Ir. Henk Dam wordt 100 jaar in 2021, hij werkte als stadsarchitect tussen 1950 en 1982 voor de dienst Openbare Werken van de gemeente Utrecht. In de serie Memoires van een stadsarchitect hierbij zijn herinneringen aan die periode.

11 - De bouwhistoricus.

Frans Kipp, die bij ons al bekend was als lid van de actieve werkgroep Leefbaarheid Oude Stadswijken, meldde zich op een goede dag met het verzoek om stage bij de monumentengroep te mogen lopen en wel als bouwhistorisch onderzoeker. Er is meteen in bewilligd.

Stagisten werden wel vaker bij de afdeling tewerkgesteld en kregen daarbij tevens de nodige begeleiding. Deze dienst kon hem gemakkelijk worden verleend. De afd. Personeelszaken regelde de administratieve kant in korte tijd geruisloos.

Een door bouwhistoricus Kipp in 1976 gemaakte reconstructietekening van de huizen Wed 5-9, de foto is uit ca 1870. Foto: HUA

Het bouwhistorisch onderzoek werd tot op dat moment door de restauratiearchitect gedaan, dan wel onder zijn leiding door een tekenaar of een opzichter. Als Frans Kipp dit voor zijn rekening zou nemen, zouden genoemde personen flink ontlast worden. Er lag veel werk in het verschiet waar hij mee aan de slag kon.

Het noodzakelijke bouwhistorisch onderzoek zou intensiever ter hand worden genomen dan we gewend waren. Tijdens de uitvoering van een restauratie, als echt alles bloot komt, zouden we zonder twijfel minder vaak voor verrassingen komen te staan. Hiermee werd niet alleen geld bespaard, maar het zou ook de voortgang van het restauratiewerk bevorderen. Ook de wetenschappelijke kant van het werk zou gewaarborgd zijn.

Frans stelde niet teleur, hij vormde een aanwinst voor de monumentengroep en werd daar een gewaardeerde medewerker. Op een geschikt moment is via de directie een voorstel aan B en W gedaan om hem blijvend bij de Dienst Openbare Werken aan te stellen. Ondanks het feit dat in die jaren de belangstelling voor restauratiewerk in het algemeen en de interesse voor de binnenstad in het bijzonder nog maar sporadisch aanwezig was, werd er tot onze vreugde direct mee ingestemd.

Net als bij de stadsarcheoloog waren wij hiermee één van de eersten in het land die het restauratiewerk konden starten met een gedegen wetenschappelijk verantwoord bouwhistorisch onderzoek.

Bouwhistoricus Frans Kipp (links) met een replica van het gevelbord van bakkerij Top (Wittevrouwenstraat) in 1992. Rechts is het originele gevelbord. Foto: HUA