Louis Engelman – Het college van b. en w. mag van de Utrechtse gemeenteraad doorgaan met zijn onderzoek naar de mogelijkheden voor de bouw van een appartementenflat in het Rachmaninoffplantsoen.

Twee moties om de voorbereiding van het complex ‘Weltevreden’ direct te stoppen werden gisteravond in meerderheid (33 tegen 12) afgewezen. Ook ziet het college nergens dat er in het ambtelijk proces strafbaar zou zijn gehandeld.

In de moties spraken de PvdA, SP, Partij voor de Dieren, CDA, Student en Starter, Denk en PVV hun verontrusting uit over de opvallende prijsverhoging bij een grondtransactie in dit gebied en over het gebrek aan inspraak van de bewoners van de wijk Welgelegen.

De gemeente verkocht op 2 oktober 2018 een stuk van het parkeerterrein voor 311.868 euro aan projectontwikkelaar Rachmaninoffhuis bv, die het perceel de volgende dag doorverkocht aan investeerder Bouwinvest voor 1.280.917 euro. De bestemming parkeerplaats werd daarbij niet veranderd.

Voorts gaf in juni van het vorig jaar het college groen licht voor een ‘intentiedocument’ waarin de bouw van een 70 meter hoog appartementsgebouw op die plek mocht worden onderzocht. Dit tot verbijstering van de omwonenden die al twee jaar met de gemeente onderhandelden over de parkeersituatie in het gebied.

De PvdA en SP stelden hierover al eerder een reeks van vragen aan het college. Dat hield vast aan de uitleg die de projectontwikkelaar en investeerder hadden gegeven. De hogere koopprijs zou een vergoeding zijn voor de levering van de parkeerplaats en zou zijn afgesproken bij de verkoop van het tot appartementen omgebouwde gemeentekantoor.

Met name de fractievoorzitters van PvdA en SP, Rick van der Zweth en Tim Schipper hechtten geen enkel geloof aan deze uitleg. Zij stuurden er op aan de kwestie in de gehele gemeenteraad aan de orde te laten komen. Dit debat vond gisteren plaats.

Precies de avond voor de raadsvergadering kwam projectontwikkelaar Rachamninoffhuis bv alsnog met een schriftelijke verklaring over de gewraakte transactie. Daarin werd herhaald wat het college mondeling was meegedeeld. De opvallende prijsverhoging van ruim negen ton zou verband houden met de verkoop van het verbouwde stadskantoor.

Koper Bouwinvest wilde die koop, aldus de verklaring, alleen door laten gaan als er voor de nieuwe bewoners voldoende parkeergelegenheid zou zijn. Vandaar de eis dat het stuk parkeergrond mee zou worden geleverd. Om daar zeker van te zijn hield de investeerder een belangrijk deel van de koopsom achter. Die werd pas betaald toen de projectontwikkelaar het perceel voor dit doel had verworven en aan de investeerder verkocht. Volgens de projectontwikkelaar zijn de verkoop van de gemeente en de doorverkoop aan de investeerder daarom onvergelijkbaar.

Voor de PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren bleef de deal echter erg ondoorzichtig. ‘Wij kunnen dit niet controleren’, aldus Rick van der Zweth (PvdA). ‘Het blijft giswerk, gebaseerd op de blauwe ogen van marktpartijen. Het lijkt er nog steeds op dat de waardestijging het gevolg is van het feit dat er gebouwd kan worden. De grond wordt voor een prikkie van de hand gedaan ten koste van de publieke middelen en de bewoners. En het college staat erbij en kijkt ernaar.’

Ook Tim Schipper (SP) hield zijn bedenkingen. ‘De brief van de projectontwikkelaar maakt het er nauwelijks transparanter, want die hele boekhoudkundige truc komt niet terug in de koopaktes.’ Anne Sasbrink (PvdD) sloot zich daar bij aan. Zij drong tevens aan op bescherming van het Hommelbosje, dat zij omschreef als ‘het laatste stukje historisch groen van het vroegere landgoed Welgelegen’.

In de toelichting op de moties uitten de partijen ook felle kritiek op de inspraakmogelijkheden voor de bewoners van Welgelegen. Dat er na twee jaar onderhandelen over vergroening van de parkeerplaats opeens een 70 meter hoog appartementencomplex mogelijk werd gemaakt, beschouwden de partijen als een schoffering van de omwonenden in het participatieproces.

Mede om die reden vroegen ze om een onmiddellijke stop op de voorgenomen ontwikkelingen en riepen ze het college op met de bewonersorganisaties in gesprek te gaan over een geactualiseerde visie voor het hele gebied.

Ook de aangifte van de Bomenstichting over mogelijke ambtelijke corruptie zou volgens een motie moeten leiden tot direct uitstel van de voorbereidingen van de flat ‘Weltevreden’.

Het college bleef echter op het standpunt staan dat de uitleg van de projectontwikkelaar ‘niet onaannemelijk’ was. Wethouder Klaas Verschuure (D66) verklaarde voorts dat het college na de taxatie van de te verkopen grond in 2017 niets wist van een ontwikkeling in de richting van woningbouw. ‘Wij hebben het verkocht als parkeerplaats en die bestemming heeft het nog steeds.’

Hij benadrukte dat het college geen signaal van het OM heeft gekregen dat de aangifte van eventuele corruptie in behandeling al worden genomen. ‘Er is geen aanleiding om te denken dat hier iets strafbaars of laakbaars zou zijn gebeurd. Noch door onszelf, noch door iemand anders. En zeker niet door onze ambtenaren. Wij gaan dus niet mee in die gedachtegang.’

Wethouder Kees Diepeveen (GL) erkende dat de participatie van de bewoners beter kon worden geregeld. Hij kondigde aan aanstaande maandag met het belangenoverleg Buurt Welgelegen (BBW) en drie VVE’s in gesprek te gaan om het proces te verbeteren. ‘Wij verkennen dan ook hoe de integrale bewonersvisie van het BBW binnen de bestaande Visie Welgelegen een rol kan spelen. Beide visies liggen in elkaars verlangde.’

Volgens Diepeveen moest er zowel met het Intentiedocument voor de appartementenflat worden doorgegaan als met het ruimte geven aan de bewonersvisie in het participatieproces. Wat betreft het Hommelbos zei de wethouder te wachten op ‘een gedegen ecologisch onderzoek’.

Op de kritiek van VVD-raadslid Te Hoonte dat de raad wel werd ingelicht over de participatie omtrent de parkeerplaatsen maar niet over het bouwplan van de flat reageerde Diepeveen aanvankelijk afwijzend. Later kwam hij daarop terug. ‘Ik realiseer me dat het verstandig was geweest de raad daarover eerder een signaal te geven. Dit zullen we in de toekomst anders doen. Ik ben me ervan bewust dat dit voor de raad relevante informatie kan zijn.’