den Berg

Mevrouw J. Heinen, BA (40 jaar) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
In 2000 richt mevrouw Heinen de Stichting Kalinga op nadat zij een stage volgde in de Filipijnen. Vanuit de stichting ontwikkelde zij twee grote projecten, te weten de Papaya School (basisonderwijs) en Apple Scholars (studiebeursprogramma), waarmee inmiddels ruim 300 kansarme kinderen van de vuilnisbelt in Manilla (Filipijnen) zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden op een betere toekomst. Zij organiseert onder meer sponsoractiviteiten en publiciteitscampagnes, stelt subsidieaanvragen op en schrijft fondsen aan om zo geld te genereren. Zij leidt de besturen van de stichting in Nederland en in de Filipijnen. Tevens onderhoudt zij nauwe contacten met donateurs, bedrijven en het netwerk in de Filipijnen. Een transparante vorm van besturen en financiële verantwoording zorgt ervoor dat alle gelden bij de betreffende projecten terecht komen. Naast het voorzitterschap en haar baan als mede-eigenaar van Fair Office in Utrecht, waarbij 5 procent van de omzet naar stichting Kalinga wordt overgemaakt, is zij ook wekelijks als vrijwilliger actief in de Ouderraad en het leesonderwijs bij de Agatha Snellenschool.

 

drs. P. Hessel (77 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Nadat drs. Hessel in 1989 pensioneerde, richtte hij zich volledig op het professionaliseren van zijn fossiele schelpencollectie. Hiertoe richtte hij twee jaar later de stichting Schepsel Schelp en het daarbij behorende museum op. In de jaren die volgden wist hij de collectie uit te breiden tot de grootste collectie van Nederland die van grote wetenschappelijke waarde en van museale kwaliteit is. Hij leidde duizenden belangstellenden gratis rond in het museum dat aan huis was gevestigd en heeft de collectie gedocumenteerd en van alle wetenschappelijke referenties voorzien. Hij ontwikkelde een website van de collectie waar wereldwijd door onderzoekers gebruik van wordt gemaakt. Begin van dit jaar is het museum gesloten en werd een deel van de collectie overgeheveld aan Natuurhistorisch Museum Rotterdam en het Naturalis Biodiversity Center. Daarnaast zet drs. Hessel zich in voor de Jacobikerk. Hij bezoekt, samen met zijn echtgenote, oudere en zieke mensen uit de wijkgemeente ter voorkoming van vereenzaming. In het verleden was hij onder meer actief als secretaris bij de Vogelwacht Utrecht, lid van de beheersadviesraad Stichting Het Utrechts Landschap en schrijver van Wilde planten van Utrecht en Toekomstmuziek.

Mevrouw drs. M.E.E. Hijman (65 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Hijman is sinds 1989 strateeg van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Haar nauwgezetheid, kennis van zaken, uitgebreide contacten en haar strategische advisering hebben bijgedragen aan een lange termijnvisie en de internationale positionering van de Universiteit Utrecht, zoals de Shanghai-ranking. Daarnaast heeft ze de eerste anti-Apartheidsweek, georganiseerd tijdens de gevoelige periode van Apartheid. Daar heeft ze haar ambassadeurskwaliteiten ingezet in de contacten met Western Cape University, waarmee ze een cruciale rol heeft gespeeld in de discussie over hoger onderwijs in Zuid-Afrika. Daarna heeft zij vanaf 2003 als Hoofd Onderzoek bij de faculteit Bètawetenschappen het proces  begeleid van vijf fuserende faculteiten. Als onderzoeker heeft zij zich daarnaast ingespannen voor de vakgroep Biologie en kennis vergaard over de Maraceae (een plant uit de familie van de Moerbeiboom). In West-Afrika is een soort naar haar  vernoemd: de Hijmania. Naast haar werk is mevrouw Hijman sinds 1984 pleegmoeder en heeft meerdere jonge mensen onderdak geboden. Als ouder van een kind met een beperking heeft zij zich verder hard gemaakt voor de positie van deze kinderen in de samenleving, bijvoorbeeld de integratie in regulier onderwijs.

