Het behaagde de koning dit jaar om 36 lintjes te laten uitdelen aan Utrechters (en een enkele uit Houten en Nieuwegein) die zich hebben ingezet voor allerlei activiteiten en hebben ingespannen voor maatschappelijke clubs en organisaties. Burgemeester Van Zanen deelde de lintjes uit in een stampvolle Stadsschouwburg. 

Drs. S.G. (Sibo) Arbeek (62 jaar) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
In 1990 werd drs. Arbeek, naast zijn betaalde baan, medeauteur bij het onderwijsblad Schooldomein. Twee jaar later werd hij hoofdredacteur en voerde veranderingen door in vormgeving, inhoud en verspreiding. Hij schrijft vele artikelen, onderhoudt contact met lokale overheden en breidt het landelijk netwerk uit. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland door de inzet van decorandus een van de partners geworden van Schooldomein. Daarnaast spreekt hij op nationale symposia, organiseert bijeenkomsten en draagt bij aan de organisatie van de tweejaarlijkse Nationale Onderwijstentoonstellingen in Utrecht.

Mevrouw D. (Sabiet) Balwant Gir (49 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 2002 zet mevrouw Balwant-Gir zich in voor de zwakkeren uit de samenleving. Vanuit huis richtte zij een voedselbank op dat nu bekend is als de VoedselbankPLUS Leidsche Rijn. Ze bezorgde wekelijks voor ongeveer 40 klanten levensmiddelen en andere producten zoals schoolspullen en medicijnen. Ook onderhoudt ze contacten met leveranciers, zoekt nieuwe sponsors en haalt boodschappen op. Daarnaast biedt ze klanten een luisterend oor en treedt voor hen op als contactpersoon richting huurders en nutsbedrijven.

Mevrouw E.C. (Els) Bassie-van Voornveld (73 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Bassie-van Voornveld is al veertig jaar actief in de Opstandingskerk Utrecht als vrijwilliger. Zij helpt ouderen, zet zich in voor vluchtelingen en verzorgt verschillende huishoudelijke taken. Daarnaast is zij actief bij verschillende verzorgingscentra voor ouderen waar zij helpt tijdens de maaltijden, boodschappen doet en koffie schenkt. Ook is zij mantelzorger voor haar echtgenoot. In het verleden heeft zij gecollecteerd voor de Nierstichting en de Hartstichting.

Mevrouw F.IJ. (Femmie) Berg-Koudenburg (75 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Berg-Koudenburg is sinds de oprichting van de protestantse gemeente in Leidsche Rijn in 2003 actief als vrijwilliger. Zo organiseert zij verschillende activiteiten voor ouderen, heeft zij discussiebijeenkomsten en gespreksgroepen geleid, zat zij in de kerkenraad en zette haar creativiteit in voor een levende kerststal. Daarnaast zet zij zich sterk in voor het bevorderen van sociale cohesie tussen verschillende bevolkingsgroepen in de samenleving. Ook heeft zij verschillende keren bij atletiekvereniging Hellas de Zevenloop georganiseerd.

De heer A. (Abderahman) Boulaksil (67 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1983 is de heer Boulaksil verbonden aan de stichting Aldawa uit Overvecht. Hij adviseert het bestuur op het gebied van scholing en participatie in de wijk. In 1991 startte hij de voorbereidingen voor de eerste islamitische school in de stad. De Aboe Daoedschool werd twee jaar later geopend en een tweede vestiging volgde in 2018. De heer Boulaksil richtte in 1993 de Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht op en creëert hiermee openheid voor de islamitische cultuur en religie door het organiseren van diverse bijeenkomsten, lezingen en inloopavonden. Hij neemt zitting in diverse (interreligieuze) overleggroepen en treedt daarbij op als gesprekspartner en adviseur voor de Marokkaanse gemeenschap met als doel de veiligheid en leefbaarheid in zijn wijk te vergroten.

De heer Abderahman Boulaksil temidden van andere gedecoreerden.

