Kees van Oosten - Volgens GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk is de biowarmteinstallatie die Eneco wil bouwen verantwoord. Dat zou blijken uit de rapportage van RoyalHaskoning (die we kennen van de milieuzone!) en van Berenschot. RoyalHaskoning zou onderzoek gedaan hebben naar de gevolgen voor luchtkwaliteit. Berenschot heeft gerapporteerd over CO2-uitstoot (klimaat).

Over de rapportage van RoyalHaskoning kan ik kort zijn. Die heeft zich volledig gebaseerd op de luchtkwaliteitrapportage die in opdracht van Eneco door Arcadis is uitgevoerd om de vergunning te krijgen van de provincie. Op het 'onderzoek' van Arcadis was tijdens de rechtszitting van 9 september nogal wat kritiek van de SSLU, maar daar had RoyalHaskoning kennelijk geen weet van. 

Zo bleek Arcadis slechts berekend te hebben wat de gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn voor de bewoners van de Fregatbuurt, hemelsbreed 300 meter van de geplande installatie, in plaats van wat de gevolgen zijn op het Eneco terrein zelf (waar ook wordt gewoond), laat staan op een afstand van 10 meter van de rijweg (de Atoomweg) zoals de regelgeving dat voorschrijft. 

En totaal anders dan wat de wethouder beweert is er geen enkele aanwijzing dat Eneco alleen 'schone' vrachtwagens gebruikt, want een voorschrift van die strekking staat ten onrechte niet in de vergunning. Eén van de punten waar de SSLU bezwaar tegen maakte. Hoe kan je als wethouder een milieuzone instellen en geen probleem maken over de bevoorrading door Eneco met vervuilende vrachtwagens? Voor de SSLU was dat een reden om bezwaar te maken tegen de vergunning van de provincie. Voor het college en de wethouder was het dat kennelijk niet.

Overigens, de manier waarop Arcadis aan zijn rekenuitkomsten kwam was in het geheel niet te controleren, want de gebruikte invoergegevens stonden niet in de rapportage vermeld. Voor RoyalHaskoning geen reden om zich niet op de Arcadis rapportage te baseren. Zolang RoyalHaskoning geen kritiek heeft op Arcadis heeft Arcadis geen kritiek op RoyalHaskoning. Zo werkt dat in de wereld van commerciële adviesbureaus: werk genoeg.

Wat noch Arcadis noch RoyalHaskoning heeft onderzocht is wat de uitstoot is van EC ('roet') van de biohoutkachel van Eneco. Daar bestaan geen wettelijke normen voor en dus had Eneco dat niet laten onderzoeken. De stukken die bij de verleende vergunning horen bieden daar geen informatie over. De EC uitstoot is dus onbekend. Heel vreemd dat de wethouder daar geen probleem van maakt want EC is nog haar enige argument voor de milieuzone.

En dan de uitstoot van CO2 (klimaat). Volgens Van Hooijdonk zou uit de rapportages gebleken zijn dat de biowarmteinstallatie een belangrijke bijdrage is aan de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Berenschot heeft twee berekeningen vergeleken, die van CE Delft en die van Stadsverarming. CE Delft heeft in opdracht van Eneco een berekening gemaakt die moet aantonen dat de biowarmteinstallatie tot een reductie leidt van CO2. Stadsverarming heeft berekend dat er juist sprake is van een toename van CO2. 

En wat zegt Berenschot? "Beide berekeningen zijn op zich cijfermatig correct, maar door het gebruik van een andere referentiesituatie en aannames komt dit verschil tot stand". Om het simpel te zeggen: het hangt er maar van af waar je de situatie 'wel-biowarmteinstallatie' mee vergelijkt. Dat is dus wat anders dan wat Van Hooijdonk zegt.

De stadsverwarming is ooit opgezet om de warmte te kunnen benutten die vrijkomt door het koelen van de gasgestookte elektriciteitscentrale op Lage Weide. Beter: het heet geworden koelwater gebruiken voor stadsverwarming dan het ongebruikt te lozen in het kanaal. In die situatie kost de productie van heet water helemaal geen CO2. Dat hete water is immers 'restwarmte'. Je krijgt het voor niets. Nu is er wel sprake van warmteverliezen als dat getransporteerd wordt naar woningen in Utrecht e.o. Daarom wordt dat water halverwege opgewarmd. Het warmteverlies is circa 30%. Maar dat laat ik even buiten beschouwing, want dat is in het alternatief ook het geval.

Ga je nu een biowarmteinstallatie in gebruik nemen, dan ga je CO2 uitstoten die je niet zou hoeven uitstoten als de restwarmte gebruikt zou worden afkomstig van de gas gestookte elektriciteitscentrale. Dat levert dus hoe dan ook een forse toename op van de uitstoot van CO2. Waarom houdt Eneco het dan niet bij die 'restwarmte' en waarom moet er dan een biowarmteinstallatie komen? 

Welnu, Eneco, die zich profileert als een groene leverancier van stroom, koopt liever stroom in die door vuile kolencentrales wordt geproduceerd, want dat is goedkoper dan die stroom zelf te produceren met de eigen gasgestookte centrale in Lage Weide. Maar als die eigen gasgestookte centrale minder stroom produceert is er ook minder 'restwarmte'. Die biowarmteinstallatie moet er dus komen omdat Eneco zoveel mogelijk schone 'gasgestookte' stroom wil vervangen door vuile 'kolengestookte' stroom die goedkoper kan worden ingekocht.

Het verstoken van kolen brengt aanzienlijk meer CO2 in de lucht dan het verstoken van gas, maar voor het groene Eneco is dat geen punt van overweging. Die verdient meer aan vuile kolengestookte stroom. Een kind begrijpt nu dat de biowarmteinstallatie om twee redenen een buitengewoon klimaatonvriendelijke oplossing is. In de eerste plaats ga je biomassa verstoken, waarmee heel veel CO2 in de lucht wordt gebracht om water voor stadsverwarming op te warmen die je anders als 'restwarmte' gewoon krijgen kan. In de tweede plaats werk je in de hand dat Eneco steeds meer schone gasgestookte stroom vervangt door vuile kolengestookte stroom, doordat de noodzaak om 'restwarmte' te leveren wegvalt.  

Hoeveel CO2 door de biowarmteinstallatie in de lucht wordt gebracht weet overigens niemand, want dat heeft Eneco niet laten uitrekenen. Voor de uitstoot van CO2 bestaan in ons klimaatonvriendelijke land helemaal geen normen en dus vroeg de provincie daar niet naar toen Eneco de vergunning aanvroeg. En als de provincie daar niet naar vraagt, waarom zal je het dan als groene leverancier van stroom laten uitrekenen? 

Wat zou wethouder Lot van Hooijdonk nu tegen Eneco moeten zeggen? Precies: "Als jij die biowarmteinstallatie wil hebben, omdat je meer kan verdienen door vuile kolengestookte stroom in te kopen in plaats van zelf stroom te produceren met relatief schoon gas en als je ook nog eens extra CO2 gaat uitstoten met die enorme houtkachel, dan lazer je maar op want daar werk ik niet aan mee". Dat zou de taal van een GroenLinks-wethouder moeten zijn.