 

Mevrouw T.M. van Hoeijen-van Voorn (76 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Hoeijen is sinds 1994 als vrijwilliger actief in het zorgcentrum van Careyn Tuindorp Oost. Zij begeleidt de bewoners bij de wekelijkse knutselactiviteiten en serveert hen de gezamenlijke maaltijden. Ook assisteert zij bij evenementen zoals de Sinterklaas- en Kerstvieringen. Eens per week beheert zij de supermarkt in het zorgcentrum waar zij de voorraad bijhoudt en de bewoners helpt bij hun aankopen. Daarnaast maakt zij een praatje met de bewoners en biedt hen een luisterend oor. In het verleden was zij actief in de inmiddels gesloten Josephkerk waar zij de bloemen verzorgde.

De heer A. Imhof (64 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau > inwoner IJssselstein
De heer Imhof zet zich al 36 jaar in voor een betere samenleving en voor veiligheid voor de bewoners van de stad Utrecht. Naast zijn inzet in de wijk voor toezicht, evenementen, voetbal, acties, vuurwerk, avondvierdaagse et cetera heeft hij vanuit zijn rol als (vrijwillig) leidinggevende van het team vrijwillige politie District Stad Utrecht nog vele coördinerende taken. Hij is verantwoordelijk voor het contact met de teams in het district en doet de planning, organiseert trainingen, periodieke werkoverleggen en coördineert inzetten zowel binnen als buiten het district alsmede buiten de eenheid. De heer Imhof is HET aanspreekpunt en boegbeeld van het team vrijwillige politie in het district. Hij heeft een groot organisatievermogen, kent de stad, kent veel beroeps collega's en weet bovenal wat er speelt in de wijken. Als inspecteur van de vrijwilligers voelt hij zich verantwoordelijk voor de vrijwillige collega's, voor het werk wat zij afleveren en voor de verbinding naar de basisteams en de wijken in de stad.

Mevrouw T. van de Kamp (75 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van de Kamp is sinds de jaren tachtig als vrijwilliger actief. Bij het Opbouwwerk, het Antifacismekommitee, in buurtnetwerken en vrouwengroepen waaronder Surantan, zette zij zich in voor de integratie van medelanders uit met name Suriname en de Antillen. Dit deed zij onder meer door het organiseren van themabijeenkomsten en cultuurprogramma’s en het adviseren van instellingen en professionals. In 2004 werd zij secretaris bij zangvereniging ‘Looft den Heer’ en trad de laatste jaren op als voorzitter. De vereniging onderging onder haar leiding een professionaliseringsslag, zij ontwikkelde werkplannen en een maandelijkse nieuwsbrief. Door gebrek aan opvolging in het bestuur is de vereniging in 2014 opgeheven. Voor Het Baken, een kerkelijk centrum in haar woonwijk, is mevrouw Van de Kamp verantwoordelijk voor de organisatie van de tweewekelijkse open-huizenbijeenkomsten. Zij verzorgt de inhoud van de programma’s, treedt op als gastvrouw en brengt mensen met elkaar in contact. Daarnaast begeleidt zij de rouwverwerkingsgroepen en is inzetbaar bij diverse activiteiten vanuit de kerk.

 

mr.E.J.M. Kerpen (55 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kerpen voert sinds 1996, naast zijn functie als notaris, diverse nevenfuncties op notarieel gebied uit. Daarnaast is hij als bestuurder bij het Johannes Hospitium Vleuten verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het perceel en adviseert hij het dagelijks bestuur. Onder zijn leiding als voorzitter van de Utrechtse Klokkenspelvereniging is een slag gemaakt om nieuwe doelgroepen te bereiken, zowel via de programmering van de concerten als via de inzet van nieuwe media. In zijn rol als voorzitter van het Utrechts Oranje Comité, waarvan 12 actieve oranjeverenigingen lid zijn, is hij verantwoordelijk voor de sturing op de wijkvieringen op Koningsdag in de stad. Verder is hij actief lid van de Rotary. In het verleden was mr. Kerpen als bestuurder actief bij diverse organisaties. Zo was hij onder meer voorzitter van Harmonie de Vriendschap in Woerden, bestuurslid Tafel 1 Utrecht, bestuurslid bij Utrechts Statenjacht, voorzitter van de Vriendenstichting Sterrenwacht Sonnenborgh en secretaris van het parochiebestuur Sint Martinus.