Mevrouw M. (Riet) van der Breggen-van Eenennaam (79 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw van der Breggen is sinds 1975 verbonden aan de Christelijk Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum. Zo brengt zij het weekblad rond, bezoekt en vervoert zij oudere en mindervalide gemeenteleden en collecteert. Mevrouw van der Breggen neemt zitting in de welkomstcommissie en zat in het bestuur van de vrouwenvereniging van de kerk. Daarnaast is zij actief in haar woonwijk. Zij heeft ruim vier jaar mantelzorg verleend aan haar buren vanwege hun gezondheid en staat zij voor al haar buurgenoten klaar: helpt in de tuin, regelt vervoer, kookt en bakt, biedt een luisterend oor. In het verleden is zij actief geweest als patiëntenvervoerder in ziekenhuis Oudenrijn in Utrecht en als vrijwilliger in het F.D. Roosevelthuis in Doorn.

Mevrouw dr. G. (Truus) van Bueren (72 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Als kunsthistorica maakt dr. Van Bueren zich buitengewoon verdienstelijk voor internationaal onderzoek naar dodengedachtenis in de middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd en de expressie daarvan in woord en beeld. Dit wordt ook al de memoria genoemd. Zij heeft hierdoor de Universiteit Utrecht een internationaal leidende positie bezorgd. Het door haar geïnitieerde project Medieval Memoria Online (MeMO), met als doel het stimuleren van onderzoek naar nagedachtenis in de middeleeuwen, is zeer bekend in de academische wereld. Zij heeft vanuit dit project verschillende werkgroepen opgericht en daarbij nauw samengewerkt met collega’s in binnen en buitenland. Dankzij de door dr. Van Bueren georganiseerde tentoonstellingen, waaronder in het Museum Catharijneconvent, is ook het grote publiek bekend geraakt met de materie. De inzet van dr. Van Bueren wordt door vakgenoten beschreven als leidend onderzoek. Zij begeleidde een groot aantal promovendi, heeft internationale aandacht voor het onderwerp gegenereerd en heeft talrijke wetenschappelijke publicaties op haar naam staan. Verder heeft of nam zij zitting in verschillende (inter-) nationale besturen. Met haar uitzonderlijk rijke bijdragen aan uiteenlopende activiteiten heeft zij haar positie als hoogleraar in bijzondere mate in dienst gesteld van de maatschappij. 

Truus van Bueren.

De heer D. (Jan) Dullemeijer (64 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau (inwoner gemeente Zeist)

Vanaf 2000 is de heer Dullemeijer actief bij sportvereniging Kampong en Kampong Hockey. Hij heeft meerdere functies bekleed. Zo was hij onder meer voorzitter van het Klappertoernooi, lid van de zaalhockeycommissie, voorzitter van Fampong (eindeseizoensfamilietoernooi) en coördinator van de vrijwilligers van het jeugd-EK. Hij is nog steeds actief als coach en scheidsrechter en lid van de jeugdcommissie 2 bij de afdeling hockey. In het verleden was hij docent arbitrage, scout begeleider, keurmeester en planner.

Mevrouw G.E. (Gea) Engelbart-Hiddingh (63 jaar ) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ruim twintig jaar zet mevrouw Engelbart zich in bij omnisportvereniging Hercules en is zij het aanspreekpunt van de club voor iedereen die een vraag heeft. Ze is sinds 1998 actief in de activiteitencommissie en sinds 2001 commissielid van Ontvangst, zowel op zaterdag als zondag. Ook doet zij de was voor diverse selectieteams (jeugd -en senioren) de wedstrijd- en trainingskleding, verzorgt zij het wedstrijdsecretariaat op zaterdag en helpt de kledingcommissie. Op zondag vertegenwoordigt zij (zo nodig) Hercules in de bestuurskamer bij uitwedstrijden en helpt bij de ontvangst van de bezoekende clubs in de bestuurskamer. In het verleden was zij teamleidster bij de B1– en A1 junioren en lid van het zaalvoetbalbestuur. 

De heer J.W. (Werner) van Geelen (64 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau (inwoner gemeente Houten)

Sinds 1997 is de heer Van Geelen actief voor omnisportvereniging Hercules, afdeling voetbal. Zo was hij secretaris van het voetbalbestuur en werd vervolgens voorzitter. Momenteel ondersteunt hij vanuit de commissie Topvoetbal de zondagselectie Hercules 1. Hierbij is hij onder meer contactpersoon voor de KNVB, gemeenten en tegenstanders. Ook ondersteunt hij bij de organisatie van de thuiswedstrijden en de scouting van nieuwe spelers voor het eerste team.

