Burgemeester Sharon Dijksma stuurde de gemeenteraad deze zondag een brief over de nasleep van de 'Rave voor de Rafelranden'. Nieuws030 besteedde afgelopen dagen twee keer aandacht aan de 'Rave' (één en twee). Daarom delen we nu de brief van Dijksma.

  

Geachte leden van de raad,

Gisteren (11 mei 2024) vond er in de stad de demonstratie 'Rave voor de Rafelranden' plaats, die duurde van 13 tot 19 uur. Tegelijkertijd is een pand gekraakt aan de Biltstraat, waar vervolgens een illegaal feest is gehouden. Daarna heeft een grote illegale rave plaatsgevonden aan de Archimedeslaan met naar schatting 1000 deelnemers. Beide illegale feesten hebben tot flinke overlast geleid en de politie heeft, met inzet van de ME, optreden om de kraak en de illegale feesten te beëindigen. De beëindiging van het illegale feest op de Archimedeslaan kon vannacht niet gerealiseerd worden wegens gebrek aan politiecapaciteit. In deze brief lichten we de gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur toe, alsmede de grote inzet die noodzakelijk was om de orde en veiligheid te herstellen.

Het is zeer betreurenswaardig dat de demonstratie deze nasleep kreeg. Er is veel gebeurd dat niet door de beugel kan: van seks op straat op klaarlichte dag tot zware geluidsoverlast, blokkades van het verkeer, het niet opvolgen van bevelen van de politie en het plegen van vernielingen. Samen met de driehoek verbaas ik mij ten zeerste over het schaamteloze en onfatsoenlijke gedrag van de deelnemers aan de illegale feesten en het gebrek aan respect voor de politie en voor de vele omwonenden die ernstige hinder hebben ondervonden. Dit staat mijns inziens ook op gespannen voet met de waarden waar deze personen voor zeggen te staan.

Opnieuw hebben we een flink beroep op de politie moeten doen om de orde te herstellen. Dit terwijl de politie reeds zwaar onder druk staat. lk wil bij deze mijn waardering uitspreken voor alle politiemensen die ook afgelopen avond, nacht en ochtend keihard hebben gewerkt voor de veiligheid van onze stad, waarbij ze zoals gebruikelijk de-escalerend, proportioneel en professioneel hebben opgetreden.

Kraak en illegaal feest Biltstraat

Nog voordat de demonstratie was afgelopen (ongeveer 19 uur op het Lucasbolwerk), is een pand op de Biltstraat gekraakt. In de loop van de avond zijn er enkele honderden sympathisanten hiernaartoe getrokken. waardoor ook het verkeer daar ernstig werd gehinderd. Het feest vond plaats in en voor het gekraakte pand en ging gepaard met het nodige grensoverschrijdende gedrag en (geluids-)overlast voor de omgeving. Bij het illegale feest stonden dezelfde geluidswagens als in de demonstratie 'Rave voor de Rafelranden', wij gaan ervan uit dat het dus (deels) om dezelfde groep personen gaat.

Na bespreking van de situatie in de driehoek heeft het Openbaar Ministerie geoordeeld dat sprake was van een heterdaad kraaksituatie en is - in lijn met het kader dat recent aan de raad is gestuurd -  overgegaan tot ontruiming van het pand en beëindiging van het feest. De politie heeft de feestgangers op straat, waarvan een deel zwaar onder invloed van alcohol en drugs was, gevraagd de Biltstraat vrij te maken en versterkte muziek uit te zetten. De aanwezigen in het pand zijn meerdere malen in de gelegenheid gesteld om vrijwillig het pand te verlaten. Personen die hier geen gehoor aan gaven, zijn door de politie uit het pand verwijderd. Hierbij is de ME ingezet, mede omdat een aantal personen zich hadden vastgeketend aan een balkon van het pand. Er zijn vijf personen aangehouden.

Illegale rave Archimedeslaan

Omstreeks 01.00 uur vannacht werd ik door de politie geïnformeerd over een grootschalige illegale rave op een afgesloten bouwterrein aan de Archimedeslaan. Aan deze rave met versterkte muziek en lichtinstallaties namen circa 1000 personen deel. Aanvankelijk leek de overlast voor de omgeving beperkt. Dit bleek in de loop van de nacht en ochtend toch niet het geval te zijn.

De politie heeft de organisator verzocht de rave te beëindigen. Hieraan is geen gehoor gegeven. Omstreeks 02.30 uur is de driehoek bijeengekomen en heeft overwogen om de illegale rave te beëindigen. De inschatting was dat hierbij grootschalig politieoptreden nodig zou zijn in verband met het grote aantal mensen en dat optreden tot escalatie en risico's voor de politie zou kunnen leiden. De benodigde capaciteit om de illegale rave direct te beëindigen was op dat moment niet voorhanden, mede omdat elders de stad de ME al werd ingezet bij het beëindigen van de kraaksituatie aan de Biltstraat.

De driehoek heeft rond 03:00 uur besloten niet tot directe beëindiging over te gaan. Wel was de politie aanwezig en zijn gegevens vastgelegd. Dit mede om waar mogelijk ontstane schade te verhalen. Daarnaast ben ik voornemens een bestuurlijke maatregel te treffen richting de organisator, bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom. De gang van zaken zal ik ook bespreken met de organisator van de Rave voor de Rafelranden en zal consequenties hebben voor de toekomst.

Beëindiging zondagochtend

Toen vanochtend bleek dat de illegale rave nog steeds gaande was en er veel overlast was gemeld (in totaal zijn er meer dan 150 meldingen gedaan, onder andere uit Groenekan en De Bilt), is besloten alsnog over te gaan tot beëindiging van de rave door de politie. Een flink aantal feestvierders was al vertrokken. De politie heeft de illegale situatie beëindigd en de geluidsapparatuur in beslag genomen. Daarop ontstond een grimmige sfeer richting de politie en is -in afstemming met de driehoek- opnieuw de ME ingezet om verdere escalatie te voorkomen. Ook de laatste aanwezigen zijn gevorderd het terrein te verlaten. Tot een daadwerkelijke inzet van de ME is het op deze locatie niet gekomen omdat alle nog aanwezige mensen het terrein hebben verlaten. De politie heeft ter plekke geconstateerd dat meerdere vernielingen zijn aangericht, zo zijn deuren vernield, beveiligingscamera’s gesaboteerd en zijn bekladdingen aangebracht. Waar mogelijk wordt de schade op de daders verhaald.

Al met al kijkt de driehoek terug op een zeer onrustige avond en nacht, met onacceptabel gedrag door een flink aantal personen, waarbij de nodige strafbare feiten zijn gepleegd en pas na meerdere keren grootschalig optreden door de politie de rust is wedergekeerd.

Mer vriendelijke groet,

Sharon A.M. Dijksma