Voorzitter Kerpen van het Utrechts Oranje Comité. Foto: Ton van den Berg

Mevrouw W.C.J. Knottenbelt (69 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1975 zet mevrouw Knottenbelt zich in voor de Young Women's Christian Association  (YWCA), een landelijke organisatie  voor de positionering van de jonge vrouw in de maatschappij. Door haar brede kennis van zaken is zij in diverse functies actief. Als voorzitter van de Buddycommissie levert zij een belangrijke bijdrage aan de advisering van het bestuur en was verantwoordelijk voor het aannemen van bestuursleden. Ze nam zitting in diverse commissies en werkgroepen en zette zich, als lid van de huiscommissie, in als conciërge en gesprekspartner voor huurders. Ook organiseerde zij workshops en schreef mede het vrijwilligersbeleid van de organisatie. Daarnaast is zij bestuurslid bij Louise van Eeghen Lady Aberdeen Fonds waar zij als penningmeester projectvoorstellen van de nationale vrouwenraden beoordeelt. Tevens is zij bestuurslid bij Vereniging woongroep surplus Zeisterwerf. Hier is zij actief als webmaster en voorzitter van een commissie die de bewoners stimuleert om ecologisch en maatschappelijk verantwoord te bouwen. Ten slotte zet zij zich in als adviseur bij kinderopvang Heppienest en geeft zij taalles aan een vluchteling. In het verleden was mevrouw Knottenbelt bij andere organisaties in diverse functies actief. Zo was zij onder meer penningmeester bij de vereniging Science Centra, voorzitter van de Raad van Toezicht bij Stichting de Ontdekhoek en voorzitter van Vrouwennetwerk Utrecht Domstad. Als vrijwilliger en later oprichter en directeur van de landelijke stichting Technika 10 heeft zij, als bedenker van de Technika 10 methode, kennisinstellingen gestimuleerd en geadviseerd om meisjes te enthousiasmeren voor techniek.

Mevrouw prof. dr. ir. E.T. Lammerts van Bueren (65 jaar) – Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Lammerts van Bueren is sinds 1986 werkzaam bij het Louis Bolk Instituut, kennisinstituut op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Als senior onderzoeker plantenveredeling levert zij met haar kennis over het kweken van nieuwe rassen een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de wereld en het werken aan gezonde landbouw en voeding. Zij beschikt over uitzonderlijk talent om onderzoek en wetenschap te vertalen naar de praktijk, zoals de ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen, die inpasbaar zijn in de gangbare landbouw, waardoor deze kan verduurzamen. Sinds 2005 bekleedt zij daarnaast de leerstoel Biologische Plantenveredeling, als professor aan Wageningen University en in 2010 heeft zij de Raad voor Duurzame Landbouw en Voeding opgericht. Onder haar voorzitterschap zijn diverse cases uitgewerkt, zoals de teruglopende bodemkwaliteit van de provincie Flevoland, waarmee het maatschappelijk debat over gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bodem is bevorderd. Ook internationaal wordt zij geprezen vanwege haar optreden als bruggenbouwer om de weerstand tegen biologische plantenveredeling in Europa weg te nemen. Dat doet zij als voorzitter in de European Consortium for Organic Plant Breeding (ECO-PB) en haar rol in IFOAM, de internationale stichting ter bevordering van de biologische landbouw en tevens adviesorgaan van de Europese Unie.

Mevrouw drs. J.A.G.W. van Leusden (58 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw drs. Van Leusden is sinds 1992 werkzaam bij uitgeverij Verloren BV, laatstelijk in de functie van directeur. Deze wetenschappelijke uitgeverij is gespecialiseerd in geschiedenis. Mevrouw heeft vele auteurs van onder meer historische publicaties, monografieën en manuscripten begeleid. Vanwege haar brede kennis van zaken is zij een belangrijke gesprekspartner voor vele promovendi en hoogleraren. Zij adviseert hen en begeleidt het productieproces. Hierdoor zijn vele boeken en bundels op een hoger niveau gebracht én voor een groter publiek toegankelijk. Daarnaast is mevrouw Van Leusden sinds 2010 als voorzitter actief in de Stichting Vrienden van de Dominicus. Deze stichting is onderdeel van de Dominicuskerk en ontwikkelt spirituele en culturele activiteiten met als doel het samenbrengen van mensen die op een andere manier dan de wekelijkse kerkdienst hun geloof willen belijden.

ir. E.H. Lysen (70 jaar) - Officier in de Orde van Oranje-Nassau > wordt in Den Haag uitgereikt