Drs. J.T.A. (Jaap) Goetze (71 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Goetze is sinds 1972 verbonden aan het Gregoriaans Koor Utrecht en vervulde tot 1978 de rol van penningmeester. Als actief lid organiseert hij de concerten en verzorgt de concertboekjes. Sinds 2005 is hij secretaris van het bestuur waar hij onder meer verantwoordelijk is voor de ledenadministratie, het archief en de contacten met kerken en de culturele sector. Daarnaast zet de heer Goetze zich vanaf 1979 in voor de Evangelische Universiteitsgemeente (EUG). Als commissielid vervult hij secretariële activiteiten en maakt de liturgieën. In het verleden was de heer Goetze als penningmeester actief bij Capella Traiectina, Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht en de Federatie van Jongerenkoren.

Prof. mr. J. (Jan) Hallebeek (65 jaar) – Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Professor Hallebeek studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht en werd in 1999 benoemd tot hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is daarnaast als plaatsvervangend raadsheer verbonden aan het gerechtshof in ‘s Hertogenbosch. Als hoogleraar maakt professor Hallebeek zich buitengewoon verdienstelijk voor nationaal en internationaal onderzoek op het gebied van het Romeinse recht, de romanistische traditie, het Oud-Nederlandse recht en het Canonieke recht. Hij heeft op hoog niveau en excellente wijze creatief bijgedragen aan de verdieping van kennis van vakgenoten en ontwikkelde grensverleggende inzichten. De heer Hallebeek organiseerde daarnaast vele congressen, vervulde gastdocentschappen (o.a. in Zuid-Afrika en Bern), bestuurlijke functies, lidmaatschappen van vakgerelateerde raden en bracht vele publicaties op zijn naam uit.

Mr. D.W.W. (Willem) Hoogendijk (86 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hoogendijk is sinds 1970 milieubeschermer en heeft bijgedragen aan de oprichting van Stichting Milieu-Educatie en de ENFB (de huidige Fietsersbond). Hij heeft bijgedragen aan protesten tegen de komst van een snelweg door landgoed Amelisweerd, richtte de werkgroep Vóór Verandering op en organiseerde jaarlijks inhoudelijke congressen over duurzaamheidsthema’s. Later richtte de heer Hoogendijk het Platform voor een Duurzame en Solidaire Economie (DSE) op, nam hij zitting in de Milieuadviesreaad Utrecht en richtte Stichting Aarde op voor een regionale economie. Hij ontwikkelde lesmateriaal voor het onderwijs en bedrijfsleven over milieu. Op internationaal niveau neemt de heer Hoogendijk zitting in Ecoropa, Europese milieubeschermers en is hij lid van de groep milieubeschermers rondom het Franse tijdschrift Entropia, gericht op economische krimp voor een behoud van het milieu. Hoogendijk schreef verscheidene publicaties over de relatie tussen economie en ecologie.

Willem Hoogendijk

Mevrouw H.M. (Tineke) Jacobs-van Vliet (66 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jacobs heeft tijdens haar loopbaan in het St. Antonius Ziekenhuis veel betekend voor de afdeling ic/mc en het St. Antonius ziekenhuis in het algemeen. Zij heeft haar duidelijke visie op het verbeteren van de zorg omgezet naar concrete doelen voor haar afdeling. Zo heeft zij onder andere gezorgd voor een cultuuromslag naar patiëntgerichte zorg, geïnvesteerd in opleidingsmogelijkheden voor haar medewerkers en het werkklimaat voor haar team verbeterd. Ook is mevrouw Jacobs- van Vliet gestart met het innovatieve programma excellente zorg ter ontwikkeling van de verpleegkundige patiëntenzorg. De praktische vertaling van dit programma heeft ter inspiratie gediend voor ziekenhuizen in binnen- en buitenland.

De heer J.H. (Hans) Kock (67 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau ( inwoner gemeente Nieuwegein)

De heer Kock is sinds 2002 voorzitter van de Carnavals Federatie Utrecht. Hij organiseert de receptie van de Stadsprins, seniorencarnaval, carnaval voor mensen met een beperking en bezoekt met de stadsprins ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Regelmatig rijdt hij naar Noord-Brabant, België en Duitsland om feestartikelen, onderscheidingen en kostuums uit te zoeken en te bestellen. De heer Kock zoekt een kandidaat voor de functie van Stadsprins, stelt een aantrekkelijk programma voor hem op, legt contacten met carnavalsverenigingen en locaties en begeleidt de Stadsprins naar alle activiteiten. Daarnaast onderhoudt hij het netwerk en breidt deze uit. In het verleden is de heer Kock actief geweest bij DOS, voetbalvereniging Celeritudo, Klein Galgewaard, Boerenkapel de Blaaskinkels en als vrijwilliger bij het daklozen- en gehandicaptenvoetbal.

