Louis Engelman – ‘Dit verhaal sluit naadloos aan op wat ik in de commissie al zei: ik geloof er geen snars van.’ Fractievoorzitter Tim Schipper van de SP sluit zich aan bij de verdenking van de Utrechtse Bomenstichting dat er bij de verkoop van grond aan het Rachmaninoffplantsoen meer aan de hand is geweest dan een simpele transactie.

Gisteren verzocht voorzitter Kees van Oosten van de Bomenstichting officier van justitie in Midden-Nederland mr Rutger Jeuken te onderzoeken of er bij de verkoop van een stuk parkeerterrein sprake is geweest van een strafbaar feit door omkoping van een ambtenaar. Lees hier.

Hij vermoedt dat er toezeggingen zijn gedaan om de bouw van het 70 meter hoge appartementencomplex ‘Weltevreden’ ter plekke mogelijk te maken. Dat zou in strijd zijn met het uitdrukkelijk in de verkoopakte vermelde kettingbeding dat dit stuk grond uitsluitend voor parkeerdoeleinden mocht worden benut.

Van Oosten baseert deze visie op de onthulling op deze site dat de gemeente Utrecht de grond op 2 oktober 2018 voor ruim 311 duizend euro aan ontwikkelaar Rachmaninoffhuis bv verkocht en dat dezelfde percelen de volgende dag voor 1,2 miljoen euro aan investeerder Bouwinvest werden doorverkocht.

Volgens raadslid Tim Schipper moet er wel een link zijn tussen de stijging van de grondprijs en de medewerking van het college aan het bouwplan. ‘Dan denk je inderdaad al gauw aan een mondelinge toezegging over het kettingbeding. Goed dat dit nu wordt onderzocht. Wat mij betreft worden er geen verdere stappen gezet in de planontwikkeling voordat dit is uitgezocht. Dat zal mede de inzet zijn in het raadsdebat dat de PvdA en SP hebben aangevraagd.’

Tim Schipper (SP)

Ook PvdA-fractievoorzitter Rick van der Zweth vindt dat in de raadsvergadering van 3 februari over de kwestie moet worden gesproken. ‘Er blijft veel onduidelijk rondom de gronddeal en het is onmogelijk voor ons als raad dit te controleren. De prijsstijging moet veroorzaakt zijn omdat er mogelijk gebouwd kan worden’. Wat de PvdA betreft gaan de plannen, zegt hij, helemaal van tafel en worden er geen besluiten genomen totdat alles is uitgezocht.’

Rick van der Zweth (PvdA).

PvdA en SP stelden naar aanleiding van de verhalen op deze site al begin augustus van het vorig jaar een reeks indringende vragen aan het college over de omstreden transactie. De beantwoording van het college, dat eind september verklaarde dat er geen verdachte transacties waren geweest, werd  door de partijen onvoldoende geacht. Daarom werden de betrokken wethouders Kees Diepeveen (GroenLinks) en Klaas Verschuure (D66) twee weken geleden opnieuw aan de tand gevoeld in de commissie ruimtelijke ordening, grondzaken en vastgoed. Maar ook daar bleef de uitkomst voor de partijen onbevredigend. Zij willen de zaak nu in de complete gemeenteraad bespreken.

Frans van der Velden, voorzitter van het Belangenoverleg Buurt Welgelegen (BBW) zegt geen mening te willen geven over de aangifte bij het Openbaar Ministerie. Wel wijst hij erop dat het BBW zelf een visie op het gebied Ravellaan Zuid heeft opgesteld en verwacht van het gemeentebestuur hierover een inhoudelijke discussie. Vooralsnog is hij over de gang van zaken teleurgesteld. ‘Het college heeft de vraag hoe het gebied moet worden ingevuld en waar binnen de doelstellingen woningbouw het beste tot zijn recht kan komen tot nu toe volkomen laten liggen.’

Daarom vindt het BBW dat het college een beslissing op de aanvraag voor een bouwvergunning op het Rachmaninoffplantsoen moet uitstellen. Van der Velden: ‘Eerst moet er in samenwerking met de bewoners een gemeenschappelijke visie komen op de ruimtelijke besteding van het gebied, met inbegrip van een duidelijke bescherming van het Hommelbos. Pas daarna kan worden bezien of en waar binnen het gebied Ravellaan Zuid woningbouw gerealiseerd zal kunnen worden.’