De heer Lysen zet zich al meer dan 45 jaar in voor onderzoek naar en ontwikkeling van duurzame energie. Hij publiceerde in 1977 het boekje ‘Eindeloze Energie’, het eerste geschrift over duurzame energie in Nederland. Hiermee was hij een pionier. Hij heeft als directeur van het Utrechts Centrum Energieonderzoek sinds 1998 vele interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s geïnitieerd en gecoördineerd met betrekking tot zon, wind, water, biomassa, opslag van energie en financiën. In 2011 heeft hij het Utrechts Centrum voor Aarde en Duurzaamheid mede opgezet in samenwerking met Herman Wijffels, dat daarna gefuseerd is met het Utrechts Centrum Energieonderzoek tot het Utrecht Sustainability Institute. Als directeur van de landelijke organisatie NOVEM (voorloper van Agentschap NL) heeft de heer Lysen verder de ‘Trias Energetica’ geïntroduceerd. Dat is een strategie voor het duurzaam ontwerp van een gebouw, welke internationaal vervolg heeft gekregen in verschillende EU-programma’s.

De heer J. Nieuwendijk (59 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ruim 22 jaar is de heer Nieuwendijk als voorzitter actief bij het comité Julianapark, dat vele activiteiten organiseert voor de wijkbewoners. Bij deze evenementen is hij verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers en houdt de laatste ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. Hij activeert en stimuleert vrijwilligers en treedt op als gesprekspartner voor de gemeente en politie. Daarnaast is hij al jaren als hulpverlener inzetbaar bij vele (sport)evenementen in de stad. Ook maakt hij zich verdienstelijk bij het woonzorgcentrum Lieven de Key waar hij hand- en spandiensten verricht. In het verleden was hij actief bij de Dom Town Squaredancers, FC Utrecht en het comité voor de Hartstichting Utrecht.

Mevrouw ing. J.M. Nieuwendijk-de Bruin (51 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Nieuwendijk heeft in 1991 het comité Julianapark opgericht met als doel de sociale cohesie in de wijk te vergroten door activiteiten voor jong en oud te organiseren, zoals de Sint Maarten lampionnenoptocht, kaartmiddagen en diverse (multi)culturele festivals. Hierbij onderhoudt zij nauwe contacten met het wijkbureau, de ondernemers en culturele organisaties uit de wijk. Daarnaast is zij actief lid van het dagelijks bestuur van de wijkraad Noordwest. Als penningmeester houdt zij met precisie en toewijding de controle over de financiën en beschikt over een brede kennis van het bewonersnetwerk. Mevrouw Nieuwendijk is al vele jaren als hulpverlener inzetbaar bij evenementen. In het verleden was zij voor de Hartstichting in de functies van secretaris Comité voor de Hartstichting Utrecht en collectant.

De heer en mevrouw Nieuwendijk. Foto: Ton van den Berg

De heer H. Ouirzane (59 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Ouirzane is medeoprichter en bestuurder van de Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland (MORK). Deze raad werd in 1999 opgericht met als doel om wijkbewoners actief te laten deelnemen in de maatschappij. Hij ondersteunt Marokkaanse ouders bij de opvoeding van hun kinderen in de maatschappij en helpt de schoolgaande jongeren door middel van huiswerkbegeleiding. Hierbij neemt hij een signalerende functie aan en schakelt waar nodig de benodigde instanties in. Ook organiseert hij wekelijks (sport)activiteiten en initieert inzamelingsacties voor de zwakkeren uit de samenleving. Daarnaast onderhoudt de heer Ouirzane nauwe contacten met de gemeente Utrecht en de politie. Als sleutelfiguur tegen radicalisering in de wijk is hij een belangrijke gesprekspartner. Ten slotte is de heer Ouirzane bedenker en uitvoerder van de Huiskamer Hart van Noord, waar wijkbewoners samen komen om met elkaar in gesprek te gaan, hulp te vragen en te signaleren.