Mevrouw J.W. (Janny) Kok-Albers (77 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kok-Albers is al dertig jaar actief voor de stad. Als secretaris in hart en nieren heeft zij deze functie bij verschillende organisaties bekleed. Zo was zij tien jaar actief bij de Katholieke Bond van voor Ouderen en heeft zij zich ingezet bij de Parochie Licht van Christus, Zwem en Polo Club Watervlo en de OndernemersVereniging Leidsche Rijn. Als vrijwilliger was zij actief bij vrouwenvereniging ZijActief. De laatste jaren zet zij zich in voor Eethuis ’t Dorpsplein in Vleuten en De Schalm in De Meern.

De heer J.A.C. (Hans) Koolen (60 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Koolen is sinds 2004 actief voor volleybalvereniging V.L.E.R.K. Hij heeft de functie van secretaris bekleed en was hierbij onder meer (mede) verantwoordelijk voor het opzetten van de website en social media. Ook heeft hij bijgedragen aan de werving van nieuwe leden. Bij zijn werkgever is hij 25 jaar actief geweest in de personeelsvereniging. In het verleden wat hij actief voor de Roze Zaterdag Utrecht en het Midzomergracht Festival.

De heer J.A. (Jan) Meijer (81 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De Heer Meijer is al sinds 1966 actief lid bij Bridgeclub Star in De Meern. Als lid van de Technische Commissie beheert hij de aanmeldingen, organiseert de spelverdeling en verwerkt de scores van de wekelijkse clubavond. Ook bij andere activiteiten van de club zoals de Grand Café Tour en het lustrum is de heer Meijer zeer actief. Met zijn enthousiasme heeft hij verschillende nieuwe leden aangetrokken voor de club. Daarnaast brengt de heer Meijer wekelijks het kerkblad rond voor Marekerk in De Meern.
In het verleden heeft hij op vrijwillige basis les in sterrenkunde gegeven.

De heer S.P.G.G. (Peter) Mocking (68 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vele uren per week zet de heer Mocking zich in voor de stichting Vrienden van het Máximapark. Vanaf 2003 is hij vrijwilliger, werd vervolgens bestuurslid en sinds 2015 is hij ook medebeheerder van de werkschuur. Hij organiseert en coördineert de vrijwilligersactiviteiten, begeleidt excursies en is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van het gereedschap en de machines. Tevens was hij betrokken bij de realisatie van de Vlinderhof.

De heer A.J. (Arno) Molenbeek (51 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al op jonge leeftijd is de heer Molenbeek als vrijwilliger actief bij Icarus jeugdsociëteit Vleuten-De Meern en vervolgens bij Jeugdsociëteit het Hamhuus Vleuten. Van 1993-2016 was hij voorzitter van Kermis- en Oranjevereniging Haarzuilens (KOVH), waar hij nog steeds vrijwilliger is. Als bestuurslid bij de stichting De Halve van de Haar is hij belast met de werving van vrijwilligers en de ondersteuning van marketing en sponsoring. Daarnaast is hij grensrechter bij voetvalvereniging PVCV. In de afgelopen jaren heeft hij het eeuwfeest Haarzuilens georganiseerd, is hij begeleider bij diverse activiteiten van Stichting Haarfijn en ontwierp de websites van diverse organisaties uit Haarzuilens.

Ds. A.J. (Arjan) Noordhoek (66 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Noordhoek is medeoprichter en sinds 1989 voorzitter van de stichting Kerken en Gevangen Utrecht waarbij hij ex-gedetineerden en ex-tbs’ers helpt bij hun terugkeer in de maatschappij. Maandelijks organiseert de heer Noordhoek een maaltijd in de Silokerk in Utrecht waarbij ex-gedetineerden aan gemeenteleden worden gekoppeld. In de werving en begeleiding van vrijwilligers speelt hij een cruciale rol. In 2004 heeft de heer Noordhoek bijgedragen aan de oprichting van Kerken met Stip, waarbij kerken opvang bieden aan personen die met justitie in aanraking zijn gekomen. Mede door zijn inzet hebben inmiddels 70 kerkelijke gemeenten van verschillende achtergronden zich verbonden aan dit landelijke netwerk. Als voorzitter en adviseur van de H.J. ter Haar Romeny Stichting helpt de heer Noordhoek ex-gedetineerden bij het opbouwen van een nieuw bestaan na detentie. Daarnaast is hij oprichter en voorzitter van de stichting Exodus Midden Nederland en het Exodushuis geweest.