ing. F. Palijama (80 jaar) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
In 1969 richt ing. F. Palijama de Stichting Rela’69 op met als doel de relatie tussen de in Nederland wonende Molukkers en die op de Molukken te verstevigen. Dit wordt gerealiseerd door het ondersteunen en opzetten van kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het gebied van onder meer drinkwatervoorzieningen en duurzame energie. Als voorzitter is hij, naast aansturen van het bestuur en de vakgroepen, verantwoordelijk voor de behandeling van de projectvoorstellen en het contact met de subsidiënten. Onder zijn leiding vindt in 1998 een fusie plaats en worden de activiteiten voortgezet onder de stichting TitanE. In de functie van penningmeester stelt hij begrotingen en subsidieaanvragen op, schrijft fondsen aan en zoekt de samenwerking met landelijke subsidieverstrekkers en het bedrijfsleven. Daarnaast organiseert hij cursussen en informatiebijeenkomsten en onderhoudt hij nauwe contacten met het steunpunt in de Molukken welk hij minstens twee keer per jaar bezoekt. Ten slotte begeleidt en adviseert hij de netwerkorganisatie die onder zijn leiding projecten op basis van de huidige criteria en vraagstelling opstellen.

Mevrouw J.W.A.M. Riet-Lohman (64 jaar) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds begin jaren ’80 zet mevrouw Van Riet-Lohman zich in voor de patiënten uit een zogenaamde achterstandswijk. Naast haar reguliere werkzaamheden als huisarts waarin zij haar patiënten op een laagdrempelige manier zorg verleent, zoekt zij de samenwerking met diverse partners op het gebied van zorg. Hiermee brengt ze de problematiek in de wijk Overvecht en de stad onder de aandacht en start waar nodig nieuwe initiatieven op. Zo heeft zij De Gezonde Wijkopgericht met als doel de gezondheid van haar patiënten te verbeteren en de zorg betaalbaar te houden. Hiertoe ontwikkelde zij het 4-Domeinenmodel als instrument voor een methodische werkwijze in de spreekkamer. Tevens droeg zij bij aan het project Zichtbare schakel, een samenwerkingsverband van zorgprofessionals die een zorgpakket op maat aanbieden. Het initiatief om de bewoners uit Overvecht op een andere manier van zorg te voorzien en hen tot een gezondere levensstijl te stimuleren is in samenwerking met de gemeente Utrecht en het ministerie van VWS inmiddels in 165 gemeenten overgenomen. Mevrouw Van Riet heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld. Als bestuurder Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ) bij Overvecht Gezond is zij verantwoordelijk voor een professionalisering van de stichting waarin zij aanstuurt op samenwerken en verenigen om zo de zorg te verbeteren. Daarnaast is zij medeoprichter van stichting Volte die trainingen voor professionals ontwikkelt en een platformfunctie heeft. Ten slotte neemt mevrouw Van Riet actief deel aan - landelijke – overleggen, adviseert diverse gremia en treedt op als spreker bij landelijke conferenties. Hierdoor deelt zij haar kennis en gaat nieuwe samenwerkingsverbanden aan.

 

Mevrouw W.J.G.C. Ruiter-van der Mars (67 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Ruiter – van der Mars zet zich sinds 1995 in als vrijwilliger voor het Leger des Heils. Zij draagt bij aan open-huisactiviteiten, is gastvrouw en gaat op huisbezoek bij minstens twintig ouderen, zieken en personen met een beperking. Gedurende een periode van 18 jaar was zij vrijwilliger bij de pastorale dienst. Ook besteedde zij vele jaren 20 uur per week aan het brood- en soepproject in Hoog Catharijne, waar op zondagmiddag soep werd uitgedeeld aan daklozen en verslaafden.

 

drs. P.N. Ruys (73 jaar) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Ruys zet zich sinds 1991 in op het gebied van wetgeving ter bevordering van de gezondheidszorg. In zijn functie bij KEMA zette hij het keurmerkinstituut op met als doel medische hulpmiddelen te certificeren. Hij nam hiertoe zitting in diverse besturen, leidde mensen uit de sector op en adviseerde landelijke en internationale instanties. Daarnaast was hij medeoprichter van de organisatie Regulatory Affairs Profession Netherlands Chapter, onderdeel van de internationale koepel RAPS. Hij zette zich in als spreker op internationale seminars, leider van conferenties, organisator van workshops en deelde zijn kennis met vele studenten. Ook was hij actief als lid van en opleider bij diverse internationale kennisinstellingen. Tevens was hij jarenlang adviseur voor Obelis. Als pionier heeft hij een buitengewone rol gespeeld in de ontwikkeling van de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.
Verder was hij ruim 40 jaar als vrijwilliger actief bij diverse lokale organisaties, te weten de stichting Vrienden van Museum Sonnenborgh, Thuishulp Centrale, de Utrechtse Lawn Tennis Vereniging en de Sociëteiten SPIN, Probus Nederland en De Constructieve.

De heer W.H. Scholtens (54 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Scholtens zet zich al ruim twintig jaar in diverse functies in bij Kampong Hockey. Zo is hij als wedstrijdsecretaris verantwoordelijk voor het inplannen van de wedstrijden op zondag voor meer dan 40 teams en het plannen van de vriendschappelijke wedstrijden door de weeks. In de functie van vicevoorzitter van de seniorencommissie zorgt hij onder meer voor de indeling van de breedtesportelftallen. Tevens is hij actief bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond als regio coördinator bedrijfshockey. Zijn werkzaamheden bestaan uit onder andere de veld- en wedstrijdplanning en de acquisitie van nieuwe teams.

drs. J.L. Torenbeek (62 jaar) – Officier in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Torenbeek is werkzaam als directeur Summer School bij de Universiteit Utrecht en was tot 2015 directeur Bureau Buitenland. Hij zet zich in voor het internationaliseren van het hoger onderwijs en het bevorderen van studentenmobiliteit op Europees niveau. In 2015 trok de Summer School 3.300 studenten uit 120 landen en is hiermee de grootste van Europa. Ook werd de heer Torenbeek in 2006 directeur van het James Boswell Instituut, waar aankomend studenten cursussen kunnen volgen in de bèta-hoek, zoals wiskunde en scheikunde. Naast zijn werk heeft hij zich ingespannen als voorzitter van een vereniging die culturele activiteiten organiseert, gericht op de Italiaanse geschiedenis, kunst, architectuur en taal.

 

Mevrouw D. Veldema (62 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Veldema zet zich sinds 2005 in als bestuurslid en voorzitter van de stichting Jan Veldema. De werkzaamheden van de stichting zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Jan Veldema, haar vader, met als doel economisch en sociaal achtergestelden financieel, materieel en immaterieel te ondersteunen. Als vrijwilliger is mevrouw Veldema daarnaast actief om hulpbehoevenden in de Nederlandse en Surinaamse samenleving te ondersteunen. Zo spant zij zich in voor diverse projecten en werkt zij samen met andere organisaties om financiering daarvoor te genereren. Ten slotte was mevrouw Veldema van 2005-2016 vrijwilliger bij de Stichting Huis van Gebed Domino te Utrecht, waar zij gastvrouw en penningmeester was.

De heer R.A.J. Vermeulen (59 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau > inwoner Bunnik
De heer Vermeulen is al vanaf 1977 actief voor Scouting Salwega. Hij is vanaf het eerste uur leider van een explorersonderdeel en is dus al veertig jaar actief. Hij is op vele terreinen een stuwende kracht binnen Scouting, is enthousiast, creatief en betrokken. Zijn verantwoordelijkheid als teamleider neemt hij heel serieus zowel binnen zijn eigen team als daarbuiten. Hij is een echte teamplayer met een uitstekende sociale antenne. Verder is hij jaarlijks aanwezig bij de verschillende herdenkingen waar Scouting Salwega een ceremoniële rol vervult, zoals bijv. de 4 mei herdenking op het Domplein in Utrecht.

Naast zijn Scoutingactiviteiten is hij assistent instructeur bij de stichting Reanimatie Bunnik, waar hij opvalt door zijn persoonlijke benadering van de kandidaten.

De heer A.J. van Weverwijk (57 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Weverwijk is werkzaam bij de VeiligheidsRegio Utrecht en was 38 jaar actief voor de vrijwillige Brandweer Utrecht post De Meern, laatstelijk in de functie van bevelvoerder. Tijdens de diensten was hij  24/7 beschikbaar voor incidentenbestrijding. Daarnaast was hij wekelijks actief met opleiding en trainen in een brandweeroefencentrum voor het onderhouden van de vakbekwaamheid als brandweerman. Sinds 2003 zet hij zich in bij de lokale en regionale Jeugdbrandweer Utrecht, onder meer in de functies van jeugdleider, wedstrijdleider en landelijk jurylid van de jeugdbrandweer Nederland. Ook tijdens de jaarlijkse oefendagen is hij actief om de jeugd de fijne kneepjes van het brandweervak bij te brengen.