Drs. C.J. (Casper) Post Uiterweer (65 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Post Uiterweer is sinds 1985 huisarts bij het Huisartsenpraktijk Therapeuticum Utrecht en oprichter van het Gezondheidscentrum Therapeuticum Utrecht. Hij wordt beschouwd als de pionier van de antroposofische geneeskunde in Utrecht. Sinds 1984 heeft hij zich ingezet voor een praktijk waar zorg voor iedereen toegankelijk is Hij zocht samenwerking met collega’s met aanvullende medische gezichtspunten en ontwikkelde zo een omvangrijke praktijk die tegenwoordig 4.400 patiënten voorziet in antroposofische zorg. De heer Post Uiterweer was daarnaast vrijwillig actief binnen de heilpedagogie, de Nederlandse Vereniging Antroposofische Artsen en als schoolarts op een lagere school. De afgelopen drie jaar nam hij zitting in het bestuur van de Utrechtse Stichting Binnenstad GEZond. Sinds 2014 is hij coördinator van het keuzeblok Complementaire Zienswijzen voor tweedejaars studenten Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht.

Drs. T.P.M. (Titus) Schlatmann (55 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1992 trad de heer Schlatmann in dienst bij het buurtpastoraat Utrecht. Hij wist de relaties met andere (kerkelijke) groepen in de wijk te versterken, zoals de leden van Marokkaanse Stichting Tamount en de vertegenwoordigers van de St. Gertrudiskerk. Hij organiseerde dialoogavonden en gespreksgroepen voor ouderen, waar bewoners de ruimte krijgen om allerlei thema’s met elkaar te bespreken, zoals veiligheid, geloof, medicijngebruik. In 1999 richtte hij Stichting Ruimte voor de Buurt op om buurtinitiatieven in Rivierenwijk te realiseren. Zo ontstond buurthuis Het Trefpunt, buurtkrant De Rivierenwijker een uitgiftepunt van de voedselbank, Wij zijn de Wijk (samen met het Grafisch Lyceum) en het voormalig project Dwarsverband (samenwerking buurthuizen in zelfbeheer). De heer Schlatmann zorgde ervoor dat deze initiatieven zelfstandig konden draaien door buurtbewoners het vertrouwen te geven deze projecten uit te voeren. Deze werkwijze wordt de ‘presentie’-benadering genoemd, waarover hij samen met professor Andries Baart, collega buurtpastor, een boek heeft geschreven die in de wereld van de kerken en het welzijnswerk met veel interesse is ontvangen. In 2008 werd het door hem opgerichte buurthuis De Nieuwe Jutter door Prinses Máxima geopend. De heer Schlatmann ondersteunt nog steeds nieuwe initiatieven ondersteunen, zoals het 3Generatiecentrum en hij bezoekt buurtgenoten die in isolement zijn geraakt. In 2018 besloot hij met zijn pastorale werk in Rivierenwijk te stoppen.

Mevrouw B.T. (Ineke) Schols-Miltenburg (63 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Schols is sinds 2000 verbonden aan Dienstencentrum De Roef. Naast de werkzaamheden in haar betaalde functie is zij actief op vrijwillige basis. Zo heeft zij een internetcafé opgezet, organiseert zij reanimatiecursussen en helpt zij initiatieven in De Roef te professionaliseren. Dankzij haar inzet blijven de steeds ouder wordende bezoekers en vrijwilligers aangehaakt bij de verschillende activiteiten. Daarnaast is mevrouw Schols actief in haar woonwijk. Zij verleent sinds 1991 mantelzorg aan verschillende, soms in slechte gezondheid verkerende, buren. Bezoekers van De Roef en buurtbewoners kunnen altijd op haar hulp rekenen. Ook is zij actief bij de jaarlijkse kindervakantieweek in De Meern en heeft zij in het verleden gecollecteerd voor de Nierstichting.

Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers (69 jaar) – Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Als gezondheidseconoom maakt professor Schrijvers zich buitengewoon verdienstelijk voor internationaal onderzoek naar diseasemanagement (ketenzorg) en spoedzorg. Daarnaast hadden ook andere thema’s zijn belangstelling, zoals jeugdzorg en toepassing van moderne ict-technologie. Hij leidde en initieerde (inter-)nationale onderzoeksprojecten en richtte het netwerk International Foundation for Integrated Care op, met daaraan verbonden wetenschappelijk tijdschrift, het International Journal of Integrated Care. Professor Schrijvers organiseerde veel onderwijsactiviteiten buiten de universiteit, zoals congressen, expertmeetings en masterclasses. Ook deelde hij zijn kennis in een nieuwsbrief over zijn ervaringen met zorgvernieuwing en de ontwikkelingen in de zorg. Professor Schrijvers heeft veel publicaties uitgebracht en is voorzitter van de Vereniging Spierziekten Nederland. Met zijn uitzonderlijk rijke bijdrage aan uiteenlopende activiteiten heeft hij zijn positie als hoogleraar in bijzondere mate in dienst gesteld van de maatschappij.

Drs. R.B.J. (Ronald) Smit (61 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Smit is werkzaam als arts Maatschappij en Gezondheid bij de dienst Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. Hij maakt zich buitengewoon verdienstelijk voor mensen die zich aan de rand van de samenleving bevinden. Zo heeft hij de Koudweerregeling voor Utrecht ontwikkeld en regelde daarmee onderdak voor daklozen tijdens vrieskou. Daarnaast ontwikkelde hij de ‘veldnorm’, een systeem voor afspraken over de verantwoordelijkheden voor de medische en farmaceutische zorg aan cliënten van de maatschappelijke opvang. In 2005 werd deze tot landelijke norm vastgesteld. Ook wist de heer Smit een huisarts- en tandartspraktijk op te zetten bij het Jaarbeursplein voor patiënten die geen huis- of tandarts in Utrecht konden vinden. Hij was daarnaast oprichter van de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) en bestuurslid van de stichting Doctors for Homeless Foundation (DHF). De heer Smit draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek en schrijft  artikelen voor verschillende bladen, waaronder de daklozenkrant Straatnieuws.

De heer H.J.G.M. (Henny) Smorenburg (64 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds de oprichting in 2004 is de heer Smorenburg penningmeester bij Stichting Vrienden van het Máximapark. Hij heeft een hands on mentaliteit bij vele activiteiten in het park zoals het aanplanten en onderhouden van het groen. Ook is hij medebeheer van de werkschuur. Daarnaast was hij jarenlang vrijwilliger bij Oranje Stichting Wilhelmina Vleuten en is daar sinds 2013 voorzitter. In het verleden was hij bestuurslid bij Onderling Verzekerd.

De heer G.A. (Gerben) Verheul (50 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Verheul is sinds 1982 actief als vrijwilliger. Als bestuurslid en vrijwilliger bij Kermis- en Oranjevereniging Haarzuilens bedenkt hij onder meer activiteiten en ontwerpt de spellen en benodigdheden daarvoor. Bij de stichting De Halve van de Haar werft hij vrijwilligers, heeft een coördinerende functie tijdens het evenement en ondersteunt bij de marketing en sponsoring. In het verleden was hij actief bij Icarus jeugdsociëteit Vleuten-De Meern en vervolgens bij Jeugdsociëteit het Hamhuus Vleuten.

De heer I.A. (Imro) Verwey (63 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ruim achttien jaar is de heer Verwey kok. Bij Burcht Armenzorg en project Joy 4 You kookte hij gerechten voor zo’n tachtig dak- en thuislozen en deelde dat wekelijks op straat of op locatie uit. Daarnaast haalde hij bij sponsors levensmiddelen op en breidde het aantal sponsors uit. Ook bood hij de gasten van het restaurant een luisterend oor en bracht hen in contact met hulpinstanties. Sinds 2015 heeft hij deze activiteiten voortgezet bij het Leger des Heils.