drs. R.D. Wittink (68 jaar) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1994 is de heer Wittink verbonden aan straatorkest De Tegenwind. In de functie van lid van de repertoirecommissie is hij verantwoordelijk voor de invulling van het muzikale repertoire en zoekt hiervoor de samenwerking op met (internationale) orkesten. Als actief lid neemt hij de organisatie en acquisitie van optredens op zich en organiseert buitenlandse reizen. Hij zoekt hij nieuwe samenwerkingspartners en initieert projecten zoals Orchestre Bicyclette (een fietsend orkest dat rondom de Grand Départ Tour de France 2015 vele optredens verzorgde) en Catching Cultures Orchestra (een samenwerking van het orkest met asielzoekers die samen muziek uit het land van herkomst maken met als doel verbinding en begrip te creëren). Hiertoe neemt hij de muzikale begeleiding op zich, als mede de fondsenwerving, publiciteit en de organisatie van de noodzakelijke repetities. In het verleden was hij initiator en organisator van diverse projecten. Zo zette hij zich onder meer in voor The Huyslink Brassband uit Oeganda en de Bewogen Koper (een straatoptreden van internationale volksblaasorkesten).

De heer Wittink met leden van het orkest Tegenwind. Foto: Ton van den Berg

Mevrouw T.M. van der Zant-Doesburg (70 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw van der Zant-Doesburg zet zich sinds 1996 actief in voor de leefbaarheid van de Dichterswijk. Ze maakt 5 dagen per week, ongeacht de weersomstandigheden haar eigen straat en buurt schoon en draagt bij aan het voorkomen en oplossen van problemen tussen wijkbewoners. Zo spreekt zij buurtbewoners aan op het tijdig snoeien van heggen of het netjes weggooien van afval. Zij zorgt er onder meer voor dat zwerfvuil en gevaarlijk vuil, zoals vergeten drugsspuiten, worden verwijderd. Ook neemt zij contact op met de gemeente om zaken te melden die een bedreiging vormen voor de leefbaarheid.

Mevrouw M.J. van Zanten-de Langen (78 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Zanten-de Langen zet zich sinds 1989 in voor de eenzame, ernstig zieke en oudere bewoners uit Vleuten en Haarzuilens. Vanuit haar functies waar zij in het verleden actief was, heeft zij een netwerk opgebouwd dat zij nog steeds (twee)wekelijks bedient. Zij wandelt met mensen die dat niet zelfstandig kunnen en verricht hand-en-spandiensten zoals licht huishoudelijk werk en de administratie. Ook maakt zij een praatje met eenzame ouderen en biedt een luisterend oor. Mensen die in het ziekenhuis liggen, kunnen op een bezoek rekenen en nieuwe bewoners in het verzorgingshuis worden wegwijs gemaakt. Daarnaast collecteert mevrouw Van Zanten al jaren voor het Reumafonds. In het verleden was zij actief als vrijwilliger bij Welfare Rode Kruis, Parochie Licht van Christus en verzorgingshuis Jozefzorg van stichting De Rijnhoven.

De heer D. Zwaan (46 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Zwaan is werkzaam bij de Veiligheidsregio Utrecht en is 25 jaar actief voor de vrijwillige Brandweer Utrecht post De Meern. De laatste functie die hij bekleedde was hoofdbrandwacht. Tijdens de diensten was hij 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar voor incidentenbestrijding. Daarnaast was hij wekelijks actief met opleiding en trainen in een brandweeroefencentrum voor het onderhouden van zijn vak als brandweerman.

Mevrouw A.F.M. van Zwol-Oostveen (89 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Zwol is initiator van Samen eten, een eetclub waaraan wekelijks zo’n twintig oudere bewoners uit Transwijk en Kanaleneiland deelnemen. Ze bedenkt het menu, doet de boodschappen, richt de ruimte in en levert deze weer schoon op. Als coördinator stuurt zij de vrijwilligers aan en verzorgt de financiële administratie. Ook organiseert zij jaarlijks een diner buiten de stad. Mevrouw Van Zwol regelt een bedankje voor de vrijwilligers en treedt op als contactpersoon voor de dienstverleners uit de wijk, zoals DOENJA en de gemeente. Daarnaast is zij voor de Sint Martinus Parochie, Wederkomst des Heren Kerk, actief als gastvrouw bij de wekelijkse inloopochtenden en verzorgt zij de weekagenda.