Drs. C.J. (Kees) Voogd (81 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Voogd bestrijdt sinds 2001 op eigen initiatief de giftige en kankerverwekkende reuzenberenklauw in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Daarnaast was hij ruim veertig jaar betrokken bij Het Natuur en Milieu Platform Leidsche Rijn. Decorandus heeft zijn toxicologische kennis ingezet voor verschillende milieu-interventies. Resultaten van zijn inzet zijn onder andere het monitoren van het drainwater onder de geluidsmuur bij Veldhuizen en de aanpassing in de verwerking van de bovengrond voor de Haarrijnse plas. Ook zette de heer Voogd zich vijftien jaar in voor de Fietsersbond, onder andere voor de voorrangssituatie bij rotondes in Vleuten en De Meern.

Mevrouw A.J.E. (Aquila) Walenkamp-van Bemmel (76 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2002 zet mevrouw Walenkamp zich in bij stichting Hospice Utrecht en stichting Thuis Sterven. Zij ondersteunt het personeel met allerhande klussen en begeleidt gasten in de laatste fase van hun leven. Ook biedt zij de familie een luisterend oor. Daarnaast is zij twintig jaar mantelzorger van haar zus geweest.

De heer J.W. (Jan Willem) Weergang (77 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al sinds 1966 is de heer Weergang als vrijwilliger verbonden aan de Torenpleinkerk in Vleuten. Als hoofdkoster verzorgt hij de logistieke zaken rondom de kerkdiensten en de bijzondere diensten zoals begrafenissen, huwelijken en doopvieringen. Ook begeleidt hij vergaderingen zowel op doordeweekse dagen als in het weekend. Vanaf zijn pensioen in 2006 wordt hij hulpkoster en vervangt de koster bij afwezigheid.Daarnaast is hij vanaf 2000 penningmeester bij zangkoor ‘Zingen houdt jong’ van ouderenvereniging Anders bezig zijn. Daarnaast beheert hij de repetitieruimte, draait hij bardiensten en schrijft muziekstukken.

De heer A. (Bram) van der Wees (65 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Wees is zeer actief als vrijwilliger bij verschillende stichtingen. Sinds 2009 is hij penningmeester bij het Utrechts Klokkenluidersgilde. Ook is hij Hoofdredacteur van het blad Luid en Duidelijk en penningmeester bij de stichting Orgel Comité Muziekcentrum Utrecht en Steunfonds Richard Hoogland Stichting. De heer Van der Wees is voorzitter van Stichting Camerata Trajectina en heeft veel voor het Genootschap van Sint Jacob betekend als coördinator informatiecentrum, regiocontactpersoon en hoofdredacteur van de Jacobsstaf. Hij is nog steeds actief als zakelijk leider van het koor El Orféon. Tot 2017 was de heer Van der Wees actief bij Stichting Vrienden van ’t St. Eloyen Gasthuis als bestuurslid en voorzitter. Bij stichting Stichting St. Eloyen Gasthuis is hij nog steeds actief als voorzitter. In het verleden was de heer Van der Wees lid van de kerkenraad van de Tuindorpkerk, penningmeester bij Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk en voorzitter van stichting Vrienden van Toonkunst.

Bram van Wees

Mevrouw mr. E.M.M. (Els) Wegdam (69 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wegdam is sinds 2005 actief voor de wijkraad Overvecht in Utrecht. De eerste twee jaar als lid en daarna als voorzitter en secretaris. Op het gebied van onderwijs, gezondheid en wonen heeft zij veel betekend voor de wijk. Naast haar activiteiten voor de wijkraad zet mevrouw Wegdam zich in voor ontwikkelingssamenwerking in Suriname vanuit stichting Nickerie Konmakandra. Zij is penningmeester van de comités waar zij bij betrokken is. Naast deze activiteiten is zij vanuit haar voormalige beroep pro Deo betrokken gebleven bij 'Kenniskring onderwijsrecht beroepsonderwijs' als adviseur. Ook is zij in haar werkzame periode lid geweest van de ondernemingsraad.

Mr. P. (Piet) van Zwieten (78 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Zwieten was als vrijwillig juridisch adviseur actief bij de Theologische Universiteit en als voorzitter orgelcommissie bij de Christelijke gereformeerde kerk Utrecht Centrum. Ook zette hij zich bij laatst genoemde organisatie gedurende ruim tien jaar in als ouderling. Daarnaast is hij sinds 1999 mantelzorger voor zijn echtgenote. In 2005 heeft de heer Van Zwieten zijn vrijwilligerswerk moeten staken om zich geheel aan de verzorging van zijn vrouw te wijden.